- Διαφήμιση -

Ανδρέας Βουρλούμης ο Αττικός. Έκθεση στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, ΚΠΙΣΝ

Από 21/12/2022 έως 28/2/2023

Ο Ανδρέ­ας Βουρ­λού­μης υπήρ­ξε ένας από τους πλέ­ον χαρα­κτη­ρι­στι­κούς, αλλά χαμη­λό­φω­νους εκπρο­σώ­πους της ελλη­νι­κής ζωγρα­φι­κής του δεύ­τε­ρου μισού του 20ού αιώ­να. Παρα­στα­τι­κός ζωγρά­φος, που δια­μορ­φώ­θη­κε κάτω από την επί­δρα­ση του ιμπρε­σιο­νι­σμού και στά­θη­κε επι­φυ­λα­κτι­κός απέ­να­ντι στα διδάγ­μα­τα του μοντερ­νι­σμού, ενδια­φέρ­θη­κε σχε­δόν απο­κλει­στι­κά για τον αττι­κό χώρο. Ζωγρά­φι­σε στον καμ­βά και στο χαρ­τί την Αθή­να και τους ανθρώ­πους της, εστί­α­σε στην αστι­κή κατοι­κία. Ζωγρά­φι­σε, επί­σης, τον Λυκα­βητ­τό και τον Υμητ­τό, τις γει­το­νιές του Παγκρα­τί­ου και του κέντρου αλλά και την Κηφι­σιά, την περιο­χή του Χολαρ­γού, το μονα­δι­κό τοπίο της Αίγι­νας. Πιο απλά, ο Βουρ­λού­μης απο­τύ­πω­σε στο έργο του τα μέρη όπου έζη­σε, τα μέρη που συγκρο­τού­σαν την καθη­με­ρι­νό­τη­τά του, προ­σφέ­ρο­ντάς μας την ίδια στιγ­μή την ευαι­σθη­σία του βλέμ­μα­τός του.

Ο ζωγρά­φος γεν­νή­θη­κε στην Πάτρα το 1910. Έλα­βε τα πρώ­τα καλ­λι­τε­χνι­κά μαθή­μα­τα κοντά στον Αντουάν Πικ, δάσκα­λο τεχνι­κών μαθη­μά­των. Αργό­τε­ρα πραγ­μα­το­ποί­η­σε ελεύ­θε­ρες σπου­δές ζωγρα­φι­κής στην Αθή­να και στο Παρί­σι (τη διε­τία 1933–1935). Έκα­νε την εμφά­νι­σή του στη Β ́ Πανελ­λή­νιο Καλ­λι­τε­χνι­κή Έκθε­ση, το 1939 στο Ζάπ­πειο Μέγα­ρο, με μία άπο­ψη της Ύδρας. Το 1949 συμ­με­τεί­χε στην ίδρυ­ση της καλ­λι­τε­χνι­κής ομά­δας «Αρμός» και το 1954 πραγ­μα­το­ποί­η­σε την πρώ­τη του έκθε­ση στη γκα­λε­ρί Πέην. Έκτο­τε, πραγ­μα­το­ποί­η­σε πλή­θος ατο­μι­κών εκθέ­σε­ων, ενώ συμ­με­τεί­χε και σε ομα­δι­κές. Εκπρο­σώ­πη­σε την ελλη­νι­κή τέχνη στο εξω­τε­ρι­κό, συμ­με­τέ­χο­ντας στη Μπιε­νά­λε της Αλε­ξάν­δρειας το 1955, και σε ομα­δι­κές εκθέ­σεις στο Χάμιλ­τον του Κανα­δά το 1959, στο Βου­κου­ρέ­στι το 1962. Το 1971 εικο­νο­γρά­φη­σε το ημε­ρο­λό­γιο της εται­ρεί­ας ΑΓΕΤ-Ηρα­κλής με τοπία από την Αχα­ΐα και την Ηλεία, που απο­τέ­λε­σε ένα από τα πιο γοη­τευ­τι­κά δείγ­μα­τα αυτής της εμβλη­μα­τι­κής σει­ράς ημε­ρο­λο­γί­ων. Το 1990 η Εθνι­κή Πινα­κο­θή­κη τίμη­σε τον ζωγρά­φο με μεγά­λη ανα­δρο­μι­κή έκθε­ση. Ο Βουρ­λού­μης πέθα­νε στην Αθή­να τον Αύγου­στο του 1999, ενώ προ­ε­τοι­μα­ζό­ταν η δεύ­τε­ρη ανα­δρο­μι­κή έκθε­σή του στο Μου­σείο Μπε­νά­κη, η οποία τελι­κά άνοι­ξε τις πύλη της στο κοι­νό τον Δεκέμ­βριο του ίδιου χρόνου.

Σχε­δόν 25 χρό­νια μετά τον θάνα­το του ζωγρά­φου, στην ανα­δρο­μι­κή έκθε­ση Ανδρέ­ας Βουρ­λού­μης ο Αττι­κός, στο αίθριο του 4ου ορό­φου της Εθνι­κής Βιβλιο­θή­κης, παρου­σιά­ζο­νται 140 πίνα­κες και 80 λυτά σχέ­δια, εκ των οποί­ων περί­που τα 160 παρέ­με­ναν μέχρι σήμε­ρα αδη­μο­σί­ευ­τα ή/και άγνω­στα στο κοι­νό και τους ειδι­κούς. Το σώμα των εκθε­μά­των (τοπία, νεκρές φύσεις, εσω­τε­ρι­κά, γυμνά και πορ­τραί­τα) παρου­σιά­ζει, για πρώ­τη φορά, ευθύ­γραμ­μα την καλ­λι­τε­χνι­κή δια­δρο­μή του σημα­ντι­κού αυτού καλ­λι­τέ­χνη: με αφε­τη­ρία τα πρώ­τα του βήμα­τα στη ζωγρα­φι­κή, τη δεκα­ε­τία του 1920 και τα χρό­νια της εφη­βεί­ας, προ­χω­ρεί στα χρό­νια της νιό­της στο Παρί­σι και τη σκλη­ρή περί­ο­δο της Κατο­χής, εστιά­ζει στις πρώ­τες μετα­πο­λε­μι­κές δεκα­ε­τί­ες και φτά­νει έως τις λεπταί­σθη­τες δημιουρ­γί­ες του γήρα­τος. Μέσα από τη χρο­νο­λο­γι­κή παρά­θε­ση των έργων, ξεδι­πλώ­νε­ται η πορεία και ο χαρα­κτή­ρας ενός τρυ­φε­ρού ζωγρά­φου που δια­τη­ρεί μέσα στον χρό­νο αναλ­λοί­ω­το το ύφος και τα θέμα­τά του.

Την έκθε­ση συνο­δεύ­ει έγχρω­μος κατά­λο­γος 248 σελί­δων, που απο­τε­λεί έκδο­ση της Εθνι­κής Βιβλιο­θή­κης της Ελλά­δος, σε επι­μέ­λεια του Σταύ­ρου Ζου­μπου­λά­κη. Περι­λαμ­βά­νει κεί­με­να­των Πανα­γή Βουρ­λού­μη, Φανής-Μαρί­ας Τσι­γκά­κου, Αλέ­ξη Τσα­ού­ση, Κων­στα­ντί­νου Παπα­γε­ωρ­γί­ου, Σπύ­ρου Μοσχο­νά, Αθη­νάς Κυρια­κώ­δη και Σταύ­ρου Ζου­μπου­λά­κη. Ο κατά­λο­γος, όπως και η έκθε­ση, επι­χει­ρεί μια συνο­λι­κή απο­τί­μη­ση του ζωγρά­φου, ενώ παράλ­λη­λα φωτί­ζει ιδιαί­τε­ρες πτυ­χές της μακράς καλ­λι­τε­χνι­κής δημιουρ­γί­ας του.

Επι­μέ­λεια έκθε­σης: Σπύ­ρος Μοσχο­νάς –Αθη­νά Κυριακώδη
Αίθριο 4ου ορό­φου της Εθνι­κής Βιβλιο­θή­κης της Ελλά­δος, ΚΠΙΣΝ
Διάρ­κεια έκθε­σης: 21/12/2022 –28/2/2023
Ωρά­ριο λει­τουρ­γί­ας: Δευ­τέ­ρα έως Κυρια­κή 09:30 – 20:00
Είσο­δος ελεύθερη

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων