- Διαφήμιση -

Αναβάλλεται η εκδήλωση «Ημέρα Καριέρας ΟΑΕΔ» λόγω κορωνοϊού

Την αναβολή της εκδήλωσης «Ημέρα Καριέρας» αποφάσισε η διοίκηση του ΟΑΕΔ, λόγω κορωνοϊού.

Με αίσθη­μα ευθύ­νης, η διοί­κη­ση του Οργα­νι­σμού Απα­σχό­λη­σης Εργα­τι­κού Δυνα­μι­κού (ΟΑΕΔ) απο­φά­σι­σε την ανα­βο­λή της προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νης, για το Σάβ­βα­το 7 Μαρ­τί­ου 2020, εκδή­λω­σης ανα­ζή­τη­σης θέσε­ων εργα­σί­ας για ανέρ­γους, με την επω­νυ­μία «Ημέ­ρες Καριέ­ρας ΟΑΕΔ», στο πλαί­σιο των οδη­γιών του Ευρω­παϊ­κού Κέντρου Ελέγ­χου και Πρό­λη­ψης Νοση­μά­των που αφο­ρούν στην πιθα­νό­τη­τα μετά­δο­σης του κοροναϊού.

Όπως ανα­φέ­ρε­ται σε σχε­τι­κή ανα­κοί­νω­ση του Οργα­νι­σμού, η ασφά­λεια των συμ­με­τε­χό­ντων, των εργα­ζο­μέ­νων και των προ­σκε­κλη­μέ­νων, απο­τε­λεί προ­τε­ραιό­τη­τα της διοί­κη­σης, η οποία επι­ση­μαί­νει ότι θα υπάρ­ξει νεό­τε­ρη ανα­κοί­νω­ση για την ημε­ρο­μη­νία διε­ξα­γω­γής της εκδήλωσης.

 

Πηγή www.iefimerida.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων