- Διαφήμιση -

Σε επ’ αόριστον αποχή από 10 Ιουνίου οι εργαζόμενοι σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα

Νέα κινητοποίηση για τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα για τις 10 Ιουνίου αποφάσισε το συντονιστικό όργανο των ιδιωτικών Ενώσεων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Είχε προηγηθεί τριήμερη απεργία (23-25 Μαΐου).

Οι Ενώ­σεις Εργα­στη­ρια­κών και Κλι­νι­κο­ερ­γα­στη­ρια­κών για­τρών δια­μαρ­τύ­ρο­νται για τις υψη­λές περι­κο­πές στις απο­ζη­μιώ­σεις τους, ως απο­τέ­λε­σμα των υπο­χρε­ω­τι­κών εκπτώ­σε­ων που καλού­νται να κάνουν στον ΕΟΠΥΥ.

Σε έκτα­κτη σύσκε­ψη που συγκά­λε­σε ο πρό­ε­δρος του Ιατρι­κού Συλ­λό­γου Αθη­νών Γιώρ­γος Πατού­λης και στην οποία συμ­με­τεί­χαν εκπρό­σω­ποι ιατρι­κών συλ­λό­γων και δια­γνω­στι­κών κέντρων απο­φα­σί­στη­κε η κλι­μά­κω­ση των κινη­το­ποι­ή­σε­ων, με επ’ αόρι­στον απο­χή από τα καθή­κο­ντά τους που θα ξεκι­νή­σει στις 10 Ιου­νί­ου και θα συνε­χι­στεί έως να ικα­νο­ποι­η­θούν τα αιτή­μα­τά τους.

Τα βασι­κά τους αιτήματα

Επί­σης απο­φα­σί­σθη­κε να δρο­μο­λο­γη­θεί συνά­ντη­ση με τους εκπρο­σώ­πους των πολι­τι­κών κομ­μά­των για να ενη­με­ρω­θούν για τα κρί­σι­μα ζητή­μα­τα, που όπως ανα­φέ­ρουν, «απει­λούν τη βιω­σι­μό­τη­τα του κλάδου».

Βασι­κά αιτή­μα­τα είναι: «Κατάρ­γη­ση του κατα­στρο­φι­κού clawback και rebate που δημεύ­ει το 70% των εσό­δων με απο­τέ­λε­σμα τα δια­γνω­στι­κά εργα­στή­ρια, πολυ­ϊ­α­τρεία, δια­γνω­στι­κά κέντρα και κλι­νι­κο­ερ­γα­στη­ρια­κοί για­τροί να οδη­γού­νται στο λου­κέ­το. Αύξη­ση του προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού του 2018 του ΕΟΠΥΥ, προ­κει­μέ­νου να μηδε­νι­στεί το clawback. Πλη­ρω­μή των ληξι­πρό­θε­σμων οφει­λών. Αύξη­ση της χρη­μα­το­δό­τη­σης για την Πρω­το­βάθ­μια Φρο­ντί­δα Υγεί­ας και στή­ρι­ξη της δημό­σιας υγείας».

 

Πηγή www.iefimerida.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων