- Διαφήμιση -

200 ευρώ πρόστιμο για τους παραβάτες καπνιστές!

Στη Βουλή κατατέθηκε το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας που περιλαμβάνει και τις νέες διατάξεις του αντικαπνιστικού πλαισίου. Πρόστιμο 200 ευρώ στους παρανόμως καπνίζοντες.

Σχε­τι­κά με την αντι­με­τώ­πι­ση του καπνί­σμα­τος σε δημό­σιους και άλλους χώρους, η συνο­δευ­τι­κή έκθε­ση του νομο­σχε­δί­ου ανα­φέ­ρει τα εξής:

– Καταρ­γεί­ται η δυνα­τό­τη­τα δημιουρ­γί­ας χώρων καπνι­ζό­ντων, οι οποί­οι δεν επι­τρέ­πε­ται να υπερ­βαί­νουν το ½ του συνο­λι­κού εμβα­δού του κατα­στή­μα­τος, στα καζί­νο και στα κέντρα δια­σκέ­δα­σης με ζωντα­νή μου­σι­κή εμβα­δού άνω των 300 τετρα­γω­νι­κών μέτρων, καθώς και στα κατα­στή­μα­τα όπου νομί­μως διε­ξά­γο­νται τυχε­ρά παί­γνια, με ταυ­τό­χρο­νη κατάρ­γη­ση και του προ­βλε­πό­με­νου ετή­σιου τέλους ύψους 200 ευρώ ανά τετρα­γω­νι­κό μέτρο για την δημιουρ­γία των χώρων αυτών.

– Επε­κτεί­νε­ται η απα­γό­ρευ­ση κατα­νά­λω­σης προ­ϊ­ό­ντων καπνού, η οποία ισχύ­ει για τους κλει­στούς χώρους διε­ξα­γω­γής αθλο­παι­διών, ομα­δι­κών αθλη­μά­των και αθλη­τι­κών εκδη­λώ­σε­ων, και στους υπαί­θριους χώρους διε­ξα­γω­γής αθλο­παι­διών ψυχα­γω­γί­ας και συγκέ­ντρω­σης ανηλίκων.

Για κάθε παρά­βα­ση της τρο­πο­ποιού­με­νης ρύθ­μι­σης προ­βλέ­πε­ται επι­βο­λή προ­στί­μου ύψους 200 ευρώ στους παρα­νό­μως καπνί­ζο­ντες, από 50 ευρώ που ισχύ­ει σήμε­ρα, και 500 ευρώ στους υπεύ­θυ­νους δια­χεί­ρι­σης των παρα­πά­νω χώρων.

– Μετα­τί­θε­ται η έναρ­ξη εφαρ­μο­γής των υφι­στά­με­νων δια­τά­ξε­ων σχε­τι­κά με την κυκλο­φο­ρία των ηλε­κτρο­νι­κών τσι­γά­ρων και περιε­κτών επα­να­πλή­ρω­σης με μη νικο­τι­νού­χο υγρό, την απα­γό­ρευ­ση της κυκλο­φο­ρί­ας στην αγο­ρά του καπνού μάση­σης, του καπνού που λαμ­βά­νε­ται από την μύτη και των υπο­κα­τά­στα­των καπνού».

Τέλος, το πολυ­νο­σχέ­διο του Υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας περι­λαμ­βά­νει δια­τά­ξεις για την μετα­τρο­πή του Εθνι­κού Οργα­νι­σμού Δημό­σιας Υγεί­ας σε Νομι­κό Πρό­σω­πο Ιδιω­τι­κού Δικαί­ου από Δημο­σί­ου Δικαί­ου που είναι, δια­τά­ξεις για τα φάρ­μα­κα και την επι­τρο­πή τιμών.

 

Πηγή www.newsit.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων