- Διαφήμιση -

ΑΣΕΠ: Έρχονται 167 Μόνιμες Θέσεις Εργασίας στο ΥπΑΑΤ

Ποιες ειδικότητες αφορά

Στα σκα­ριά βρί­σκο­νται 167 μόνι­μες προ­σλή­ψεις στο Υπουρ­γείο Αγρο­τι­κής Ανά­πτυ­ξης και Τροφίμων.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες του Dimosio.gr οι μόνι­μες θέσεις θα προ­κη­ρυ­χθούν για να καλύ­ψουν ελλεί­ψεις που έχουν παρα­τη­ρη­θεί σε βασι­κές λει­τουρ­γι­κές δομές του Υπουργείου.

Η προ­κή­ρυ­ξη θα αφο­ρά υπο­ψη­φί­ους Πανε­πι­στη­μια­κής, Τεχνο­λο­γι­κής και Δευ­τε­ρο­βάθ­μιας εκπαί­δευ­σης των εξής ειδι­κο­τή­των: ΠΕ Γεω­πό­νων, ΠΕ Γεω­πό­νων (φυτι­κής παραγωγής),ΠΕ Κτη­νιά­τρων, ΠΕ Ιχθυο­λό­γων, ΠΕ Οικο­νο­μι­κού, ΠΕ Πλη­ρο­φο­ρι­κής, ΔΕ Γεωρ­γι­κού – Κτη­νο­τρο­φι­κού, ΔΕ Προ­σω­πι­κού Η/Υ, ΔΕ Διοι­κη­τι­κού – Λογι­στι­κού. Τα κρι­τή­ρια για υπο­ψη­φί­ους των ΑΕΙ-ΤΕΙ είναι Βαθ­μός πτυ­χί­ου, Τυχόν μετα­πτυ­χια­κό, Άδεια άσκη­σης επαγ­γέλ­μα­τος (για γεω­τε­χνι­κούς), Γνώ­ση χει­ρι­σμού Η/Υ , Εμπει­ρία, Γνώ­ση ξένων γλωσ­σών και για ΔΕ είναι Βαθ­μός τίτλου απο­λυ­τη­ρί­ου, Δεύ­τε­ρος τίτλος σπου­δών, Εμπει­ρία, Γνώ­ση ξένων γλωσ­σών και χει­ρι­σμού Η/Υ.

Σύμ­φω­να με πηγές του ΑΣΕΠ η προ­κή­ρυ­ξη για τις 167 Μόνι­μες Θέσεις Εργα­σί­ας στο Υπουρ­γείο Αγρο­τι­κής Ανά­πτυ­ξης και Τρο­φί­μων θα δια­δε­χθεί την προ­κή­ρυ­ξη για τις 2.909 προ­σλή­ψεις στο «Βοή­θεια στο Σπί­τι» που θα εκδο­θεί στα μέσα Φεβρουαρίου.

 

Πηγή www.news.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων