- Διαφήμιση -

Απόκριες 2020: 60 εκδηλώσεις σε 13 ημέρες με ελεύθερη είσοδο!

Ολόκληρο το πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων

Ο δήμος Αθη­ναί­ων προ­σκα­λεί όλους τους πολί­τες να ξετυ­λί­ξουν το πιο πολύ­χρω­μο γαϊ­τα­νά­κι: 17 μέρες, 32 σημεία, 60 εκδη­λώ­σεις με ελεύ­θε­ρη είσο­δο! Μου­σι­κή και χορός, συναυ­λί­ες, παρα­στά­σεις και δια­δρο­μές, παρα­δο­σια­κά αθη­ναϊ­κά απο­κριά­τι­κα δρώ­με­να, δρά­σεις για παι­διά και όλη την οικο­γέ­νεια, Κού­λου­μα στον λόφο Φιλο­πάπ­που, άφθο­νο κέφι και αμέ­τρη­τες εκπλήξεις!

Σάββατο 15.02

→16:00 ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ: Μάσκες εμπνευ­σμέ­νες από τον Πάμπλο Πικά­σο Εικα­στι­κό εργα­στή­ρι κατα­σκευ­ής απο­κριά­τι­κης μάσκας με ανα­κυ­κλώ­σι­μα υλι­κά για παι­διά ηλι­κί­ας από 5 έως 12 ετών.

*Δηλώ­σεις συμ­με­το­χής: 210 5202420 (Δευ­τέ­ρα έως Παρα­σκευή, 10.00 — 14.00)

Κυριακή 16.02 

→12.00 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ: Μελω­δί­ες με τη Φιλαρ­μο­νι­κή Ορχή­στρα του δήμου Αθηναίων.

→ 12.00 ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ «ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ» ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

-Μπού­λες και Γενί­τσα­ροι: Εργα­στή­ριο κατα­σκευ­ής απο­κριά­τι­κης μάσκας.

*Δηλώ­σεις συμ­με­το­χής: 210 3243987 (Δευ­τέ­ρα έως Παρα­σκευή, 10.00 – 15.00).

-Έκθε­ση παρα­δο­σια­κής απο­κριά­τι­κης φορε­σιάς από τη νησιω­τι­κή και ηπει­ρω­τι­κή Ελλάδα.

Διάρ­κεια έκθε­σης: 9 Φεβρουα­ρί­ου έως 2 Μαρ­τί­ου 2020

Ωρά­ριο λει­τουρ­γί­ας: Τρί­τη έως Παρα­σκευή, 09.00 – 19.00, Σάβ­βα­το & Κυρια­κή, 09.00 – 14.00

*Σε συνερ­γα­σία με το Λύκειο Ελλη­νί­δων — Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες: 210 3243987

→ 15.00 ΠΛΑΚΑΑΕΡΗΔΕΣ: Οι Χορω­δί­ες Ενη­λί­κων των Κέντρων Δημιουρ­γι­κής Μάθη­σης Γκρά­βας, Ευελ­πί­δων και Σεπο­λί­ων δήμου Αθη­ναί­ων ερμη­νεύ­ουν γνω­στές και αγα­πη­μέ­νες μελωδίες.

→ 19.00 ΜΕΤΡO ΑΚΡOΠΟΛΗ: Απο­κριά­τι­κο σερ­γιά­νι με καντά­δες από τη χορω­δία της Ένω­σης Ζακυν­θί­ων Αθή­νας «Ο Άγιος Διο­νύ­σιος» Δια­δρο­μή: Μετρό Ακρό­πο­λη, Σέλ­λεϋ, Βύρω­νος, πλ. Αγί­ας Αικα­τε­ρί­νης, πλ. Φιλο­μού­σου Εται­ρεί­ας, Κυδα­θη­ναί­ων, Ανδρια­νου­πό­λε­ως, Τρι­πό­δων, Φλέσ­σα, Λυσί­ου, Αδρια­νού, πλ. Μοναστηρακίου.

Δευτέρα 17.02 16.00

ΠΑΙΔΙΚHΕΦΗΒΙΚH ΒΙΒΛΙΟΘHΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ: Εργα­στή­ριο κατα­σκευ­ής απο­κριά­τι­κης μάσκας Για παι­διά από 7 έως 12 ετών.

Τετάρτη 19.02 

→ 17:30 ΠΑΙΔΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ: Φτιά­χνου­με αστεία και παρά­ξε­να γυα­λιά για την Απο­κριά! Εκπαι­δευ­τι­κό πρό­γραμ­μα για οικο­γέ­νειες με παι­διά ηλι­κί­ας από 3 έως 12 ετών.

Τσικνοπέμπτη 20.02 11.00 

→ 11.00 ΒΑΡΒAΚΕΙΟΣ ΑΓΟΡA: Μελω­δί­ες με τη Φιλαρ­μο­νι­κή Ορχή­στρα του δήμου Αθηναίων.

→ 12.00  ΒΑΡΒAΚΕΙΟΣ ΑΓΟΡA Συναυ­λία με τον Μπά­μπη Τσέρτο.

*Με την υπο­στή­ρι­ξη της Ένω­σης Κρε­ο­πω­λών Βαρ­βα­κεί­ου Αγοράς.

→ 13.00 ΠΛΑΤΕΙΑ ΨΥΡΡΗ Μελω­δί­ες με τη Φιλαρ­μο­νι­κή Ορχή­στρα του δήμου Αθηναίων.

→ 13.00  ΜΟΥΣΕIΟ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ «ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ» ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ: Oμά­δα «Βάκ­χαι», Μπά­μπης Τσέρτος.

Δια­δρο­μή: Μου­σείο Λαϊ­κής Τέχνης & Παρά­δο­σης «Αγγε­λι­κή Χατζη­μι­χά­λη», Αδρια­νού, Αγ. Φιλο­θέ­ης, Μητρο­πό­λε­ως, Αιό­λου, πλ. Κοτζιά, Αθη­νάς, πλ. Μοναστηρακίου.

→ 14.30 ΠΛΑΤΕIΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚIΟΥ: Απο­κριά­τι­κη συναυ­λία με το Εργα­στή­ρι Ελλη­νι­κής Μου­σι­κής δήμου Αθη­ναί­ων. Tρα­γου­δούν: Mανώ­λης Σκου­λάς, Δώρα Λοϊζου.

→ 17.30 ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ: Ποιος κρύ­βε­ται πίσω από τη μάσκα; Εκπαι­δευ­τι­κή δρά­ση για παι­διά από 11 ετών.

*Δηλώ­σεις συμ­με­το­χής: 2108810884 (Δευ­τέ­ρα έως Παρα­σκευή, 11.00 – 15.00)

→ 19.00 ΜΕΤΡO ΑΚΡOΠΟΛΗ: Παρέ­λα­ση καρ­να­βα­λι­στών με πολ­λή μου­σι­κή, τρα­γού­δι και γαϊ­τα­νά­κι από τις Μορ­φές Έκφρα­σης Δια­δρο­μή: Mετρό Ακρό­πο­λη, Σέλ­λεϋ, Βύρω­νος, πλ. Αγί­ας Αικα­τε­ρί­νης, πλ. Φιλο­μού­σου Εται­ρεί­ας, Κυδα­θη­ναί­ων, Αδρια­νου­πό­λε­ως, Τρι­πό­δων, Φλέσ­σα, Λυσί­ου, Μάρ­κου Αυρη­λί­ου, Αδρια­νού, πλ. Μονα­στη­ρα­κί­ου, πλ. Ψυρρή.

Παρασκευή 21.02 

→ 12.00 ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ: Μελω­δί­ες με τη Φιλαρ­μο­νι­κή Ορχή­στρα του δήμου Αθηναίων.

→ 19.00 ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΝΟΡΝΤΑΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ: Το Γαϊ­τα­νά­κι της Απο­κριάς Με οδη­γό το γαϊ­τα­νά­κι, ένα απί­θα­νο δια­δρα­στι­κό ταξί­δι σε απο­κριά­τι­κα έθι­μα απ’ όλη την Ελλά­δα, από τον Μπέη και τον Καλό­γε­ρο ως την τρά­τα της Σκο­πέ­λου, από τη θεα­τρι­κή ομά­δα La strada.

Σάββατο 22.02 

→ 10.30 ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ: Από­κριες μέσα από τα μάτια του Πάμπλο Πικά­σο Εκπαι­δευ­τι­κό πρό­γραμ­μα για παι­διά 6 έως 12 ετών.

*Δηλώ­σεις συμ­με­το­χής: 210 7248150 & 210 7232604 (Δευ­τέ­ρα έως Παρα­σκευή, 10:00 – 13:00)

→ 10:30 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΜΕΛΙΝΑ» ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ: Δημιουρ­γού­με απο­κριά­τι­κα αξε­σουάρ με τσό­χα Μου­σειο­παι­δα­γω­γι­κό πρό­γραμ­μα για οικο­γέ­νειες με παι­διά από 6 έως 12 ετών.

*Δηλώ­σεις συμ­με­το­χής: 210 3452150 (Δευ­τέ­ρα έως Παρα­σκευή, 10.00 – 18.00)

→ 11.00 ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΚΡΑΒΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ: Απο­κριά­τι­κες μου­σι­κο­σκα­ντα­λιές Απο­κριά­τι­κα μου­σι­κο­κι­νη­τι­κά παι­χνί­δια με πολ­λές σκα­ντα­λιές για παι­διά ηλι­κί­ας από 6 έως 10 ετών.

*Δηλώ­σεις συμ­με­το­χής: 210 5284868 (Δευ­τέ­ρα έως Παρα­σκευή, 10.00 – 14.00)

→ 11.00  ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ: Μελω­δί­ες με τη Φιλαρ­μο­νι­κή Ορχή­στρα του δήμου Αθηναίων.

→ 11.30 ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ: Απο­κριά­τι­κο καρ­να­βά­λι για τους μικρούς μας φίλους.

*Σε συνερ­γα­σία με τον Eξω­ραϊ­στι­κό Σύλ­λο­γο Αγί­ου Παύλου

→ 11.30  ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Η μεγά­λη γιορ­τή Μου­σι­κο­θε­α­τρι­κή δια­δρα­στι­κή παρά­στα­ση βασι­σμέ­νη στον μύθο του Αισώ­που «Το λιο­ντά­ρι, το κορά­κι και η αλε­πού» για παι­διά έως 8 ετών από τις Μορ­φές Έκφρασης.

→ 12.00 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΜΕΛΙΝΑ» ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ: Το γαϊ­τα­νά­κι του Καρα­γκιό­ζη Παρά­στα­ση θεά­τρου σκιών από τον Σ. Χαρίδημο.

→ 14.00 ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ: Παρα­δο­σια­κοί χοροί & απο­κριά­τι­κο δρώ­με­νο «Δύο γαμπροί, μια νύφη».

*Από την Ένω­ση Ζακυν­θί­ων Αθή­νας «Ο Άγιος Διονύσιος».

→ 14.30 ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ: Συναυ­λία σε ρυθ­μούς latin με την Athens Big Band & την Martha Moreleon στα κρου­στά ο Kiki Bu

→ 16.00  ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ: Μάσκες εμπνευ­σμέ­νες από τον Πάμπλο Πικά­σο Εικα­στι­κό εργα­στή­ρι κατα­σκευ­ής μάσκας με ανα­κυ­κλώ­σι­μα υλι­κά για παι­διά ηλι­κί­ας από 5 έως 12 ετών.

*Δηλώ­σεις συμ­με­το­χής: 210 5202420 (Δευ­τέ­ρα έως Παρα­σκευή, 10.00 – 14.00), ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

→ 16.00  ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ (ΚΟΥΚΑΚΙ): Ανα­κα­τώ­μα­τα το Τσι­κνο­σάβ­βα­το Μελω­δί­ες με τη Φιλαρ­μο­νι­κή Ορχή­στρα δήμου Αθηναίων.

→ 17.00 ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ (ΚΟΥΚΑΚΙ): Απο­κριά­τι­κη γιορ­τή με εμψυ­χω­τές, ξυλο­πό­δα­ρους, μου­σι­κή & πολ­λές εκπλή­ξεις! Σε συνερ­γα­σία με τους κατα­στη­μα­τάρ­χες της περιοχής.

Κυριακή 23.02 

→ 10.30 ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ: Από­κριες μέσα από τα μάτια του Πάμπλο Πικά­σο Εκπαι­δευ­τι­κό πρό­γραμ­μα για παι­διά 6 έως 12 ετών.

*Δηλώ­σεις συμ­με­το­χής: 210 7248150 & 210 7232604 (Δευ­τέ­ρα έως Παρα­σκευή, 10.00 – 13.00)

→ 11.00 ΖΑΠΠΕΙΟ: Απο­κριά­τι­κη παι­δι­κή γιορ­τή Γιορ­τά­ζου­με την Απο­κριά με μου­σι­κές από την Φιλαρ­μο­νι­κή Ορχή­στρα του δήμου Αθη­ναί­ων, ζογκλέρ, μάγους, χορευ­τές, ξυλο­πό­δα­ρους, καλ­λι­τέ­χνες τσίρ­κου, παι­χνί­δια, μπα­λο­νο­κα­τα­σκευ­ές, face painting και τις πιο πρω­τό­τυ­πες στολές!

→ 11:00 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΜΕΛΙΝΑ» ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ: Δημιουρ­γού­με απο­κριά­τι­κα αξε­σουάρ με τσό­χα Μου­σειο­παι­δα­γω­γι­κό πρό­γραμ­μα για οικο­γέ­νειες με παι­διά από 6 έως 12 ετών.

*Δηλώ­σεις συμ­με­το­χής: 210 3452150 (Δευ­τέ­ρα έως Παρα­σκευή, 10.00 – 18.00)

→ 11.30 ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ: Το κυνή­γι του πρά­σι­νου καπέ­λου Εκπαι­δευ­τι­κό πρό­γραμ­μα για οικο­γέ­νειες με παι­διά από 5 ετών.

*Δηλώ­σεις συμ­με­το­χής: 210 8810884 (Δευ­τέ­ρα έως Παρα­σκευή, 11.00 – 15.00)

→ 12.00 ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ: 10ο Κυνή­γι Θησαυ­ρού στο πλαί­σιο εορ­τα­σμού της Παγκό­σμιας Ημέ­ρας Ξενα­γού Γνω­ρί­ζου­με την ιστο­ρία της πόλης μας μέσα από τα μνη­μεία της Αθήνας.

*Σε συνερ­γα­σία με το Σωμα­τείο Διπλω­μα­τού­χων Ξενα­γών Εγγρα­φές: 10.00 – 12.00 Διεύ­θυν­ση: Διο­γέ­νους 1–3, Πλάκα

→12.00 ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ & ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ: Άνοι­ξε το Τριώ­διο, παντού φωνές κι αντά­ρα. Ξεση­κώ­νου­με το Θησείο με ντα­ού­λια, βιο­λιά και γαϊ­τα­νά­κια. Το ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ μαζί με την 50μελή ομά­δα του μας ταξι­δεύ­ει πίσω στο χρό­νο, στην παλιά αθη­ναϊ­κή Απο­κριά με τρα­γού­δια, καντά­δες και χορούς.

*Εκκί­νη­ση: Είσο­δος Αρχαί­ας Αγο­ράς (Θησείο)

→ 14.30 ΜΕΤΡO ΑΚΡOΠΟΛΗ: Συναυ­λία σε ρυθ­μούς latin με την Athens Big Band & την Martha Moreleon στα κρου­στά ο Kiki Bu.

Δευτέρα 24.02 

→ 16.00 ΠΑΙΔΙΚΗ- ΕΦΗΒΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ: Η κυρά-Σαρα­κο­στή & άλλα απο­κριά­τι­κα έθι­μα Εκπαι­δευ­τι­κή δρά­ση για παι­διά από 7 έως 12 ετών.

Τρίτη 25.02

→ 13.00 ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ: Μελω­δί­ες με τη Φιλαρ­μο­νι­κή Ορχή­στρα του δήμου Αθηναίων.

Τετάρτη 26.02 

→ 14.00 ΠΛΑΤΕΙΑ ΨΥΡΡΗ: Αφιέ­ρω­μα στο λαϊ­κό τρα­γού­δι με το μου­σι­κό σχή­μα «Χάρι­σμα».

*Με την υπο­στή­ρι­ξη του NGradio

→ 17:30 ΠΑΙΔΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑ: Μια μάσκα μα ποια μάσκα; Με κορ­δέ­λες και κου­μπιά, φτε­ρά, χρώ­μα­τα και τόση φαντα­σία, δημιουρ­γού­με μια απο­κριά­τι­κή οπτα­σία! Εκπαι­δευ­τι­κό πρό­γραμ­μα για οικο­γέ­νειες με παι­διά από 3 έως 12 ετών. Αφιέ­ρω­μα στο ελα­φρύ τρα­γού­δι «Σε μαγι­κά νησιά».

Παρασκευή 28.02 

→ 12.00 ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΕΡΜΟΥ: Μελω­δί­ες με τη Φιλαρ­μο­νι­κή Ορχή­στρα του δήμου Αθηναίων.

→ 12.00 ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣCARNAVAL LA LAND: Το μιού­ζι­καλ συνα­ντά τα καρ­να­βά­λια του κόσμου στο κεντρι­κό­τε­ρο σημείο της πόλης. Μια μεγά­λη απο­κριά­τι­κη γιορ­τή με ακρο­βα­τι­κό χορό, αφρο­βρα­ζι­λιά­νι­κα κρου­στά, ταρα­ντέ­λα, βρα­ζι­λιά­νι­κους χορούς, street dancers, ξυλο­πό­δα­ρους, μίμους και καρ­να­βα­λι­στές μια άλλης επο­χής ξεση­κώ­νουν την πόλη και στή­νουν χορό γύρω από το γαϊτανάκι.

*Σε συνερ­γα­σία με το Αθη­ναϊ­κό Καλ­λι­τε­χνι­κό Δίκτυο.

→17.00 ΘΗΣΕΙΟ (ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ & ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ): Συναυ­λία κάτω από την Ακρό­πο­λη “Meet me at Danceteria” με τους Wedding Singers. Έχο­ντας γυρί­σει όλη την Ελλά­δα, παί­ζο­ντας σε χώρους από τρύ­πες μέχρι αρέ­νες και από γάμους μέχρι παρα­δο­σια­κά πανη­γύ­ρια, οι Wedding Singers έχουν απο­δεί­ξει ένα πράγ­μα μόνο: πως με το non-stop-mix τους από δια­σκευ­ές μπο­ρούν να μετα­τρέ­ψουν κάθε χώρο στο πιο ξέφρε­νο πάρ­τι. Έρχο­νται λοι­πόν με απο­κριά­τι­κο mood σε μια «επί­θε­ση» αγά­πης, αστε­ρό­σκο­νης και χορευ­τι­κής διά­θε­σης με βάση τα 90s.

→20.00 ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ «ΑΝΝΑ & ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΟΥΤΑ» ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ — «Σε μαγι­κά νησιά»: Ο συν­θέ­της και μαέ­στρος Απόλ­λων Κου­σκουμ­βε­κά­κης παρου­σιά­ζει ένα αφιέ­ρω­μα στο ελα­φρύ τρα­γού­δι. Αγα­πη­μέ­να τρα­γού­δια σε ρυθ­μούς tango, ρού­μπα, μπο­λε­ρό, swing σε ένα πρό­γραμ­μα με χορευ­τι­κή διάθεση.

Ερμη­νεύ­ουν: Ειρή­νη Του­μπά­κη & Άννα Ματσούκα

→ 20.00 ΘΗΣΕΙΟ (ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ & ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ): Συναυ­λία κάτω από την Ακρό­πο­λη με τον Μιχά­λη Ρακιν­τζή. Ο λατρε­μέ­νος Μιχά­λης Ρακιν­τζής έρχε­ται με τη σού­περ μπά­ντα του σε ένα δυνα­μι­κό live με όλες τις επι­τυ­χί­ες του: από το «Μωρό μου Φάλ­τσο» στον ξακου­στό «Πουφ» και από το «Προ­κα­λείς» και το «Κάνε μια ευχή» στο «S’AGAPO» και τόσα άλλα.

Σάββατο 29.02

→11.00 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΜΕΛΙΝΑ» ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ: Ο Καρα­γκιό­ζης μασκα­ράς Παρά­στα­ση θεά­τρου σκιών από τον Σ. Χαρίδημο.

→11.30 ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ: Γύρω γύρω όλοι… Δια­δρα­στι­κό εκπαι­δευ­τι­κό πρό­γραμ­μα για παι­διά 3 έως 6 ετών.

*Δηλώ­σεις συμ­με­το­χής: 210 8810884 (Δευ­τέ­ρα έως Παρα­σκευή, 11.00 – 15.00).

→ 12.00 ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ: Μελω­δί­ες με τη Φιλαρ­μο­νι­κή Ορχή­στρα του δήμου Αθηναίων

→ 12.00 ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ: Ζωγρα­φί­ζου­με για τις Από­κριες! Φορά­με τις στο­λές μας και ζωγρα­φί­ζου­με μάγισ­σες, μάγους, ξωτι­κά και νεράιδες!

*Δηλώ­σεις συμ­με­το­χής: 210 5142138 (Δευ­τέ­ρα έως Παρα­σκευή, 10.00 – 14.00)

→ 12.00 ΘΗΣΕΙΟ (ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ & ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ): Συναυ­λία κάτω από την Ακρό­πο­λη με τον Πετρο­λού­κα Χαλ­κιά. Ο κορυ­φαί­ος κλα­ρι­νί­στας στή­νει με τους συνερ­γά­τες του ένα «ηπει­ρώ­τι­κο γλέ­ντι» όπως μόνο αυτός ξέρει.

Μυεί το κοι­νό στην αυθε­ντι­κή δημο­τι­κή μας παρά­δο­ση, από τη Θρά­κη ως την Κρή­τη και από την Ήπει­ρο ως τη Μικρά Ασία, ευφραί­νο­ντάς το μέσα από ένα ανε­πα­νά­λη­πτο μου­σι­κό πανη­γύ­ρι. Μια μεγά­λης εμβέ­λειας προ­σω­πι­κό­τη­τα της μου­σι­κής που χαρί­ζει στην τέχνη του δια­χρο­νι­κό­τη­τα, αφού απο­πει­ρά­ται να την ανα­μι­γνύ­ει αυτο­σχε­δια­στι­κά με άλλες, φαι­νο­με­νι­κά εντε­λώς δια­φο­ρε­τι­κές, μου­σι­κές παραδόσεις.

Τρα­γου­δούν: Παγώ­να Αθα­να­σί­ου, Δημή­τρης Τζου­μερ­κιώ­της & Βαγ­γε­λί­τσα. Συμ­με­τέ­χει ο Πέτρος Χαλ­κιάς στο κλα­ρί­νο. Πετρο­λού­κας Xαλκιάς

→ 13.00 ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ: Ανα­βιώ­νου­με την ελλη­νι­κή Απο­κριά Απο­κριά­τι­κα μπου­λού­κια με γαϊ­τα­νά­κι, εθι­μι­κά δρώ­με­να, παρα­δο­σια­κοί σκω­πτι­κοί απο­κριά­τι­κοι χοροί με κιθά­ρες, μαντο­λί­να, οκα­ρί­νες και ντα­ού­λια από την ομά­δα Ορχη­στι­κής Τέχνης «Βάκ­χαι».

*Δια­δρο­μή: πλα­τεία Συντάγ­μα­τος, Ερμού, πλα­τεία Μονα­στη­ρα­κί­ου, Πλάκα.

→13.00 ΦΩΚΙΩΝΟΣ ΝΕΓΡΗ, ΚΥΨΕΛΗ: Συναυ­λία με το Εργα­στή­ρι Ελλη­νι­κής Μου­σι­κής του δήμου Αθη­ναί­ων Tρα­γου­δούν: Mανώ­λης Σκου­λάς & Δώρα Λοϊζου.

→15.00 ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ: Συναυ­λία με το συγκρό­τη­μα «Τζί­τζι­κες» Ένα πλού­σιο πρό­γραμ­μα με σατυ­ρι­κά τρα­γού­δια της ελλη­νι­κής Απο­κριάς, δημο­τι­κά και νησιώ­τι­κα τρα­γού­δια από τη Θρά­κη ως την Κρήτη.

→17.00  ΘΗΣΕΙΟ (ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ & ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ): Συναυ­λία κάτω από την Ακρό­πο­λη με τις Γλυ­κε­ρία & Μελί­να Κανά.

Η Γλυ­κε­ρία και η Μελί­να Κανά σε μια ξεχω­ρι­στή μου­σι­κή συνά­ντη­ση! Μια σχέ­ση δυνα­τή όσο και η προ­σω­πι­κή πορεία τους. Μοι­ρά­ζο­νται τις ίδιες μου­σι­κές αγά­πες, τα ίδια όνει­ρα. Τις ενώ­νουν τα τρα­γού­δια και οι κοι­νές μου­σι­κές τους καταβολές.

Οι δυο αγα­πη­μέ­νες τρα­γου­δί­στριες σε ένα πλού­σιο πρό­γραμ­μα, που απαρ­τί­ζε­ται από τις δικές τους επι­τυ­χί­ες αλλά και τρα­γού­δια μεγά­λων συν­θε­τών. Μαζί τους ο Χάρης Μακρής και πολυ­με­λής ορχή­στρα απο­τε­λού­με­νη από εξαί­ρε­τους μου­σι­κούς και σολίστες.

*Καλ­λι­τε­χνι­κή επι­μέ­λεια: Στέ­λιος Φωτιάδης.

→19.00 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΜΕΛΙΝΑ» ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ: Ρεμπέ­τι­κη ανα­δρο­μή από… δικη­γό­ρους Αυθε­ντι­κές εκτε­λέ­σεις ρεμπέ­τι­κων τρα­γου­διών από την περί­ο­δο της ανώ­νυ­μης δημιουρ­γί­ας έως το 1955.

Από τη ρεμπέ­τι­κη κομπα­νία δικη­γό­ρων «ΝΟΜΟ..τέλια».

→ 20.00 ΘΗΣΕΙΟ (ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ & ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ): Συναυ­λία κάτω από την Ακρό­πο­λη «Τα καλύ­τε­ρά μας χρόνια».

Η παρά­στα­ση που ξεση­κώ­νει μικρούς μα και… λιγό­τε­ρο μικρούς, ζωγρα­φί­ζει χαμό­γε­λα και γεμί­ζει καρ­διές! Οι θρύ­λοι που σημά­δε­ψαν μια ολό­κλη­ρη επο­χή, ο Δάκης, ο Λάκης Τζορ­ντα­νέλ­λι, ο Ρόμπερτ Ουίλ­λιαμς, ο Γιώρ­γος Πολυ­χρο­νιά­δης, η Μπέσ­ση Αργυ­ρά­κη και η Κατε­ρί­να Αδα­μα­ντί­δου, μας προ­σκα­λούν για ένα ξέφρε­νο ταξί­δι με το “Magic Bus” και προ­ο­ρι­σμό τις χρυ­σές δεκα­ε­τί­ες του ’60 και του ’70.

Το «Τρε­λο­κό­ρι­τσο», το «Κορί­τσι του Μάη», το «Άνθρω­πε αγά­πα» και άλλες αξέ­χα­στες ελλη­νι­κές και ξένες επι­τυ­χί­ες της επο­χής σε μία παρά­στα­ση που θα θυμό­μα­στε για καιρό…

Κυριακή 1.03 

→ 12.00 ΜΕΤΡO ΑΚΡOΠΟΛΗ: Μελω­δί­ες με τη Φιλαρ­μο­νι­κή Ορχή­στρα του δήμου Αθηναίων.

→ 12.00 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΜΕΛΙΝΑ» ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ: Ο Δρά­κος των Χρω­μά­των — Η δια­φο­ρε­τι­κό­τη­τα γίνε­ται ένας ύμνος για τη ζωή.

Παρά­στα­ση – παι­χνί­δι για παι­διά από 3 έως 6 ετών από τις Μορ­φές Έκφρασης.

→ 12.00 ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ «ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ» ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ: Ψεί­ρα στα γένια του βασι­λιά από την ομά­δα αφή­γη­σης «Παρα­μυ­θο­κα­μώ­μα­τα».

→ 12.00 ΘΗΣΕΙΟ (ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ & ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ): Συναυ­λία κάτω από την Ακρό­πο­λη με τους Νίκο Φάκα­ρο & Musicaroi.

Σε κάθε τους εμφά­νι­ση, ο Νίκος Φάκα­ρος και η ορχή­στρα Musicaroi μας παρα­σύ­ρουν σε ένα ξεχω­ρι­στό μου­σι­κό ταξί­δι μέσα από τον Ικα­ριώ­τι­κο –σε όλες τις παραλ­λα­γές του, μπά­λους, συρ­τά, απτά­λι­κα αλλά και βαλς και τάν­γκο. Με αφε­τη­ρία την Ικα­ρία και σταθ­μούς στις Κυκλά­δες, την Εύβοια, την Κρή­τη, το Βορειο­α­να­το­λι­κό Αιγαίο και την Μικρά Ασία, μας υπό­σχο­νται, μέσα στην καρ­διά της Απο­κριάς, ένα υπαί­θριο καλο­και­ρι­νό πανηγύρι!

→ 13.00  ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ: Η Αγία Φαν­φά­ρα — Η πολυ­με­λής ορχή­στρα χάλ­κι­νων και ξύλι­νων πνευ­στών και κρου­στών σε παρα­δο­σια­κούς σκο­πούς, σύγ­χρο­νες μελω­δί­ες της Ελλά­δας και της ευρύ­τε­ρης βαλ­κα­νι­κής χερ­σο­νή­σου και της ανα­το­λι­κής Μεσογείου.

→ 17.00 ΘΗΣΕΙΟ (ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ & ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ): Συναυ­λία κάτω από την Ακρό­πο­λη με τον Κώστα Μακεδόνα.

Ένας από τους πιο δυνα­τούς τρα­γου­δι­στές της γενιάς του, ο λαϊ­κός –και όχι μόνο– ερμη­νευ­τής Κώστας Μακε­δό­νας, παρου­σιά­ζει δια­χρο­νι­κές επι­τυ­χί­ες από την προ­σω­πι­κή του δισκο­γρα­φία αλλά και κομ­μά­τια­σταθ­μούς σπου­δαί­ων δημιουρ­γών σε ένα πρό­γραμ­μα που τα έχει όλα, από τη «Λίζα», το «Ποδή­λα­το» και τα «Κόκ­κι­να Γυα­λιά» μέχρι το «Στον Λευ­κό τον Πύρ­γο» και το «Ο πιο καλός ο μαθη­τής», και δεν αφή­νει κανέ­ναν ασυ­γκί­νη­το. Μαζί του επί σκη­νής η εξαι­ρε­τι­κή Επι­στή­μη Καμπούρογλου.

→ 20.00 ΘΗΣΕΙΟ (ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ & ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ): Συναυ­λία κάτω από την Ακρό­πο­λη με τους Ελέ­νη Τσα­λι­γο­πού­λου & Boğaz Musique Με την αυθε­ντι­κή ατμό­σφαι­ρα και τη μαγεία ενός post μικρα­σιά­τι­κου πάλ­κου, προ­σαρ­μο­σμέ­νου στα ηχη­τι­κά δεδο­μέ­να και τις προ­κλή­σεις του σήμε­ρα, η Ελέ­νη Τσα­λι­γο­πού­λου και οι Boğaz Musique στή­νουν μία υπέ­ρο­χη μου­σι­κή γιορ­τή, γεμά­τη από πολύ­τι­μα τρα­γού­δια που όλοι έχου­με αγα­πή­σει. Τρα­γού­δια από την παρά­δο­ση, το ρεμπέ­τι­κο, το λαϊ­κό, τρα­γού­δια μεγά­λων δημιουρ­γών, τις μεγά­λες επι­τυ­χί­ες της αλλά και και­νούρ­για τρα­γού­δια της Ελέ­νης και των Boğaz, δημιουρ­γούν μία συναρ­πα­στι­κή, λυτρω­τι­κή μου­σι­κή εμπειρία.

Καθαρά Δευτέρα 2.03 

→ 11.00  ΛΟΦΟΣ ΦΙΛΟΠΑΠΠΟΥ: Μελω­δί­ες με τη Φιλαρ­μο­νι­κή Ορχή­στρα του δήμου Αθηναίων.

→ 12.00 ΛΟΦΟΣ ΦΙΛΟΠΑΠΠΟΥ: Γιορ­τά­ζου­με τα Κού­λου­μα σε ένα παρα­δο­σια­κό γλέ­ντι με τη Γωγώ Τσα­μπά Πετά­με χαρ­τα­ε­τό και γιορ­τά­ζου­με τα Κού­λου­μα όπως αρμό­ζει στην ημέ­ρα. Πρω­τα­γω­νί­στρια της γιορ­τής η Γωγώ Τσαμπά!

Η ερμη­νεύ­τρια που κατά­φε­ρε και ανα­νέ­ω­σε το ενδια­φέ­ρον του κοι­νού για το δημο­τι­κό τρα­γού­δι έρχε­ται για να μας ξεσηκώσει…

→ 11.00 ΠΑΡΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ & ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ (Κ.Α.Π.Α.Ψ): Παρα­δο­σια­κό γλέ­ντι με μουσική

Πληροφορίες

-Γηρο­κο­μείο Αθη­νών Λεω­φό­ρος Κηφι­σί­ας 137, Αθή­να — Τ. 2106914006

-Ελλη­νι­κό Παι­δι­κό Μου­σείο Ρηγίλ­λης & Βασ.Γεωργίου Β΄ 17–19 (Κτί­ριο Ωδεί­ου Αθη­νών) Αθή­να Τ. 2103312995

-Κέντρο Δημιουρ­γι­κής Μάθη­σης Γκρά­βας Ταϋ­γέ­του 60, Αθή­να Τ. 210 2011151

-Κέντρο Δημιουρ­γι­κής Μάθη­σης Νορ­ντά­ου δήμου Αθη­ναί­ων Νορ­ντά­ου 7, Γκύ­ζη — Τ. 210 6433128

-Κέντρο Τεχνών δήμου Αθη­ναί­ων Λεωφ. Βασι­λίσ­σης Σοφί­ας, Πάρ­κο Ελευ­θε­ρί­ας T. 210 7224028

-Μου­σείο Ελλη­νι­κών Λαϊ­κών Οργά­νων Φοί­βου Ανω­γεια­νά­κη Κέντρο Εθνο­μου­σι­κο­λο­γί­ας Διο­γέ­νους 1–3, Πλά­κα, Αθή­να — Τ. 2103254119

-Μου­σείο Λαϊ­κής Τέχνης και Παρά­δο­σης «Αγγε­λι­κή Χατζη­μι­χά­λη» δήμου Αθη­ναί­ων Αγγε­λι­κής Χατζη­μι­χά­λη 6, Πλά­κα T. 210 3243972

-Παι­δι­κή Βιβλιο­θή­κη δήμου Αθη­ναί­ων Δομο­κού 2, Σταθ­μός Λαρί­σης — T. 210 8810884

-Παι­δι­κή — Εφη­βι­κή Βιβλιο­θή­κη δήμου Αθη­ναί­ων Λάμ­ψα & Τρι­φυλ­λί­ας, Αμπε­λό­κη­ποι T. 210 6929736

-Πάρ­κο για το Παι­δί και τον Πολι­τι­σμό (Κ.Α.Π.Α.Ψ) Τρι­φυ­λί­ας και Λάμ­ψα, Αμπελόκηποι

-Πινα­κο­θή­κη δήμου Αθη­ναί­ων Λεω­νί­δου και Μυλ­λέ­ρου, Μετα­ξουρ­γείο T. 210 5202420–421

-Πολι­τι­στι­κό Κέντρο «Μελί­να» δήμου Αθη­ναί­ων Ηρα­κλει­δών 66Α & Θεσ­σα­λο­νί­κης Τ. 210 3452150

-Πολυ­χώ­ρος «Άννα και Μαρία Καλου­τά» δήμου Αθη­ναί­ων Τιμο­κρέ­ο­ντος 6A, Ν. Κόσμος Τ. 210 9344131

-Ψηφια­κό Μου­σείο Ακα­δη­μί­ας Πλά­τω­νος δήμου Αθη­ναί­ων Μονα­στη­ρί­ου & Κρέ­ο­ντος 1 — Τ. 210 5142138

 

Πηγή www.star.gr
 

 

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων