- Διαφήμιση -

Αττική: Κλείνει με NOTAM ο εναέριος χώρος για την κηδεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου

Δρα­κό­ντεια» μέτρα ασφα­λεί­ας έχουν ληφθεί στην περιο­χή της Αθή­νας ενό­ψει της κηδεί­ας και ταφής του τέως βασι­λιά Κων­στα­ντί­νου, η οποία θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί σήμε­ρα Δευ­τέ­ρα (16/01).

Την Κυρια­κή εκδό­θη­κε NOTAM, η οποία θα ισχύ­σει την Δευ­τέ­ρα 16 Ιανουα­ρί­ου και προ­βλέ­πει, για συγκε­κρι­μέ­νες ώρες, το κλεί­σι­μο του ενα­έ­ριου χώρου του κέντρου των Αθη­νών και της Βόρειας Αττι­κής, για την κηδεία…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων