- Διαφήμιση -

Αθήνα — Αττική: Περιοχές που άλλαξαν όνομα μέσα στα χρόνια

Μαζί με την πρω­τεύ­ου­σα αλλά­ζουν οι γει­το­νιές, οι άνθρω­ποι αλά και γνω­στά σημεία της πόλης. Από αυτές τις μετα­τρο­πές δε θα μπο­ρού­σαν να λεί­πουν τα ονό­μα­τα από περιο­χές της Αθή­νας που μετά από διά­φο­ρα γεγο­νό­τα, ιστο­ρί­ες και πρό­σω­πα άλλαξαν.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων