- Διαφήμιση -

ΔΕΔΔΗΕ: Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος σήμερα 24/6

Δείτε σε ποιες περιοχές

Δια­κο­πές ρεύ­μα­τος έχουν προ­γραμ­μα­τι­στεί για την Παρα­σκευή σε αρκε­τές περιο­χές της Αττι­κής, στο πλαί­σιο των έργων συντή­ρη­σης, ενί­σχυ­σης και ανα­βάθ­μι­σης δικτύ­ων, όπως ενη­με­ρώ­νει η ΔΕΔΔΗΕ.

Συγκε­κρι­μέ­να, θα γίνουν προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νες δια­κο­πές ρεύ­μα­τος στις Αχαρ­νές – Θρα­κο­μα­κε­δό­νες, στη Γλυ­φά­δα, στου Ζωγρά­φου, στο κέντρο της Αθή­νας, στη Νέα Ερυ­θραία, στο Μαρού­σι, στο Παλαιό Φάλη­ρο, στην Αρτέ­μι­δα, καθώς επί­σης και στη Σαλαμίνα.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων