- Διαφήμιση -

Πανευρωπαϊκό Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πανεπιστημίων Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (EADTU) για πρώτη φορά στην Αθήνα

...από τις 19 έως τις 21 Οκτωβρίου

Περισ­σό­τε­ροι από 250 εμπει­ρο­γνώ­μο­νες από τον κόσμο της δια­δι­κτυα­κής, μικτής και εξ απο­στά­σε­ως εκπαί­δευ­σης, από περισ­σό­τε­ρες από 25 χώρες, ανα­μέ­νε­ται να συγκε­ντρω­θούν στην Αθή­να, στις 19–21 Οκτω­βρί­ου, προ­κει­μέ­νου να συμ­με­τά­σχουν στο ετή­σιο Πανευ­ρω­παϊ­κό Συνέ­δριο της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης Πανε­πι­στη­μί­ων Εξ Απο­στά­σε­ως Εκπαί­δευ­σης (EADTU), το οποίο φέτος συν­διορ­γα­νώ­νε­ται με το Ελλη­νι­κό Ανοι­κτό Πανε­πι­στή­μιο (ΕΑΠ).…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων