- Διαφήμιση -

22 νεκροί και 578 τραυματίες σε 517 τροχαία το μήνα Ιανουάριο στην Αττική

Σύμ­φω­να με την διεύ­θυν­ση Τρο­χαί­ας Αττι­κής, τα κυριό­τε­ρα αίτια των τρο­χαί­ων αυτών ήταν η οδή­γη­ση χωρίς σύνε­ση και προ­σο­χή, η παρα­βί­α­ση ρυθ­μι­στι­κών πινα­κί­δων και η παρα­βί­α­ση των κανό­νων κυκλο­φο­ρί­ας από πεζούς, ενώ η μη χρή­ση προ­στα­τευ­τι­κού κράνους.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων