- Διαφήμιση -

ΕΚΛΟΓΕΣ στο ΚΙΝΑΛ.  Τα τρικ των δημοσκοπήσεων

Και το επιτηδευμένο «ψαλίδισμα» στον Παπανδρέου

Του Βασί­λη Τακτικού

 

Οι εσω­κομ­μα­τι­κές εκλο­γές στο ΚΙΝΑΛ όπως εξε­λίσ­σο­νται θυμί­ζουν  σε  πολ­λά, τηρου­μέ­νων των ανα­λο­γιών, τις εσω­κομ­μα­τι­κές εκλο­γές του ΠΑΣΟΚ το 2007 με πρω­τα­γω­νι­στές τότε τον Ευάγ­γε­λο Βενι­ζέ­λο και τον Γιώρ­γο Παπανδρέου.

Τώρα το ‘Βενι­ζε­λι­κό μέτω­πο’ που ποτέ δεν έπα­ψε να υφί­στα­ται, εκφρά­ζε­ται όπως αβί­α­στα προ­κύ­πτει από τον Λοβέρ­δο και Ανδρουλάκη.

Και τότε όπως και τώρα είχα­με το ίδιο σκη­νι­κό των δημο­σκο­πή­σε­ων, κατευ­θυ­νό­με­νες μετρή­σεις από τα εκδο­τι­κά συγκρο­τή­μα­τα τα οποία  εμφά­νι­ζαν το Βενι­ζέ­λο ότι  είχε κερ­δί­σει αμέ­σως μετά  την δήλω­ση του στο Ζάπ­πειο «παρών» με ποσο­στά 70 και 80%,  ενώ γνω­ρί­ζου­με ότι  στο τέλος  νικη­τής ήταν ο Παπαν­δρέ­ου από τον πρώ­το γύρο.

Και τότε όπως και τώρα οι εξω­θε­σμι­κοί παρά­γο­ντες  είχαν απο­φα­σί­σει να στη­ρί­ξουν τον εκλε­κτό της μιντιο­κρα­τί­ας και οικο­νο­μι­κής ολι­γαρ­χί­ας, ερή­μην  της ευρύ­τε­ρης  κοι­νω­νι­κής βάσης του ΠΑΣΟΚ. Το επι­χεί­ρη­σαν αλλά αντί­θε­τα με τις προ­βλέ­ψεις τους απέ­τυ­χαν παταγωδώς.

Και τότε όπως και τώρα,  υπήρ­χε το ίδιο τρικ των δημο­σκο­πή­σε­ων, οι δημο­σκό­ποι προ­έ­βα­λαν αυτό που ήθε­λαν οι εντο­λο­δό­χοι τους, με ερω­τή­σεις στον γενι­κό πλη­θυ­σμό,  με εξω­πραγ­μα­τι­κά σενά­ρια εξή­γα­γαν συμπε­ρά­σμα­τα ετε­ρο­προσ­διο­ρι­σμέ­να  από την κοι­νω­νι­κή βάση που ψηφί­ζει στις εσω­κο­μα­τι­κές εκλο­γές, έχο­ντας  πάντα  ως στρα­τη­γι­κή την αυτο­εκ­πλη­ρού­με­νη προ­φη­τεία. Την πανουρ­γία  ότι η βάση θα παρα­συρ­θεί και θα ακο­λου­θή­σει με το ρεύμα.

Παρό­λο που είναι κοι­νό μυστι­κό ότι, αυτός  που «πλη­ρώ­νει» τους δημο­σκό­πους ως ενδιά­με­σος είναι η μιντιο­κρα­τία και στη συνέ­χεια πλη­ρώ­νει  η οικο­νο­μι­κή ολι­γαρ­χία για να εξυ­πη­ρε­τού­νται τα οικο­νο­μι­κά της συμ­φέ­ρο­ντα, εν τού­τοις πολ­λοί που δεν έχουν την πλή­ρη εικό­να του παρα­σκη­νί­ου θα πέσουν στην παγί­δα fake  δημο­σκο­πή­σε­ων και σ΄αυτό ποντά­ρουν πολ­λοί δημο­σκό­ποιοι οποί­οι  λογο­δο­τούν μόνο στα αφε­ντι­κά τους.

Είναι γνω­στό εξάλ­λου, σε παγκό­σμιο επί­πε­δο ότι οι δημο­σκο­πή­σεις έχουν διπλό ρόλο. Ο ένας ρόλος ο οποί­ος είναι και αντι­κει­με­νι­κά απο­δε­κτός είναι δια­πι­στω­τι­κός και ουδέ­τε­ρος  και στη­ρί­ζε­ται στην έρευ­να, ενώ ο άλλος είναι πλά­γιος υπο­δει­κτι­κός που χρη­σι­μο­ποιεί προ­σχη­μα­τι­κά την έρευ­να για εφαρ­μο­σμέ­νη δια­φώ­τι­ση δηλ. προ­πα­γάν­δα υπερ του εντο­λο­δό­χου της έρευνας.

Για να παρου­σια­στεί αλη­θο­φα­νής η έρευ­να που γίνε­ται από πολ­λές εται­ρεί­ες στις εσω­κομ­μα­τι­κές εκλο­γές του ΚΙΝΑΛ, παρου­σιά­ζουν τρία σενά­ρια. Το  πρώ­το σενά­ριο το ερώ­τη­μα είναι τι προ­τί­θε­ται  να ψηφί­σει ο γενι­κός ο γενι­κός πλη­θυ­σμός, στον οποίο αντι­κει­με­νι­κά  το  μεγά­λο κομ­μά­τι ανή­κει στη  Νέα Δημο­κρα­τία και  σε αυτό το κομ­μά­τι είναι  που προη­γεί­ται ο Λοβέρ­δος αφού φανε­ρά  ταυ­τί­ζε­ται με τη στρα­τη­γι­κή της.

Στο δεύ­τε­ρο σενά­ριο, στο οποίο συμ­με­τέ­χουν όλοι εκεί­νοι που ενδε­χο­μέ­νως ενδια­φέ­ρο­νται για τις  εκλο­γές στο   ΚΙΝΑΛ,  όχι για να ψηφί­σουν, αλλά ποιον θα ήθε­λαν κυρί­ως για αντί­πα­λο στο κόμ­μα τους παρου­σιά­ζουν πρώ­το τον Ανδρουλάκη.

Και μόνο στη τρί­τη εκδο­χή στην οποία  εξε­τά­ζε­ται η πρό­θε­ση της κοι­νω­νι­κής βάσης του ΚΙΝΑΛ ανε­βαί­νουν και τα ποσο­στά του Γιώρ­γου Παπαν­δρέ­ου. Αλλά αυτό περ­νά­ει στα ψιλά απα­ρα­τή­ρη­το  αφού παίρ­νουν τα απο­τε­λέ­σμα­τα της πρώ­της εκδο­χής διά­φο­ροι μεγα­λό­σχη­μοι δημο­σιο­γρά­φοι και “καθη­γη­τές” παρου­σιά­ζο­ντας πηχυαί­ους τίτλους πρώ­τους στη σει­ρά Λοβέρ­δο, Ανδρου­λά­κη, με δεδο­μέ­νη την επι­κρά­τη­ση τους, βγά­ζο­ντας από το κάδρο διεκ­δί­κη­σης του δεύ­τε­ρου γύρου  τον πρώ­ην Πρωθυπουργό.

Το τρικ εδώ είναι μια απλή σύλ­λη­ψη. Παρου­σιά­ζουν μια ασή­μα­ντη υπο­θε­τι­κή μέτρη­ση στο γενι­κό πλη­θυ­σμό ως υπέρ­τε­ρη  εκεί­νης που είναι κοντά στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα και αφο­ρά αυτούς που πάνε να ψηφί­σουν  για την εκλο­γή της ηγε­σί­ας του ΚΙΝΑΛ. Έτσι πολ­λοί  δημο­σκό­ποι αφού ρίξουν το μελά­νι της σου­πιάς φυλά­νε και τα νώτα τους. Σου βάζουν ένα στα­τι­στι­κό λάθος 5% πάνω 5% κάτω που στο τέλος σημαί­νει από­κλι­ση 10% και στο τέλος κατά προ­σέγ­γι­ση αφού έχουν κάνει την αλχη­μεία  θα βρε­θούν μέσα. Ωστό­σο έχουν επη­ρε­ά­σει προς την κατεύ­θυν­ση που θέλουν τα πράγματα.

Δια­βά­ζο­ντας ενδει­κτι­κά, τη δημο­σκό­πη­ση της Merton Analysis στο “Βήμα” για την εκλο­γή αρχη­γού στο ΚΙΝΑΛ. Βλέ­πει κανείς τα συμπε­ρά­σμα­τα που μπο­ρούν να βγουν αλλά και τη χει­ρα­γώ­γη­ση που μπο­ρεί να γίνει με την επι­τη­δευ­μέ­νη προβολή:

Πρώ­τον, ότι από τους έξι υπο­ψη­φί­ους τρεις μόνον έχουν τύχη. Ο Παπαν­δρέ­ου, ο Ανδρου­λά­κης και ο Λοβέρδος.

Δεύ­τε­ρον, ο Λοβέρ­δος έχει προ­βά­δι­σμα αν στις κάλ­πες του ΚΙΝΑΛ προ­σέλ­θουν 3.000.000

Τρί­τον, ο Ανδρου­λά­κης προη­γεί­ται εφό­σον στην κάλ­πη της 5ης Δεκεμ­βρί­ου πάνε να ψηφί­σουν 600.000

Τέταρ­τον, ο Παπαν­δρέ­ου θα κερ­δί­σει αν οι εκλέ­κτο­ρες είναι μέχρι 400.000

Πέμ­πτον, Αν σκε­φθεί κανείς ότι  ότι οι εκλέ­κτο­ρες στις 5 Δεκεμ­βρί­ου δεν θα φτά­σουν ή θα ξεπε­ρά­σουν τις 200, 250, άντε τις 300.000, τότε μόνο η τελευ­ταία μέτρη­ση έχει πραγ­μα­τι­κή αξία.

Έκτον, με εξαί­ρε­ση το 2004, όταν 1.000.000 ψήφι­σε τον Γιώρ­γο Παπαν­δρέ­ου για αρχη­γό, ποτέ άλλο­τε η συμ­με­το­χή στις εσω­κομ­μα­τι­κές εκλο­γές δεν ήταν μεγάλη.

 Έβδο­μον, σε αυτούς που σίγου­ρα θα πάνε να ψηφί­σουν ή δηλώ­νουν ακό­μη ανα­πο­φά­σι­στοι, ο Παπαν­δρέ­ου έρχε­ται πρώ­τος και με δια­φο­ρά. Το 2017 στην εκλο­γή της Φώφης Γεν­νη­μα­τά (με αντι­πά­λους τον Σταύ­ρο Θεο­δω­ρά­κη, τον Γιώρ­γο Καμί­νη, τον Νίκο Ανδρου­λά­κη κ.α.) προ­σήλ­θαν 211.000

 

Πως η ρητο­ρι­κή του ψεύ­δους συμπληρώνει

 την πλά­νη των δημοσκοπήσεων

Σύμ­φω­να με την παρα­πά­νω προ­σέγ­γι­ση δεν έχου­με  να κάνου­με μόνο με την διπλό ρόλο των δημο­σκο­πή­σε­ων αλλά δισυ­πό­στα­το ρόλο της ρητο­ρι­κής που  ασκεί­ται η οποία βάση της  Αρι­στο­τε­λι­κή ορο­λο­γία είναι η τέχνη της πει­θούς με δύο όψεις. Μπο­ρεί να είναι η τέχνη της πει­θούς για το δίκαιο και την αλή­θεια, μπο­ρεί να είναι και η τέχνη του πολι­τι­κού ψεύ­δους να παρου­σιά­ζε­ται ως αλή­θεια παρα­πλα­νώ­ντας τους πολίτες.

Έτσι  υπάρ­χουν πολ­λοί  επι­φα­νείς δημο­σιο­γρά­φοι και  καθη­γη­τές όπως όπως έκα­ναν και το 2007 που με αφορ­μή δήθεν τις αρνη­τι­κές δημο­σκο­πή­σεις για τον Παπαν­δρέ­ου, μας  εξη­γούν για­τί θα χάσει τις εκλο­γές. Τα επι­χει­ρη­μα­τά τους δεν έχουν αλλά­ξει παρά το γεγο­νός ότι δεν υπήρ­χε άλλη επι­λο­γή στη δια­χεί­ρι­ση του χρέ­ους από τα μνη­μό­νια που τελι­κά απο­δέ­χθη­καν και υπέ­γρα­ψαν  όλοι οι μετέ­πει­τα Πρω­θυ­πουρ­γοί. Ωστό­σο αυτοί οι έγκρι­τοι της μιντιο­κρα­τί­ας μας βάζουν πάλι την ίδια κασέ­τα. Μας λένε δεν  θα ξεχά­σου­με,  ποιος μας έβα­λε στα μνη­μό­νια, δεν  θα ξεχά­σου­με το Καστε­λό­ρι­ζο το «λεφτά υπάρ­χουν» ότι είναι  αυτός που διέ­λυ­σε τη χώρα, διέ­λυ­σε  το ΠΑΣΟΚ, ότι ο Παπαν­δρέ­ου έκα­νε δικό του κόμ­μα το ΚΙΔΗΣΟ και απέ­τυ­χε και άλλα γνω­στά σλό­γκαν που κυριάρ­χη­σαν την λεγό­με­νη  αντι­μνη­μο­νια­κή περί­ο­δο. Χαρα­κτη­ρι­στι­κές είναι οι περι­πτώ­σεις του Νίκου Αλι­βι­ζά­του του Μανώ­λη καψή και του Γιάν­νη Πρετεντέρη.

Ο Νίκος Αλι­βι­ζά­τος Καταρ­χήν εκδη­λώ­νει την απο­ρία του πως οι δημο­σκο­πή­σεις φέρ­νουν πίσω τρί­το τον Παπαν­δρέ­ου  έναν πρώ­ην Πρω­θυ­πουρ­γό, για να εξη­γή­σει αμέ­σως μετά και να δικαιο­λο­γή­σει ότι κάτι τέτοιο είναι ανα­με­νό­με­νο αφού ως πολι­τι­κός έχει απο­τύ­χει ενώ του κατα­λο­γί­ζει ότι δεν ήταν και­νο­τό­μος ότι υπέ­κυ­ψε στο βαθύ ΠΑΣΟΚ, το περί­φη­μο «λεφτά υπάρ­χουν», και  την τρα­γε­λα­φι­κή από­πει­ρα διε­ξα­γω­γής  δημο­ψη­φί­σμα­τος, τη συνά­ντη­ση των Καν­νών. Γρά­φο­ντας για μια «ιδιο­τε­λή υπο­ψη­φιό­τη­τα» λέει ότι με  ενο­χλεί, η άρνη­ση του Παπαν­δρέ­ου να παρα­δε­χτεί έστω και ένα λάθος από την πολύ­χρο­νη θητεία του. Πολ­λοί γνω­ρί­ζουν όμως είναι ότι αυτό που τον έχει ενο­χλή­σει στο παρελ­θόν  από τη θητεία Παπαν­δρέ­ου στην ηγε­σία του ΠΑΣΟΚ είναι ότι, δεν τον όρι­σε ευρω­βου­λευ­τή τότε που η εκλο­γή ήταν χωρίς τη βάσα­νο της ψήφου. Ο Νίκος Αλι­βι­ζά­τος δεν έχει τίπο­τε να πει για τις μεταρ­ρυθ­μί­σεις Παπαν­δρέ­ου, που παρά την τρυ­κυ­μία που πέρα­σε η χώρα εκεί­νη την περί­ο­δο με την κρί­ση χρέ­ους κατά­φε­ρε να περά­σει για την δια­φά­νεια και κατα­πο­λέ­μη­ση της δια­φο­ράς, την πρά­σι­νη ανά­πτυ­ξη  και το κρά­τος δικαίου.

Ο Μανώ­λης Καψής σε άρθρο του ξεκι­νά­ει από την πρω­τιά στις δημο­σκο­πή­σεις του Ανδρέα Λοβέρ­δου. Αυτό που βλέ­πει ο Μανό­λης Καψής με βάση τις δημο­σκο­πή­σεις είναι ένα ντέρ­μπι ανά­με­σα στον Ανδρέα Λοβέρ­δο και τον Νίκο Ανδρου­λά­κη. Το πρώ­το παρά­δο­ξο είναι οι χαμη­λές επι­δό­σεις του πρώ­ην Πρω­θυ­πουρ­γού. Αυτό  που ξεχω­ρί­ζει τον Ανδρέα Λοβέρ­δο είναι ο αντι­σύ­ρι­ζα λόγος του. Η κάθε­τη δια­φω­νία του με οποια­δή­πο­τε συνερ­γα­σία με τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέ­ξη Τσί­πρα. Ποιος είναι ο κατ΄εξοχήν πολι­τι­κός αντί­πα­λος του ΚΙΝΑΛ/ΠΑΣΟΚ; Ο πραγ­μα­τι­κός αντί­πα­λος του ΚΙΝΑΛ/ΠΑΣΟΚ είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Η συρ­ρί­κνω­ση του ΣΥΡΙΖΑ είναι που θα επι­τρέ­ψει άλλω­στε στο διά­δο­χο κόμ­μα του ΠΑΣΟΚ να ανα­κάμ­ψει. Σε αυτό το ερώ­τη­μα λοι­πόν ‑ποιος είναι ο κατ΄εξοχήν πολι­τι­κός αντί­πα­λος του ΚΙΝΑΛ/ΠΑΣΟΚ- αυτός που δίνει μια ρεα­λι­στι­κή και πει­στι­κή απά­ντη­ση, είναι ο Ανδρέ­ας Λοβέρ­δος. , και κατα­λή­γει το συμπέ­ρα­σμα ότι η πρω­τιά αυτή οφεί­λε­ται στο ότι η βάση του ΚΙΝΑΛ είναι προ­σα­να­το­λι­σμέ­νη σε μία συμ­μα­χία με την Νέα Δημοκρατία.

Ο Γιάν­νης Πρε­τε­ντέ­ρης παλιός γνώ­ρι­μος από το 2007 και πολέ­μιος του ΓΑΠ,  είχε τελειώ­σει τον Παπαν­δρέ­ου από το Ζάπειο του Βενι­ζέ­λου, με δημο­σκο­πή­σεις που απο­δεί­χθη­καν τραγέλαφος.

Για να υπο­βαθ­μί­σει σήμε­ρα την  υπο­ψη­φιό­τη­τα Παπαν­δρέ­ου μας λέει ότι  προς το παρόν μας έδει­ξε πως  τάρα­ξε τα νερά”, προ­σθέ­το­ντας πως δεν κατά­φε­ρε να ξεκι­νή­σει με το δεξί, το δεί­χνουν λέει οι δημο­σκο­πή­σεις. Ο Παπαν­δρέ­ου δεν έχει κάτι νέο να μας πει.

Και οι τρεις παρα­πά­νω απο­δί­δουν στο Παπαν­δρέ­ου ότι δεν έχει νέο αφή­γη­μα και δεν είναι πια νέος για να εκφρά­σει τη νέες εξε­λισ­σό­με­νες συν­θή­κες. Ενώ αντί­θε­τα ό Λοβέρ­δος ( που είναι νέος) εκφρά­ζει τη νεό­τη­τα των ιδε­ών και εκφρά­ζει το αφή­γη­μα πως το ΠΑΣΟΚ θα γίνει παρα­κο­λού­θη­μα της Ν.Δ. Εδώ απλά γελάμε.

Για αυτούς η ιδε­ο­λο­γι­κή συνέ­πεια στη διε­θνή σοσιαλ­δη­μο­κρα­τία και τις αξί­ες της,  δεν λέει τίπο­τε. Η  σχέ­ση με τα μαζι­κά κινή­μα­τα και τις οργα­νώ­σεις της κοι­νω­νί­ας πολι­τών που έχουν συντα­χθεί με την υπο­ψη­φιό­τη­τά του και  συνι­στούν ένα κίνη­μα κινη­μά­των δεν λέει τίπο­τε. Οι μεταρ­ρυθ­μί­σεις για ένα κρά­τος δικαί­ου και η μεί­ω­ση των κοι­νω­νι­κών ανι­σο­τή­των σε Ευρω­παϊ­κό επί­πε­δο, με την κοι­νω­νι­κο­ποί­η­ση της οικο­νο­μί­ας υπέρ των αδυ­νά­των   είναι ‘άλλη Ήπει­ρος» και δε λέει τίπο­τε, προ­φα­νώς για­τί αυτή η οπτι­κή αγνο­εί τα  συμ­φέ­ρο­ντα της εγχώ­ριας  της οικο­νο­μι­κής ολι­γαρ­χί­ας που εκεί­νοι εξυπηρετούν.

Η κοι­νω­νι­κή βάση όμως του ΠΑΣΟΚ η οποία θα πάει τελι­κά να ψηφί­σει, του­λά­χι­στον το πλειο­ψη­φι­κό της κομ­μά­τι, δίνει σημα­σία σε αυτές τις αξίες.

 

Ο δεύ­τε­ρος γύρος

Ανα­φο­ρι­κά με το  δεύ­τε­ρο γύρο το τέχνα­σμα είναι πιο προ­κλη­τι­κό. Απευ­θύ­νο­ντας το ερώ­τη­μα σε ένα μείγ­μα ψηφο­φό­ρων και  από αντί­πα­λα κόμ­μα­τα, εμφα­νί­ζουν ότι  ο Παπαν­δρέ­ου χάνει τις εκλο­γές από τον Λοβέρ­δο και Ανδρου­λά­κη. Το δικό μας εύλο­γο ερώ­τη­μα είναι  τι μπο­ρού­με να περι­μέ­νου­με από τους αντι­πά­λους:  να ψηφί­σουν το πιο ισχυ­ρή υπο­ψη­φιό­τη­τα ή την πιο αδύ­να­μη για το συμ­φέ­ρον του δικού τους κόμ­μα­τος. Να ψηφί­σουν εκεί­νον που θα λιγο­στέ­ψει την δική τους εκλο­γι­κή δύνα­μη; Μάλ­λον το αντί­θε­το είναι λογι­κό  να περι­μέ­νου­με και αυτό συμβαίνει.

Αυτό που έχου­με ως δεδο­μέ­νο με την ανα­κή­ρυ­ξη της  υπο­ψη­φιό­τη­τας Παπαν­δρέ­ου και πέρα­σε στα ψιλά είναι ότι ξάφ­νου τα ποσο­στά ΚΙΝΑΛ  μεγά­λω­σαν και πήγαν από το 8% στο 10% σε μια αύξη­ση δηλ. 20%, κινη­το­ποιώ­ντας δυνά­μεις ψηφο­φό­ρων κυρί­ως πρώ­ην ΠΑΣΟΚ που βρί­σκο­νται μετα­ξύ ΣΥΡΙΖΑΚΙΝΑΛ που δεί­χνουν τη διά­θε­ση να επιστρέψουν.

Αυτή η προ­ο­πτι­κή είναι που  έχει ταρά­ξει τα επι­τε­λεία των δύο αντί­πα­λων κομ­μά­των μεγά­λων και δεν μπο­ρεί να κρυφτεί.

Αυτά λοι­πόν τα δημο­σκο­πι­κά ευρή­μα­τα φαί­νε­ται  ότι διό­λου απα­σχο­λούν τους περισ­σό­τε­ρους ανα­λυ­τές. Τα γνω­ρί­ζει όμως η κοι­νω­νι­κή βάση του του ΠΑΣΟΚ, εκ των έσω στο βαθ­μό που συμ­με­τέ­χει κι αυτό έχει σημα­σία από τα στοι­χεία που  απο­τυ­πώ­νο­νται στις κινη­το­ποι­ή­σεις των υποψηφίων.

Όπου πηγαί­νει ο Παπαν­δρέ­ου στην προ­ε­κλο­γι­κή του εκστρα­τεία και έχουν περά­σει και οι αντί­πα­λοί του για την ηγε­σία, συγκε­ντρώ­νει του­λά­χι­στον διπλά­σιους υπο­στη­ρι­κτές και ας ξεκί­νη­σε τελευ­ταί­ος την προ­ε­κλο­γι­κή του καμπάνια.

Έτσι για την κοι­νω­νι­κή βάση του κόμ­μα­τος που θα πάει να ψηφί­σει το μήνυ­μα είναι σαφές και δια­τυ­πώ­νε­ται ως εξής..

«Τον Πρό­ε­δρο του Κινή­μα­τος Αλλα­γής θα τον εκλέ­ξου­με όλοι εμείς. Δεν θα επι­τρέ­ψου­με να τον εκλέ­ξουν παρά­γο­ντες άλλων κομ­μά­των. Δεν θα επι­τρέ­ψου­με να τον εκλέ­ξουν συμ­φέ­ρο­ντα και κατε­στη­μέ­να, που χωρίς ντρο­πή θέλουν να ελέγ­χουν τις ζωές μας, για να ικα­νο­ποιούν τα δικά τους συμ­φέ­ρο­ντα». «δεν θα επι­τρέ­ψου­με να επι­βά­λουν ένα μικρό και ελεγ­χό­με­νο κόμ­μα, συμπλή­ρω­μα και δεκα­νί­κι άλλων».

Αντι­λή­φθη­καν άρα­γε ποτέ πόσο ουσια­στι­κή και πρα­κτι­κή ήταν η πολι­τι­κή και­νο­το­μία που έφε­ρε ο Γιώρ­γος Παπαν­δρέ­ου το 2004 με την εκλο­γή της ηγε­σί­ας του κόμ­μα­τος από την κοι­νω­νι­κή του βάση. Αντι­λή­φθη­καν τη σημα­σία των δημο­ψη­φι­σμά­των που τότε απέ­τρε­ψαν εις βάρος της δημο­κρα­τί­ας. Μάλ­λον όχι. Και­ρός είναι να τους το ξανα­θυ­μί­σει η κοι­νω­νι­κή βάση που θα ψηφί­σει για ηγεσία.

 

ΥΓΤα ενυ­πό­γρα­φα άρθρα εκφρά­ζουν το συντά­κτη τους και δε συμπί­πτουν κατ’ ανά­γκην με την άπο­ψη της ιστο­σε­λί­δας i‑loveathens.gr

Βρεί­τε μας και στις σελί­δες μας στο Facebook:

Η Πολι­τι­κή σήμερα

Η Σοσιαλ­δη­μο­κρα­τία σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων