- Διαφήμιση -

Αναστολή στη στάση εργασίας στη γραμμή 1 του Μετρό μετά την τραγωδία στα Τέμπη

Οι εργα­ζό­με­νοι στον Ηλε­κτρι­κό, σε ανα­κοί­νω­σή τους ανα­φέ­ρουν: «Ως ένδει­ξη πέν­θους στην εθνι­κή τρα­γω­δία ανα­στέλ­λου­με την σημε­ρι­νή μας κινη­το­ποί­η­ση. Οι καρ­διές όλων σήμε­ρα χτυ­πά­νε εκεί στα Τέμπη».…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων