- Διαφήμιση -

Διήμερο σεμινάριο στην Αθήνα για την κακοποίηση των ζώων σε δικαστές και εισαγγελείς

Η κακο­ποί­η­ση ζώων και τα φαι­νό­με­να ενδο­οι­κο­γε­νεια­κής βίας και εγκλη­μα­τι­κών συμπε­ρι­φο­ρών θα απο­τε­λέ­σουν τους δύο άξο­νες του διή­με­ρου σεμι­να­ρί­ου σε δικα­στές και εισαγγελείς…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων