- Διαφήμιση -

Ανατροπή στις άδειες νόσησης λόγω κορονοϊού

Τρεις αλλαγές έγιναν στην τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας

Τρεις αλλα­γές έγι­ναν στην τρο­πο­λο­γία του Υπουρ­γεί­ου Εργα­σί­ας που αφο­ρά τα άρθρα για τις άδειες νόση­σης λόγω κορο­νοϊ­ού. Σύμ­φω­να με πηγές του Υπουρ­γεί­ου Εργα­σί­ας και Κοι­νω­νι­κών Υπο­θέ­σε­ων, ισχύ­ουν τα εξής:

«Πρώ­τον, διευ­κρι­νί­ζε­ται ότι οι γονείς εργα­ζό­με­νοι, κατά τη διάρ­κεια της άδειας νόση­σης των τέκνων τους από κορο­νο­ϊό, λαμ­βά­νουν για τις τρεις πρώ­τες ημέ­ρες το 50% των απο­δο­χών τους, το οποίο κατα­βάλ­λε­ται από τον εργο­δό­τη και για την τέταρ­τη ημέ­ρα λαμ­βά­νουν το 100% των απο­δο­χών τους από τον κρα­τι­κό προϋπολογισμό.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων