- Διαφήμιση -

Αλλάζουν οι ταχυδρομικοί κώδικες, εισάγονται τα αρχικά των πόλεων

Τι ισχύει σήμερα και τα πιθανά σενάρια για την αναμόρφωσή τους

Νέα επο­χή έρχε­ται για τους ταχυ­δρο­μι­κούς κώδι­κες. Οι γνω­στοί σε όλους Τ.Κ. που καταρ­τί­στη­καν πριν από από περί­που 35 έτη δεν καλύ­πτουν πλέ­ον τις σύγ­χρο­νες ανά­γκες και έτσι ανα­μέ­νε­ται να αντικατασταθούν.

Ο κατά­λο­γος των ταχυ­δρο­μι­κών κωδί­κων εκδό­θη­κε το 1983 από τα Ελλη­νι­κά Ταχυ­δρο­μεία και περιεί­χε ταξι­νο­μη­μέ­νους πεντα­ψή­φιους αριθ­μούς. Επί­σης περι­λαμ­βά­νει την ταξι­νό­μη­ση που αντι­κα­τέ­στη­σε τους μέχρι τότε τρι­ψή­φιους ταχυ­δρο­μι­κούς τομείς που απο­τε­λού­σαν το παλαιό­τε­ρο σύστη­μα ταξι­νό­μη­σης της αλληλογραφίας.

Σαρά­ντα χρό­νια αργό­τε­ρα τόσο τα ΕΛΤΑ όσο και το σύνο­λο των εται­ριών ταχυ­με­τα­φο­ρών βασί­ζο­νται στον κατά­λο­γο του 1983 που απο­τε­λεί τη «βίβλο» του ταχυ­δρό­μου και του κού­ριερ, όπως ανα­φέ­ρει η εφη­με­ρί­δα «Καθη­με­ρι­νή» σε σχε­τι­κό της ρεπορ­τάζ. Όταν καταρ­τί­στη­καν οι ταχυ­δρο­μι­κοί κώδι­κες από τα ΕΛΤΑ, εξυ­πη­ρε­τού­σαν τις ανά­γκες των Ελλη­νι­κών Ταχυ­δρο­μεί­ων, καθώς ακο­λου­θούν μια λογι­κή επι­χει­ρη­σια­κού χαρα­κτή­ρα. Η ανά­γκη για ταχεία ταξι­νό­μη­ση του μεγά­λου όγκου αλλη­λο­γρα­φί­ας και άμε­ση δια­νο­μή του οδή­γη­σε στη δημιουρ­γία των παρα­πά­νω κωδί­κων που φυσι­κά δεν απο­τε­λούν ελλη­νι­κή εφεύ­ρε­ση. Έτσι καταρ­τί­στη­κε ένα σύστη­μα ταξι­νό­μη­σης της αλλη­λο­γρα­φί­ας ανά ταχυ­δρο­μι­κές περιο­χές με βάση έναν πεντα­ψή­φιο κωδι­κό, ο οποί­ος προσ­διο­ρί­ζει επι­πλέ­ον τις ζώνες δια­νο­μής και τα ταχυ­δρο­μι­κά γρα­φεία που τελι­κά θα παρα­λά­βουν την αλλη­λο­γρα­φία. Πρα­κτι­κά το υφι­στά­με­νο σύστη­μα δημιουρ­γή­θη­κε με γνώ­μο­να την αντι­στοί­χι­ση του κάθε κώδι­κα με ένα ταχυ­δρο­μι­κό κατάστημα.

Οι ταχυ­δρο­μι­κοί κώδι­κες είναι χωρι­σμέ­νοι σήμε­ρα σε πόλεις Α’ ζώνης (αφο­ρά πόλεις με περισ­σό­τε­ρους από έναν ταχυ­δρο­μι­κούς κώδι­κες), πόλεις Β’ ζώνης (πόλεις που εξυ­πη­ρε­τού­νται με έναν ταχυ­δρο­μι­κό κώδι­κα) και εται­ρι­κούς ταχυ­δρο­μι­κούς κώδι­κες (αφο­ρά εται­ρί­ες που έχουν ταχυ­δρο­μι­κό κώδι­κα). Οι ταχυ­δρο­μι­κές περιο­χές της Ελλά­δος, όπως αυτές καθο­ρί­ζο­νται από τα δύο πρώ­τα ψηφία του ταχυ­δρο­μι­κού κωδι­κού είναι η βάση πάνω στην οποία στη­ρί­ζο­νται η ταξι­νό­μη­ση και η δια­βί­βα­ση όλων των ταχυ­δρο­μι­κών αντι­κει­μέ­νων. Τα δύο πρώ­τα ψηφία του ταχυ­δρο­μι­κού κώδι­κα αφο­ρούν την ταχυ­δρο­μι­κή περιο­χή στην οποία ανή­κει η διεύθυνση.

Με τα χρό­νια, όμως, τα δεδο­μέ­να άλλα­ξαν, κατα­στή­μα­τα έκλει­σαν, άλλα άνοι­ξαν, περιο­χές επε­κτά­θη­καν ή δημιουρ­γή­θη­καν, ενώ άλλες ερή­μω­σαν. Το γεγο­νός και μόνο ότι οι ταχυ­δρο­μι­κοί κώδι­κες δημιουρ­γή­θη­καν για την εσω­τε­ρι­κή οργά­νω­ση των ΕΛΤΑ επι­βε­βαιώ­νει τον απαρ­χαιω­μέ­νο χαρα­κτή­ρα τους. Και αυτό για­τί σαρά­ντα χρό­νια μετά η ταχυ­δρο­μι­κή αγο­ρά δεν ακού­ει μόνο στο όνο­μα ΕΛΤΑ, αλλά περι­λαμ­βά­νει και άλλες εται­ρί­ες καθώς επί­σης και άλλες υπη­ρε­σί­ες όπως οι ταχυ­με­τα­φο­ρές. Η άνθη­ση μάλι­στα του ηλε­κτρο­νι­κού εμπο­ρί­ου έχει δώσει ώθη­ση στην ταχυ­δρο­μι­κή αγο­ρά δεμά­των που γεμί­ζει το χαμέ­νο έδα­φος του επι­στο­λι­κού ταχυδρομείου.

Το περα­σμέ­νο καλο­καί­ρι (Ιού­λιος 2019) ελή­φθη η από­φα­ση για τη συνο­λι­κή ανα­μόρ­φω­ση των ταχυ­δρο­μι­κών κωδί­κων, με κύριο στό­χο τον εκσυγ­χρο­νι­σμό του συστή­μα­τος επι­δό­σε­ων το οποίο δεν μπο­ρεί να βασί­ζε­ται στην εσω­τε­ρι­κή οργά­νω­ση μιας μόνο επιχείρησης.

Ακριβέστερη τιμολόγηση

Η ανα­μόρ­φω­ση θα δώσει τη δυνα­τό­τη­τα ακρι­βέ­στε­ρης τιμο­λό­γη­σης των υπη­ρε­σιών ταχυ­με­τα­φο­ρών. Σήμε­ρα συνα­ντά­ται συχνά το φαι­νό­με­νο ένας κώδι­κας να αντι­στοι­χεί σε πολύ μεγά­λες «εκτά­σεις», οι οποί­ες όμως έχουν σημα­ντι­κό αριθ­μό κτι­ρί­ων. Έτσι δεν μπο­ρεί να γνω­ρί­ζει η εται­ρία με βάση τον ταχυ­δρο­μι­κό κώδι­κα πόσα χιλιό­με­τρα πρέ­πει να δια­νύ­σει μια επι­στο­λή ή ένα δέμα προ­κει­μέ­νου να φτά­σει στον προ­ο­ρι­σμό της, παρά μόνο κατ’ εκτί­μη­ση. Το φαι­νό­με­νο αυτό παρα­τη­ρεί­ται έντο­να στις αγρο­τι­κές περιο­χές. Απο­τέ­λε­σμα είναι οι εται­ρί­ες ταχυ­με­τα­φο­ρών να μην μπο­ρούν να τιμο­λο­γή­σουν με από­λυ­τη βεβαιό­τη­τα το κάθε ταχυ­δρο­μι­κό αντι­κεί­με­νο. Η ανα­μόρ­φω­ση του συστή­μα­τος ανα­μέ­νε­ται ότι θα δίνει τη δυνα­τό­τη­τα πιο δια­φα­νούς τιμο­λό­γη­σης μέσω της κωδι­κο­ποί­η­σης των περιο­χών σύμ­φω­να με τα υφι­στά­με­να δεδο­μέ­να. Πλη­ρο­φο­ρί­ες ανα­φέ­ρουν ότι τα σενά­ρια θα τεθούν εντός του έτους σε δημό­σια δια­βού­λευ­ση, με στό­χο οι ενδια­φε­ρό­με­νοι να υπο­βά­λουν παρα­τη­ρή­σεις και προ­τά­σεις. Μετα­ξύ αυτών, εξε­τά­ζε­ται η αύξη­ση των ψηφί­ων του νέου συστή­μα­τος κωδί­κων, ενώ ισχυ­ρό είναι και το ενδε­χό­με­νο προ­σθή­κης δύο αρχι­κών γραμ­μά­των, στα βρε­τα­νι­κά πρό­τυ­πα. Σε αυτή την περί­πτω­ση πριν από το 5ψήφιο νού­με­ρο θα ανα­γρά­φο­νται τα αρχι­κά των πόλε­ων για παρά­δειγ­μα.

Δια­βά­στε ολό­κλη­ρο το ρεπορ­τάζ στην εφη­με­ρί­δα «Καθη­με­ρι­νή»

 

Πηγή www.newsbeast.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων