- Διαφήμιση -

Πυροτεχνήματα και άλλα τινά

Για πολ­λο­στή μέρα ακού­γο­νται στα καλά καθού­με­να πυρο­τε­χνή­μα­τα. Ακό­μη και στις 1 ή 1.30 το πρωί. Ναού­σης και Αγί­ου Ελευ­θε­ρί­ου, κοντά στον Άγιο Λευ­τέ­ρη, στο Αλσος Περι­στε­ρί­ου.  Εννο­εί­ται πως πολ­λά κατοι­κί­δια τρο­μο­κρα­τού­νται, άνθρω­ποι ξυπνούν, άρρω­στοι ανα­στα­τώ­νο­νται, μικρά παι­διά κλαί­νε. Πολι­τι­κή για την ηχο­ρύ­παν­ση είναι άγνω­στη λέξη για τον δήμο μας αφού κι ο ίδιος πρω­το­στα­τεί ξοδεύ­ο­ντας τους δημο­τι­κούς φόρους μας στον αέρα! ( Παρε­μπι­πτό­ντως οι κάτοι­κοι της Νέας Ζωής δεν έχουν απο­ζη­μιω­θεί ακό­μα από τον σει­σμό δύο χρό­νια πριν  ακό­μα και για αυτά που είχε υπο­χρέ­ω­ση ο Δήμος να δώσει) Για την αστυ­νο­μία κανέ­να σχόλιο!

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων