- Διαφήμιση -

Διάκριση για την Ομάδα Βαρύτητας του Εθνικού Αστεροσκοπείου από το ίδρυμα Gravity Research ΗΠΑ

Την επι­βρά­βευ­ση των απο­τε­λε­σμά­των της ερευ­νη­τι­κής μελέ­της για την υπερ­βα­ρύ­τη­τα άνευ κλί­μα­κας, πέτυ­χε η Ομά­δα Βαρύ­τη­τας και Κοσμο­λο­γί­ας του Ινστι­τού­του Αστρο­νο­μί­ας, Αστρο­φυ­σι­κής, Δια­στη­μι­κών Εφαρ­μο­γών & Τηλε­πι­σκό­πη­σης (ΙΑΑΔΕΤ) του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθηνών…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων