Τέλος στην δωρεάν ιατρική περίθαλψη αλλοδαπών βάζει το υπουργείο Υγείας

Τι θα ισχύει για πολίτες κρατών-μελών της ΕΕ και τι για πολίτες τρίτων χωρών

Σύστη­μα κατα­γρα­φής και είσπρα­ξης των νοση­λί­ων από τους Ευρω­παί­ους και τους κατοί­κους τρί­των χωρών που επι­σκέ­πτο­νται την χώρα μας και χρη­σι­μο­ποιούν τις υπη­ρε­σί­ες υγεί­ας, σχε­διά­ζει το υπουρ­γείο Υγεί­ας.

«Ούτε ένα ευρώ των Ελλή­νων φορο­λο­γου­μέ­νων χαμέ­νο. Δεν θα πλη­ρώ­νουν πλέ­ον οι Έλλη­νες φορο­λο­γού­με­νοι, τις υπη­ρε­σί­ες που το ΕΣΥ παρέ­χει σε αλλο­δα­πούς ασφα­λι­σμέ­νους», υπο­γραμ­μί­ζει ο υπουρ­γός Υγεί­ας Βασί­λης Κικί­λιας. Σε εγκύ­κλιο που απε­στά­λη στις Υγειο­νο­μι­κές Περι­φέ­ρειες, ανα­φέ­ρε­ται ότι όλες οι δημό­σιες δομές της χώρας που χορη­γούν παρο­χές ασθε­νεί­ας σε είδος σε πολί­τες κρα­τών-μελών της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης και λοι­πών χωρών, οι οποί­ες καθί­στα­νται ιατρι­κώς ανα­γκαί­ες ή επεί­γου­σες κατά τη δια­μο­νή αυτών στην Ελλά­δα, θα πρέ­πει να έχουν υπό­ψη τα κάτω­θι:

- Εφό­σον χορη­γούν παρο­χές ασθε­νεί­ας σε είδος σε ασφα­λι­σμέ­νους Ευρω­παϊ­κών χωρών με χρή­ση εντύ­που Ευρω­παϊ­κής Κάρ­τας Ασφά­λι­σης Ασθε­νεί­ας (ΕΚΑΑ) ή Πιστο­ποι­η­τι­κού Προ­σω­ρι­νής Αντι­κα­τά­στα­σης (ΠΠΑ), οφεί­λουν να υπο­βά­λουν τις δαπά­νες στον ΕΟΠΥΥ και παράλ­λη­λα να πραγ­μα­το­ποιούν φόρ­τω­ση της σαρω­μέ­νης εικό­νας του εντύ­που σε αρχείο acrobat reader (.pdf), και εντός σύντο­μου χρο­νι­κού δια­στή­μα­τος από την ημε­ρο­μη­νία χορή­γη­σης της παρο­χής, προ­κει­μέ­νου να δια­σφα­λι­σθεί η έγκαι­ρη ανα­ζή­τη­ση της δαπά­νης από τους αντί­στοι­χους Ευρω­παϊ­κούς Φορείς.

- Στις περι­πτώ­σεις χορή­γη­σης παρο­χών ασθε­νεί­ας σε είδος σε ασφα­λι­σμέ­νους Ευρω­παϊ­κών χωρών οι οποί­οι κατά τη στιγ­μή της χορή­γη­σης της παρο­χής δεν φέρουν μαζί τους το κατάλ­λη­λο έντυ­πο δικαί­ω­μα (ΕΚΑΑ) και εφό­σον δεν προ­λα­βαί­νουν να προ­σκο­μί­σουν εγκαί­ρως ΠΠΑ (σε περί­πτω­ση νοση­λεί­ας) οφεί­λουν να εισπράτ­τουν ιδιω­τι­κά τη δαπά­νη για τις παρα­σχε­θεί­σες υπη­ρε­σί­ες και να χορη­γούν ταυ­τό­χρο­να όλα τα απα­ραί­τη­τα παρα­στα­τι­κά στον ασφα­λι­σμέ­νο, προ­κει­μέ­νου ο δεύ­τε­ρος να τα υπο­βά­λει στον ασφα­λι­στι­κό του Φορέα για απο­ζη­μί­ω­ση όταν επι­στρέ­ψει στη χώρα του.

- Εφό­σον χορη­γούν παρο­χές ασθε­νεί­ας σε είδος σε μη άμε­σα ή έμμε­σα ασφα­λι­σμέ­νους Έλλη­νες πολί­τες ή Ελλη­νι­κής κατα­γω­γής ομο­γε­νείς, σε πολί­τες κρα­τών μελών της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης και λοι­πών τρί­των χωρών, οι οποί­οι δια­θέ­τουν νομι­μο­ποι­η­τι­κά έγγρα­φα παρα­μο­νής στην Ελλά­δα, καθώς και στα μέλη των οικο­γε­νειών αυτών, οφεί­λουν να υπο­βά­λουν τις δαπά­νες στον ΕΟΠΥΥ.

- Σε περι­πτώ­σεις χορή­γη­σης παρο­χών ασθε­νεί­ας σε είδος σε ασφα­λι­σμέ­νους τρί­των χωρών εκτός Ε.Ε., τότε οφεί­λουν να εισπράτ­τουν ιδιω­τι­κά τη δαπά­νη για τις παρα­σχε­θεί­σες υπη­ρε­σί­ες, δεδο­μέ­νου ότι δεν υπάρ­χουν δια­κρα­τι­κές συμ­φω­νί­ες με τρί­τες χώρες για την κάλυ­ψη παρο­χών ασθε­νεί­ας σε είδος.

 

Πηγή www.news.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων