- Διαφήμιση -

Αθήνα: Αλλάζουν οι διαβάσεις πεζών

Πώς θα αναγκάζουν τους οδηγούς να σταματήσουν

Πλη­θαί­νουν οι «έξυ­πνες» και ενερ­γεια­κά αυτό­νο­μες δια­βά­σεις στους δρό­μους της πρω­τεύ­ου­σας, ενι­σχύ­ο­ντας σε καθο­ρι­στι­κό βαθ­μό την ασφά­λεια των πεζών.

Με αμεί­ω­τη έντα­ση συνε­χί­ζο­νται οι δρά­σεις της Περι­φέ­ρειας Αττι­κής, με στό­χο την ανά­δει­ξη της πρω­τεύ­ου­σας σε μια πόλη που θα είναι φιλι­κή προς τους πεζούς.….

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων