- Διαφήμιση -

Δείτε τις ακατάλληλες παραλίες εκτός Αττικής

Το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών προχώρησε σε δειγματοληψίες σε συνολικά 354 σημεία εκτός Αττικής

Μπο­ρεί στις περισ­σό­τε­ρες περιο­χές της χώρας να απο­λαμ­βά­νουν πεντα­κά­θα­ρα νερά ωστό­σο υπάρ­χουν ορι­σμέ­νες παρα­λί­ες οι οποί­ες – μετά τις μετρή­σεις που έγι­ναν από τις αρμό­διες υπη­ρε­σί­ες – κρί­θη­καν ακα­τάλ­λη­λες για κολύμπι.

Το Πανελ­λή­νιο Κέντρο Οικο­λο­γι­κών Ερευ­νών προ­χώ­ρη­σε σε δειγ­μα­το­λη­ψί­ες σε συνο­λι­κά 354 σημεία εκτός Αττικής.

Από αυτά προ­έ­κυ­ψε ότι 268 παρα­λί­ες είναι καθα­ρές και κατάλ­λη­λες για κολύμ­βη­ση ενώ 86 κρί­νο­νται ακατάλληλες.

Ανα­λυ­τι­κά οι ακα­τάλ­λη­λες παρα­λί­ες για το 2019 εκτός Αττι­κής είναι οι εξής:

Λου­τρά­κι-Λου­τρό­πυρ­γος

• Λου­τρά­κι (οδός Μια­ού­λη, S/M Σκλαβενίτης)

• Κινέ­τα (Hotel «Sun»)

• Νέα Πέρα­μος (δεξιά εγκα­τα­στά­σε­ων Ελλη­νι­κά Πετρέλαια)

• Νέα Πέρα­μος (τέρ­μα παραλίας)

Νότια Εύβοια

• Νέα Λάμ­ψα­κος Παρα­λία (200μ. προ ψαρο­τα­βέρ­νας «Ακρο­γιά­λι»)

• Αγιος Νικό­λα­ος (αρχή)

• Λευ­κα­ντί (Restaurant «Λωτός»)

• Λευ­κα­ντί (από­βλη­τα δίπλα «Λωτός»)

• Λευ­κα­ντί (πύρ­γος ναυαγοσώστη)

• Λευ­κα­ντί (Chaliotis Appartment, οδός Γαρυφαλλιάς)

• Παρα­λία Νέα Ακτή (οδός Νέας γενιάς)

• Ερέ­τρια (100μ. Δεξιά)

• Αγ. Ιωάν­νης παρα­λία (εξω­ραϊ­στι­κός σύλ­λο­γος, 100μ. Αριστερά)

• Αλι­βέ­ρι (Baluse 100μ. δεξιά)

• Αλι­βέ­ρι (Baluse 100μ. Αριστερά)

• Νέα Αρτά­κη (πύρ­γος ναυα­γο­σώ­στη, “La Plage beach bar”) • Νέα Αρτά­κη (καφε­τέ­ρια “Lavazza”)

• Νέα Αρτά­κη (αγω­γός απόβλητα)

• Νέα Αρτά­κη (ψαρο­τα­βέρ­να «Στο κύμα»)

• Νέα Αρτά­κη (ίδια θέση, αγω­γός απο­βλή­των) • Πολι­τι­κά παρα­λία (εργο­στά­σιο ΣΟΓΙΑ)

Βόρεια Εύβοια

• Dennis House

• Παρα­λία Ροβιές (ψαρο­τα­βέρ­να Senioros)

• Παρα­λία Ροβιές (ψαρο­τα­βέρ­να «Λίτσα»)

• Αιδη­ψός (ελεύ­θε­ρη θάλασ­σα αρι­στε­ρά της πηγής)

• Παρα­λία Αιδη­ψού (οδός Βυζα­ντι­νών Αυτο­κρα­τό­ρων και 28ης Οκτωβρίου)

• Νέος Πύρ­γος (δεξιά πινα­κί­δος, 300μ.)

• Παρα­λία Νέου Πύρ­γου (ταβέρ­να «Μαϊ­στρά­λι»)

• Αγ. Νικό­λα­ος (εκκλη­σία με παραλία)

• Πευ­κί παρα­λία (ψαρο­τα­βέρ­να «Ιχθύς»)

• Πευ­κί παρα­λία (αγω­γός στο ίδιο μέρος)

• Πευ­κί παρα­λία (Fast Food «Foody’s»)

• Παρα­λία Βασι­λι­κά (ψηστα­ριά «Ο Γιόμπος»)

• Παρα­λία Βασι­λι­κά (studios «Ακρο­γιά­λι»)

• Παρα­λία Φρα­γκά­κη (Rose Cafe/MINA Studios)

Αίγι­να

• Βαθύ (ιαμα­τι­κά λου­τρά αρι­στε­ρά) • Παρα­λία περιο­χής «Βάγια»

• Περιο­χή Πόρ­τες (τέλος παραλίας)

• Cafe «Ακρο­για­λιά»

• Ταβέρ­να «Αιγι­νή­τισ­σα»

• Παρα­λία Σάρ­πας (δεξιά)

• Παρα­λία Πέρ­δι­κας (αρι­στε­ρά)

Κάτω Αλε­πο­χώ­ρι έως Κιάτο

Στην ακτο­γραμ­μή Κάτω Αλε­πο­χώ­ρι έως Κιά­το ελή­φθη­σαν 50 δείγ­μα­τα και κρί­θη­καν κατάλ­λη­λες για κολύμ­βη­ση όλες οι παραλίες.

 

Περισ­σό­τε­ρα ΕΔΩ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων