- Διαφήμιση -

Περιφέρεια Αττικής: Αναστέλλεται για δύο εβδομάδες η λειτουργία του Παιδικού Πανεπιστημίου

Δεν θα διεξαχθούν μαθήματα στο Παιδικό Πανεπιστήμιο το ερχόμενο Σάββατο 7 Μαρτίου καθώς και το επόμενο Σάββατο 14 Μαρτίου

Με από­φα­ση του περι­φε­ρειάρ­χη Αττι­κής Γ. Πατού­λη ανε­στά­λη για δύο εβδο­μά­δες η λει­τουρ­γία του Παι­δι­κού Πανε­πι­στη­μί­ου της Περι­φέ­ρειας Αττι­κής, για προ­λη­πτι­κούς λόγους προ­στα­σί­ας της υγεί­ας μαθη­τών και εκπαι­δευ­τι­κών από τον ιό του κοροναϊού.

Ειδι­κό­τε­ρα δεν θα διε­ξα­χθούν μαθή­μα­τα στο Παι­δι­κό Πανε­πι­στή­μιο το ερχό­με­νο Σάβ­βα­το 7 Μαρ­τί­ου καθώς και το επό­με­νο Σάβ­βα­το 14 Μαρτίου.

Με αφορ­μή την ανα­στο­λή των μαθη­μά­των ο κ. Πατού­λης επι­σή­μα­νε μετα­ξύ άλλων «..Είμα­στε υπο­χρε­ω­μέ­νοι να ανα­στεί­λου­με για προ­λη­πτι­κούς λόγους τη λει­τουρ­γία του Παι­δι­κού Πανε­πι­στη­μί­ου, συμ­βάλ­λο­ντας και εμείς από την πλευ­ρά μας στην προ­σπά­θεια να περιο­ρι­στεί ο κίν­δυ­νος έξαρ­σης του κορο­ναϊ­ού. Τα μαθή­μα­τα θα ξεκι­νή­σουν κανο­νι­κά, μόλις δια­σφα­λί­σου­με ότι δεν συντρέ­χει ο παρα­μι­κρός κίν­δυ­νος για τη δημό­σια υγεία».

 

Πηγή www.in.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων