- Διαφήμιση -

Ενδοοικογενειακή βία και κακοποιήσεις των ζώων – Διήμερο σεμινάριο για δικαστές και εισαγγελείς

Θέμα­τα ενδο­οι­κο­γε­νεια­κής βίας και βίας κατά των ζώων με κακο­ποι­ή­σεις πάσης φύσε­ως απο­τε­λούν το αντι­κεί­με­νο διή­με­ρου σεμι­να­ρί­ου για δικα­στι­κούς και εισαγ­γε­λι­κούς λει­τουρ­γούς που πραγ­μα­το­ποιεί­ται στην Αθή­να στις 11 και 12 Μαϊου…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων