- Διαφήμιση -

Αθήνα: Ετοιμάζουν κινητοποιήσεις οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ

Στην Αθή­να βρί­σκο­νται σήμε­ρα οι εργα­ζό­με­νοι της ΛΑΡΚΟ, καθώς παγ­μα­το­ποιούν παρά­στα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας στα Υπουρ­γεία Περι­βάλ­λο­ντος και Ενέρ­γειας, Εργα­σί­ας και Οικο­νο­μι­κών, ενώ έχουν ανα­κοι­νώ­σει σει­ρά κινη­το­ποι­ή­σε­ων και για τον Ιανουάριο.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων