- Διαφήμιση -

ACS Athens: Φιλανθρωπική εκδήλωση για την ενίσχυση του παιδιού

Στις 9 Ιούνη

Η καλ­λι­τέ­χνι­δα Βίβιαν Ζώτα­λη και η οργά­νω­ση Πρώ­τα το Παι­δί διορ­γα­νώ­νουν φιλαν­θρω­πι­κή εικα­στι­κή έκθε­ση, που θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί την Πέμ­πτη 9 Ιου­νί­ου 2022 από τις 18:30 έως τις 22.30, στο Theater Lobby του ACS Athens.

Τα 39 μονα­δι­κά έργα ζωγρα­φι­κής της έκθε­σης ”For [we are all] Children” δεί­χνουν να είναι μια σύμπρα­ξη ενη­λί­κων και παιδιών.….

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων