- Διαφήμιση -

Δημοτικές — Περιφερειακές εκλογές 2019: Άνοιξαν οι κάλπες – Πού ψηφίζω, πώς ψηφίζω

Εκλογές 2019 - β' γύρος: Κάλπες σε 226 περιοχές της χώρας - Πού υπάρχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τη σημερινή εκλογική αναμέτρηση

Άνοι­ξαν στις 07:00 το πρωί οι κάλ­πες για τον β’ γύρο των δημο­τι­κών και περι­φε­ρεια­κών εκλο­γών 2019.

Οι ψηφο­φό­ροι σήμε­ρα, Κυρια­κή (02/06), καλού­νται να ανα­δεί­ξουν τους δημάρ­χους και τους περι­φε­ρειάρ­χες στις περιο­χές όπου δεν ανα­δεί­χθη­κε νικη­τής από τον πρώ­το γύρο των εκλο­γών στις 26 Μαΐου.

Κάλ­πες θα στη­θούν σε 226 δήμους και όπως είναι ανα­με­νό­με­νο, στον δεύ­τε­ρο γύρο των δημο­τι­κών εκλο­γών, τα βλέμ­μα­τα θα στρα­φούν στην Αθή­να, όπου ο Κώστας Μπα­κο­γιάν­νης (42,65%) θα τεθεί αντι­μέ­τω­πος με τον Νάσο Ηλιό­που­λο (19,68%), αλλά και στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, όπου «μονο­μα­χούν» ο Νίκος Ταχιά­ος (22,40%) με τον Κων­στα­ντί­νο Ζέρ­βα (14,93%).

Επί­σης, σε δεύ­τε­ρο γύρο πάνε και επτά περι­φέ­ρειες και το ενδια­φέ­ρον στρέ­φε­ται για τον τελι­κό νικη­τή των περι­φε­ρεια­κών εκλο­γών τόσο στην Αττι­κή, όπου ο Γιώρ­γος Πατού­λης (37,63%) τίθε­ται αντι­μέ­τω­πος με την Ρένα Δού­ρου (19,71%), όσο και στην περι­φέ­ρεια Δυτι­κής Ελλά­δας μετα­ξύ άλλων, όπου μονο­μα­χούν οι Νεκτά­ριος Φαρ­μά­κης (36,96%) και Από­στο­λος Κατσι­φά­ρας (32,93%).

Στα επι­τε­λεία των μονο­μά­χων επι­κρα­τεί αγω­νία για τη μητέ­ρα των μαχών καθώς, σε πολ­λές περι­πτώ­σεις όλα μπο­ρούν να κρι­θούν στις λεπτομέρειες.

Πού και πώς ψηφίζουμε

Η ψηφο­φο­ρία θα διε­ξα­χθεί στα ίδια εκλο­γι­κά τμή­μα­τα που χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­καν στην πρώ­τη ψηφο­φο­ρία (26 Μαΐ­ου 2019), με τις ίδιες Εφο­ρευ­τι­κές Επι­τρο­πές, τους ίδιους Αντι­προ­σώ­πους της Δικα­στι­κής Αρχής και τους ίδιους Εφό­ρους Αντι­προ­σώ­πων της Δικα­στι­κής Αρχής. Για την υπο­στή­ρι­ξη του έργου των Εφο­ρευ­τι­κών Επι­τρο­πών θα ορι­στεί ένας Γραμματέας.

Οι κάλ­πες θα είναι ανοι­χτές από τις 07:00 έως και 19:00. Όσον αφο­ρά τους σταυ­ρούς προ­τί­μη­σης, κατά την επα­να­λη­πτι­κή ψηφο­φο­ρία, ο εκλο­γέ­ας δεν σημειώ­νει σταυ­ρό προ­τί­μη­σης σε κανέ­ναν υπο­ψή­φιο σύμ­βου­λο, δεδο­μέ­νου ότι η ψηφο­φο­ρία επα­να­λαμ­βά­νε­ται μόνο ανά­με­σα στους υπο­ψη­φί­ους Περι­φε­ρειάρ­χες ή τους υπο­ψή­φιους Δημάρ­χους των δύο συν­δυα­σμών που συγκέ­ντρω­σαν τις περισ­σό­τε­ρες ψήφους κατά την πρώ­τη ψηφο­φο­ρία. Εντού­τοις, ψηφο­δέλ­τια με σταυ­ρό προ­τί­μη­σης δεν προ­σμε­τρού­νται ως άκυρα.

Οι πολί­τες μπο­ρούν να μάθουν που ψηφί­ζουν μέσω της ιστο­σε­λί­δας του υπουρ­γεί­ου Εσω­τε­ρι­κών στο «Μάθε πού Ψηφί­ζεις» ή καλώ­ντας στο Τηλε­φω­νι­κό Κέντρο της Διεύ­θυν­σης Ηλε­κτρο­νι­κής Δια­κυ­βέρ­νη­σης του Υπουρ­γεί­ου Εσω­τε­ρι­κών και στον αριθ­μό 213 136 1500, από Δευ­τέ­ρα έως Κυρια­κή, 09:00 έως 17:00.

 

Πηγή www.newsbomb.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων