- Διαφήμιση -

Κλειστά τα σχολεία στην Αττική λόγω κακοκαιρίας

Με τηλεκπαίδευση το μάθημα

Σύμ­φω­να με την από­φα­ση της Περι­φέ­ρειας Αττι­κής, οι σχο­λι­κές μονά­δες στο λεκα­νο­πέ­διο θα παρα­μεί­νουν κλει­στές τη Δευ­τέ­ρα 24 και την Τρί­τη 25 Ιανουα­ρί­ου. Η από­φα­ση αφο­ρά βρε­φο­νη­πια­κούς σταθ­μούς, νηπια­γω­γεία, δημο­τι­κά, γυμνά­σια και λύκεια σε ολό­κλη­ρη την Αττική.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων