- Διαφήμιση -

Αυξημένα μέτρα της Τροχαίας για την ασφαλή μετακίνηση των εκδρομέων

Σε ισχύ και σήμερα η απαγόρευση της κυκλοφορίας φορτηγών

Σε ισχύ παρα­μέ­νουν μέχρι να ολο­κλη­ρω­θεί η εορ­τα­στι­κή περί­ο­δος, μετά τα Θεο­φά­νια, τα αυξη­μέ­να μέτρα οδι­κής ασφά­λειας που λαμ­βά­νει η Τρο­χαία με στό­χο την πρό­λη­ψη των τρο­χαί­ων ατυ­χη­μά­των και την ασφα­λή μετα­κί­νη­ση των εκδρομέων.

Κατά την εορ­τα­στι­κή περί­ο­δο ισχύ­ουν και οι απα­γο­ρεύ­σεις κίνη­σης φορ­τη­γών αυτο­κι­νή­των ωφέ­λι­μου φορ­τί­ου άνω του 1,5 τόνου.

Η Ελλη­νι­κή Αστυ­νο­μία έχει εκπο­νή­σει ένα ολο­κλη­ρω­μέ­νο σχέ­διο δρά­σε­ων για την εφαρ­μο­γή αυξη­μέ­νων μέτρων οδι­κής ασφά­λειας, σε όλη την επι­κρά­τεια. Ο σχε­δια­σμός των μέτρων εντάσ­σε­ται στο πλαί­σιο ειδι­κό­τε­ρων εντο­λών και κατευ­θύν­σε­ων για αυξη­μέ­νη παρου­σία και δρα­στη­ριο­ποί­η­ση των Υπη­ρε­σιών Τρο­χαί­ας, ώστε να συμ­βάλ­λουν στη δια­μόρ­φω­ση συν­θη­κών ομα­λής και ασφα­λούς οδι­κής κυκλο­φο­ρί­ας και μετα­κί­νη­σης των πολι­τών, καθώς επί­σης και στην πρό­λη­ψη των τρο­χαί­ων ατυχημάτων.

Τα μέτρα ανα­πτύσ­σο­νται στα­δια­κά και την φετι­νή περί­ο­δο των εορ­τών και κορυ­φώ­νο­νται τις ημέ­ρες μαζι­κής εξό­δου-εισό­δου των οχη­μά­των, από και προς τα μεγά­λα αστι­κά κέντρα.

Ο σχε­δια­σμός πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε με μέρι­μνα της Διεύ­θυν­σης Τρο­χαί­ας Αστυ­νό­μευ­σης του Αρχη­γεί­ου της Ελλη­νι­κής Αστυ­νο­μί­ας και περι­λαμ­βά­νει τις βασι­κές κατευ­θύν­σεις για την ανά­πτυ­ξη των μέτρων σε όλο το οδι­κό δίκτυο της χώρας, καθώς και τις επι­μέ­ρους παρεμ­βά­σεις, με βάση τα τοπι­κά προ­βλή­μα­τα και τις ιδιαί­τε­ρες κυκλο­φο­ρια­κές συν­θή­κες που επι­κρα­τούν, ανά ευρύ­τε­ρη περιο­χή ή περι­φέ­ρεια. Παράλ­λη­λα, προ­βλέ­πει τη διά­θε­ση των ανα­γκαί­ων πόρων για την υλο­ποί­η­ση των μέτρων, καθώς και τον απαι­τού­με­νο συντο­νι­σμό και επο­πτεία των εμπλε­κο­μέ­νων Υπη­ρε­σιών, προ­κει­μέ­νου να επι­τευ­χθούν τα καλύ­τε­ρα δυνα­τά αποτελέσματα.

Συγκε­κρι­μέ­να, θα δια­τε­θεί στα­δια­κά το σύνο­λο του δια­θέ­σι­μου προ­σω­πι­κού της Τρο­χαί­ας, με ενί­σχυ­ση και από άλλες Υπη­ρε­σί­ες. Επι­πλέ­ον θα δια­τε­θεί μεγά­λος αριθ­μός περι­πο­λι­κών και μοτο­σι­κλε­τών, καθώς και συμ­βα­τι­κών οχη­μά­των με τον ανά­λο­γο εξο­πλι­σμό (ραντάρ ταχύ­τη­τας, αλκο­ο­λό­με­τρα κ.λπ.).

Τα μέτρα οδι­κής ασφά­λειας στο­χεύ­ουν στην προ­λη­πτι­κή και απο­τρε­πτι­κή παρου­σία, αλλά και στη διε­νέρ­γεια τρο­χο­νο­μι­κών ελέγ­χων και ελέγ­χου μέθης (αλκο­τέστ) για την αντι­με­τώ­πι­ση των «επι­κιν­δύ­νων» παρα­βά­σε­ων, που απο­τε­λούν τις βασι­κό­τε­ρες αιτί­ες, κυρί­ως των θανα­τη­φό­ρων τρο­χαί­ων ατυχημάτων.

Τα κεντρι­κά σημεία του σχε­δια­σμού περιλαμβάνουν:

-αστυ­νό­μευ­ση του οδι­κού δικτύ­ου κατά τομείς, βάσει των ιδιαί­τε­ρων κυκλο­φο­ρια­κών συν­θη­κών κάθε περιοχής,
‑αυξη­μέ­νη αστυ­νο­μι­κή παρου­σία και ενι­σχυ­μέ­νη αστυ­νό­μευ­ση των σημεί­ων του οδι­κού δικτύ­ου, όπου παρα­τη­ρεί­ται συχνό­τη­τα πρό­κλη­σης τρο­χαί­ων ατυχημάτων,
‑αυξη­μέ­να μέτρα τρο­χαί­ας στις εισό­δους-εξό­δους μεγά­λων αστι­κών κέντρων, όπου παρα­τη­ρεί­ται μεγά­λη κίνη­ση οχημάτων,
‑έγκαι­ρη εξα­σφά­λι­ση συνερ­γα­σί­ας και συντο­νι­σμού με όλους τους συναρ­μό­διους φορείς – Υπη­ρε­σί­ες, όπου αυτό απαιτείται,
‑ρύθ­μι­ση της κυκλο­φο­ρί­ας με πεζούς τρο­χο­νό­μους, σε βασι­κές δια­σταυ­ρώ­σεις, για την απο­φυ­γή κυκλο­φο­ρια­κής συμφόρησης,
‑συγκρό­τη­ση συνερ­γεί­ων γενι­κών και ειδι­κών τρο­χο­νο­μι­κών ελέγ­χων (ιδιαί­τε­ρα για τη βεβαί­ω­ση επι­κίν­δυ­νων παρα­βά­σε­ων, όπως υπερ­βο­λι­κή ταχύ­τη­τα, οδή­γη­ση υπό την επή­ρεια αλκο­όλ, ‑αντι­κα­νο­νι­κή προ­σπέ­ρα­ση, κ.λπ. καθώς και παρα­βά­σε­ων που βάσει στα­τι­στι­κών στοι­χεί­ων ευθύ­νο­νται για την πρό­κλη­ση σοβα­ρών τρο­χαί­ων ατυ­χη­μά­των, όπως η χρή­ση κινη­τών τηλε­φώ­νων κατά την οδήγηση),
‑αυξη­μέ­να μέτρα τρο­χαί­ας σε χώρους όπου παρα­τη­ρεί­ται μαζι­κή δια­κί­νη­ση επι­βα­τών (αερο­δρό­μια, λιμά­νια, σταθ­μοί, κ.λπ.),
‑κυκλο­φο­ρια­κές ρυθ­μί­σεις σε τόπους που θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν εορ­τα­στι­κές εκδη­λώ­σεις και
‑ενη­μέ­ρω­ση των πολι­τών μέσω των αρμο­δί­ων Υπη­ρε­σιών επι­κοι­νω­νί­ας του Σώμα­τος, σε κάθε περί­πτω­ση που καθί­στα­ται ανα­γκαία η ευρεία πλη­ρο­φό­ρη­ση του κοι­νού για την ύπαρ­ξη τυχόν κυκλο­φο­ρια­κών και άλλων προβλημάτων.

Απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών ωφελίμου φορτίου άνω του 1,5 τόνου κατά την περίοδο των εορτών

Για την ασφα­λέ­στε­ρη κίνη­ση των οχη­μά­των και τη βελ­τί­ω­ση της οδι­κής κυκλο­φο­ρί­ας κατά την περί­ο­δο των εορ­τών των Χρι­στου­γέν­νων, της Πρω­το­χρο­νιάς και των Θεο­φα­νί­ων, εκτός των μέτρων διευ­κό­λυν­σης της κυκλο­φο­ρί­ας που θα ληφθούν σε τοπι­κό επί­πε­δο, θα ισχύ­σει και απα­γό­ρευ­ση κίνη­σης φορ­τη­γών αυτο­κι­νή­των ωφε­λί­μου φορ­τί­ου άνω του 1,5 τόνου ως εξής:

Την Παρα­σκευή 27 Δεκεμ­βρί­ου 2019, από ώρα 16:00 έως 21:00, το Σάβ­βα­το 28 Δεκεμ­βρί­ου 2019, από ώρα 08:00 έως 13:00, την Τρί­τη 31 Δεκεμ­βρί­ου 2019, από ώρα 16:00 έως 21:00, την Παρα­σκευή 3 Ιανουα­ρί­ου 2020, από ώρα 16:00 έως 21:00, το Σάβ­βα­το 4 Ιανουα­ρί­ου 2020, από ώρα 08:00 έως 13:00 και την Κυρια­κή 5 Ιανουα­ρί­ου 2020, από ώρα 08:00 έως 13:00, για το ρεύ­μα εξόδου:

-Στον αυτο­κι­νη­τό­δρο­μο Α8 (Αθή­να – Πάτρα) από τα Διό­δια Ελευ­σί­νας (Χ.Θ. 26+500) μέχρι τα Διό­δια Ρίου (Χ.Θ. 199+660).
‑Στον αυτο­κι­νη­τό­δρο­μο Α1 (Αθή­να – Θεσ­σα­λο­νί­κη – Εύζω­νοι), από τον κόμ­βο Αγ. Στε­φά­νου (Κρυο­νέ­ρι) (Χ.Θ. 27+960) μέχρι τη δια­σταύ­ρω­ση του Μπρά­λου (Χ.Θ. 203+065), από τον κόμ­βο Ροδί­τσας (Λαμία) (Χ.Θ. 212+625) μέχρι τον κόμ­βο Ραχών Φθιώ­τι­δας (Χ.Θ. 242+479), από τα διό­δια Μακρυ­χω­ρί­ου (Χ.Θ. 374+291) μέχρι τον κόμ­βο Λεπτο­κα­ρυάς (Χ.Θ. 410+359).
‑Στην Εθνι­κή Οδό Θεσ­σα­λο­νί­κης – Ν. Μου­δα­νιών, από την αερο­γέ­φυ­ρα Θέρ­μης μέχρι το 34ο χιλιόμετρο.
‑Στον αυτο­κι­νη­τό­δρο­μο Α11 (Σχη­μα­τά­ρι – Χαλ­κί­δα), από τη δια­σταύ­ρω­σή της με τον αυτο­κι­νη­τό­δρο­μο Α1 (Χ.Θ. 65+820) μέχρι την υψη­λή γέφυ­ρα Χαλ­κί­δας (Χ.Θ. 12+300).
‑Στην Εθνι­κή οδό Θεσ­σα­λο­νί­κης – Καβά­λας, από το 11ο χλμ. (Χ.Θ.11+340) μέχρι τη δια­σταύ­ρω­ση Λέων Αμφί­πο­λης (Χ.Θ. 97 + 550).
‑Στον αυτο­κι­νη­τό­δρο­μο Α5 (Ιόνια Οδός) από τη γέφυ­ρα «Χαρί­λα­ος Τρι­κού­πης» (Χ.Θ. 0+000) έως το τέλος της Ιόνιας Οδού (Χ.Θ. 200+991).
‑Στον αυτο­κι­νη­τό­δρο­μο Α7 (Κεντρι­κής Πελο­πον­νή­σου), στο ρεύ­μα προς Καλα­μά­τα, από τον Α/Κ Κορίν­θου (Χ.Θ. 85+300) έως τον Ισό­πε­δο Κυκλι­κό Κόμ­βο Σπάρ­της (Χ.Θ. 240+800) (Περι­με­τρι­κή Καλαμάτας).
‑Στον Αυτο­κι­νη­τό­δρο­μο Α71 (Λεύ­κτρο – Σπάρ­τη) από τον Α/Κ Λεύ­κτρου (0+000) έως τον Α/Κ Σπάρ­της (Χ.Θ. 45+000).

Την Τετάρ­τη 1 Ιανουα­ρί­ου 2020, από ώρα 15:00 έως 21:00, τη Δευ­τέ­ρα 6 Ιανουα­ρί­ου 2020, από ώρα 15:00 έως 21:00 και την Τρί­τη 7 Ιανουα­ρί­ου 2020, από ώρα 15:00 έως 21:00, για το ρεύ­μα εισόδου:

-Στον αυτο­κι­νη­τό­δρο­μο Α8 (Αθή­να — Πάτρα), στο ρεύ­μα προς Αθή­να, από τα Διό­δια Ρίου (Χ.Θ. 199+660) μέχρι τα Διό­δια Ελευ­σί­νας (Χ.Θ. 26+500).
‑Στον αυτο­κι­νη­τό­δρο­μο Α1 (Αθή­να — Θεσ­σα­λο­νί­κη Εύζω­νοι), στο ρεύ­μα προς Αθή­να, από τον κόμ­βο Λεπτο­κα­ρυάς (Χ.Θ. 410+359) μέχρι τα διό­δια Μακρυ­χω­ρί­ου (Χ.Θ. 374+291), από τον κόμ­βο Ραχών Φθιώ­τι­δας (Χ.Θ. 242+479) μέχρι τον κόμ­βο Ροδί­τσας (Λαμία) (Χ.Θ. 212+625) και από τη δια­σταύ­ρω­ση του Μπρά­λου (Χ.Θ. 203+065) μέχρι τον κόμ­βο Αγ. Στε­φά­νου (Κρυο­νέ­ρι) (Χ.Θ. 27+960)
‑Στην Εθνι­κή Οδό Ν. Μου­δα­νιών — Θεσ­σα­λο­νί­κης από το 34ο χιλιό­με­τρο μέχρι την αερο­γέ­φυ­ρα Θέρμης.
‑Στον αυτο­κι­νη­τό­δρο­μο Α11 (Σχη­μα­τά­ρι — Χαλ­κί­δα), στο ρεύ­μα προς Σχη­μα­τά­ρι, από την υψη­λή γέφυ­ρα Χαλ­κί­δας (Χ.Θ. 12+300) μέχρι τη δια­σταύ­ρω­σή της με τον αυτο­κι­νη­τό­δρο­μο Α1 (Χ.Θ. 65+820).
‑Στην Εθνι­κή Οδό Καβά­λας — Θεσ­σα­λο­νί­κης από τη δια­σταύ­ρω­ση Λέων Αμφί­πο­λης (Χ.Θ. 97+550) μέχρι το 11ο χλμ. (Χ.Θ.11+340) αυτής.
‑Στον αυτο­κι­νη­τό­δρο­μο Α5 (Ιόνια Οδός), στο ρεύ­μα προς Αντίρ­ριο, από το τέλος της Ιόνιας Οδού (Χ.Θ. 200+991) έως τη γέφυ­ρα «Χαρί­λα­ος Τρι­κού­πης» (Χ.Θ. 0+000).
‑Στον αυτο­κι­νη­τό­δρο­μο Α7 (Κεντρι­κής Πελο­πον­νή­σου), στο ρεύ­μα προς Αθή­να, από τον Ισό­πε­δο Κυκλι­κό Κόμ­βο Σπάρ­της (Χ.Θ. 240+800) (Περι­με­τρι­κή Καλα­μά­τας) έως τον Α/Κ Κορίν­θου (Χ.Θ. 85+300).
‑Στον Αυτο­κι­νη­τό­δρο­μο Α71 (Λεύ­κτρο – Σπάρ­τη), στο ρεύ­μα προς Λεύ­κτρο, από Α/Κ Σπάρ­της (Χ.Θ. 45+000) έως τον Α/Κ Λεύ­κτρου (0+000).

Εξαι­ρού­νται της απα­γό­ρευ­σης κυκλοφορίας:

-Τα οχή­μα­τα που προ­σφέ­ρουν οδι­κή βοή­θεια, σύμ­φω­να με ν. 3651/2008, τα φορ­τη­γά αυτο­κί­νη­τα των ΕΛ.ΤΑ, τα φορ­τη­γά αυτο­κί­νη­τα των εται­ρειών δια­νο­μής τύπου, τα φορ­τη­γά αυτο­κί­νη­τα δημό­σιας (Φ.Δ.Χ.) και ιδιω­τι­κής χρή­σης (Φ.Ι.Χ.) που μετα­φέ­ρουν ζώντα ζώα, ευπα­θή τρό­φι­μα όπως αυτά ανα­φέ­ρο­νται στη διε­θνή συμ­φω­νία ΑΤΡ (άρθρο 3 του Κεφα­λαί­ου ΙΙ της κοι­νής υπουρ­γι­κής από­φα­σης 50786/3319/2014 (Β΄ 2418), εφό­σον το ποσο­στό του φορ­τί­ου των παρα­πά­νω προ­ϊ­ό­ντων που μετα­φέ­ρο­νται είναι του­λά­χι­στον το 10% του ωφέ­λι­μου φορτίου.
‑Τα βυτιο­φό­ρα οχή­μα­τα μετα­φο­ράς νερού (υδρο­φό­ρα) όταν αυτά κινού­νται για την αντι­με­τώ­πι­ση δασι­κών πυρκαγιών.
‑Τα φορ­τη­γά οχή­μα­τα (ψυγεία) δημο­σί­ας (Φ.Δ.Χ.) και ιδιω­τι­κής χρή­σης (Φ.Ι.Χ.) που μετα­φέ­ρουν νωπά οπω­ρο­κη­πευ­τι­κά προϊόντα.
‑Τα φορ­τη­γά οχή­μα­τα που μετα­φέ­ρουν υπο­προ­ϊ­ό­ντα ζωι­κής προ­έ­λευ­σης για αδρα­νο­ποί­η­ση, σύμ­φω­να με τον κανο­νι­σμό ΕΚ 1069/2009, εφό­σον δια­θέ­τουν σχε­τι­κή άδεια από τη Διεύ­θυν­ση Κτη­νια­τρι­κής της οικεί­ας Περι­φέ­ρειας και συνο­δεύ­ο­νται από το προ­βλε­πό­με­νο εμπο­ρι­κό έγγραφο.
‑Τα φορ­τη­γά οχή­μα­τα των Οργα­νι­σμών Κοι­νής Ωφέ­λειας (Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε, Φυσι­κό Αέριο κ.λπ.) όταν κινού­νται για απο­κα­τά­στα­ση έκτα­κτων βλα­βών των δικτύ­ων τους και μόνο εφό­σον συνο­δεύ­ο­νται από έγγρα­φη εντο­λή του οικεί­ου οργανισμού.
‑Τα βυτιο­φό­ρα οχή­μα­τα που μετα­φέ­ρουν καύ­σι­μα για τον ανε­φο­δια­σμό μέσων πυρό­σβε­σης, εφό­σον αυτό απο­δει­κνύ­ε­ται από κατάλ­λη­λα έγγρα­φα ή παραστατικά.
‑Τα φορ­τη­γά οχή­μα­τα μετα­φο­ράς εξο­πλι­σμού μου­σι­κών και θεα­τρι­κών παρα­στά­σε­ων και τα φορ­τη­γά οχή­μα­τα που χρη­σι­μο­ποιού­νται για την εκτέ­λε­ση και μετα­φο­ρά εξο­πλι­σμού για την κάλυ­ψη τηλε­ο­πτι­κών και κινη­μα­το­γρα­φι­κών γεγονότων.
‑Τα φορ­τη­γά αυτο­κί­νη­τα που μετα­φέ­ρουν οξυ­γό­νο για ιατρι­κούς σκοπούς.
‑Τα μηχα­νή­μα­τα έργου της ΔΕΣΕ και τα φορ­τη­γά οχή­μα­τα που χρη­σι­μο­ποιού­νται για την αντι­με­τώ­πι­ση έκτα­κτων περι­στα­τι­κών, μετά από αίτη­μα της αρμό­διας Υπη­ρε­σί­ας Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας και με σχε­τι­κή από­φα­ση της κατά τόπου αρμό­διας Διεύ­θυν­σης Τροχαίας.
‑Τα οχή­μα­τα έκτα­κτης ανάγκης.

 

Πηγή www.newsbeast.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων