Πέθανε 8χρονο παιδί από διφθερίτιδα!

Το παιδί σύμφωνα με πληροφορίες δεν είχε κάνει τα απαραίτητα εμβόλια. Το θέμα έγινε γνωστό μετά από ανάρτηση γιατρού ιδιωτικού νοσοκομείου. Το παιδί πέθανε την Τετάρτη στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού. Τι είναι η διφθερίτιδα.

Μια ασθέ­νεια ξεχα­σμέ­νη, η διφθε­ρί­τι­δα, πήρε την ζωή ενός μικρού παι­διού στην Αθή­να και συγκε­κρι­μέ­να στο νοσο­κο­μείο Παί­δων Αγλα­ΐα Κυρια­κού. Η ασθέ­νεια είχε εξα­λει­φθεί λόγω του εμβο­λια­σμού σε όλες τις ανα­πτυγ­μέ­νες χώρες. Όμως, όπως φαί­νε­ται το 8χρονο αγο­ρά­κι, το οποίο σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες είναι ορφα­νό από γονείς δεν είχε κάνει τα απα­ραί­τη­τα εμβό­λια.

Έτσι, το παι­δί, μολύν­θη­κε από το τοξι­νο­γό­νο κορυ­νο­βα­κτη­ρί­διο της διφθε­ρί­τι­δας όπως εικά­ζουν οι για­τροί αφού ακό­μα ανα­μέ­νο­νται τα επί­ση­μα απο­τε­λέ­σμα­τα των εργα­στη­ρια­κών εξε­τά­σε­ων.

Το θέμα έγι­νε γνω­στό μετά από ανάρ­τη­ση παι­διά­τρου ο οποί­ος όμως εργά­ζε­ται σε ιδιω­τι­κό νοσο­κο­μείο. Έγρα­ψε ότι ένα παι­δί ηλι­κί­ας 8 ετών, το πρώ­το κρού­σμα και θάνα­τος από διφθε­ρί­τι­δα στην Ελλά­δα μετά από 28 χρό­νια σε παι­δί παντε­λώς ανεμ­βο­λί­α­στο.

Έγρα­ψε μετα­ξύ άλλων: «Διφθε­ρί­τι­δα στην Ελλά­δα εν έτει 2020!!! Ποιος να το φαντα­ζό­ταν; Ιδού πού οδη­γούν την κοι­νω­νία οι ανεύ­θυ­νοι αρνη­τές των εμβο­λια­σμών. Κρί­μα για το παι­δά­κι, κρί­μα για όλα τα παι­δά­κια που έχουν τόσο ανεύ­θυ­νους γονείς! Κρί­μα και αμαρ­τία! Ανα­μέ­νω επι­τέ­λους να λάβουν θέση και δρά­ση η Πολι­τεία και ο Ιατρι­κός Κόσμος».

Ανα­μέ­νε­ται επί­ση­μη ενη­μέ­ρω­ση από το υπουρ­γείο Υγεί­ας.

Τι είναι η διφθερίτιδα

Σύμ­φω­να με το iatropedia.gr η  διφθε­ρί­τι­δα είναι μια λοι­μώ­δης νόσος που οφεί­λε­ται στο κορυ­νο­βα­κτη­ρί­διο της διφθε­ρί­τι­δας. Η σοβα­ρή αυτή ασθέ­νεια που άλλο­τε μπο­ρού­σε να προ­κα­λέ­σει και θανά­τους, σήμε­ρα έχει εξα­φα­νι­στεί από τις ανα­πτυγ­μέ­νες χώρες, λόγω του απο­τε­λε­σμα­τι­κού και σωστού εμβο­λια­σμού, ο οποί­ος συνε­χί­ζε­ται μέχρι ότου εξα­φα­νι­σθεί από ολό­κλη­ρο τον κόσμο. Απα­ραί­τη­το είναι να μην παρα­με­λού­νται οι επα­να­λη­πτι­κές δόσεις του εμβο­λί­ου.

Που οφείλεται η νόσος – Αίτια – Παράγοντες που την πυροδοτούν

Η διφθε­ρί­τι­δα οφεί­λε­ται στο κορυ­νο­βα­κτη­ρί­διο της διφθε­ρί­τι­δας. Μετα­δί­δε­ται με τα εκκρί­μα­τα του ρινο­φά­ρυγ­γα ασθε­νών και υγιών μικρο­βιο­φο­ρέ­ων. Η νόσος έχει χρό­νο επώ­α­σης 2–6 ημέ­ρες και προ­σβάλ­λει συνή­θως παι­διά ηλι­κί­ας μεγα­λύ­τε­ρης του ενός έτους. Τα μικρό­τε­ρα και κυρί­ως τα κάτω των 6 μηνών προ­στα­τεύ­ο­νται από τα μητρι­κά αντι­σώ­μα­τα.

Επιδημιολογικά

Μετα­δί­δε­ται με τα εκκρί­μα­τα του ρινο­φά­ρυγ­γα ασθε­νών και υγιών μικρο­βιο­φο­ρέ­ων.

Πως εκδηλώνεται η νόσος – Συμπτώματα

Η νόσος αρχί­ζει με μέτριο πυρε­τό και συμ­πτώ­μα­τα από το ανώ­τε­ρο ανα­πνευ­στι­κό. Στο φάρυγ­γα (διφθε­ρι­τι­κή φαρυγ­γί­τι­δα) οι αμυ­γδα­λές καλύ­πτο­νται από ρυπα­ρό (βρώ­μι­κο) και δύσο­σμο επί­χρι­σμα το οποίο σχη­μα­τί­ζει τις διφθέ­ρες ή ψευ­δο­μεμ­βρά­νες που απο­κολ­λώ­νται δύσκο­λα και αιμορ­ρα­γούν. Υπάρ­χει τοπι­κός πόνος, δυσκα­τα­πο­σία (δυσκο­λία στην κατά­πο­ση) και διό­γκω­ση των τρα­χη­λι­κών λεμ­φα­δέ­νων.

Εάν υπάρ­ξει επέ­κτα­ση και στον λάρυγ­γα (διφθε­ρι­τι­κή λαρυγ­γί­τι­δα) τότε θα παρου­σια­σθεί και βράγ­χος φωνής (βρα­χνά­δα) μέχρι και αφω­νία (έλλει­ψη φωνής), βήχας και δύσπνοια.

Διάγνωση της νόσου – Εξετάσεις

Η κλι­νι­κή εξέ­τα­ση και η καλή λήψη του ιστο­ρι­κού είναι σημα­ντι­κή για τη διά­γνω­ση της νόσου. Μικρο­βιο­λο­γι­κές εξε­τά­σεις και καλ­λιέρ­γεια φαρυγ­γι­κού επι­χρί­σμα­τος θα καθο­ρί­σουν την τελι­κή διά­γνω­ση.

Ποιες είναι οι επιπλοκές

Οι επι­πλο­κές της διφθε­ρί­τι­δας μπο­ρεί να είναι πολύ σοβα­ρές. Στο νευ­ρι­κό σύστη­μα μπο­ρεί να προ­κλη­θεί παρά­λυ­ση των περι­φε­ρι­κών νεύ­ρων και στο κυκλο­φο­ρι­κό­σύ­στη­μα, μυο­καρ­δί­τι­δα. Άλλες επι­πλο­κές μπο­ρεί να είναι η νεφρί­τι­δα, η πνευ­μο­νία και η ατε­λε­κτα­σία.

Θεραπεία – Μέθοδοι αντιμετώπισης

Η άμε­ση αντι­με­τώ­πι­ση με χρή­ση αντι­δι­φθε­ρι­τι­κού ορού και αντι­βιο­τι­κών όπως, πενι­κι­λί­νη ή ερυ­θρο­μυ­κί­νη για 10 ημέ­ρες είναι η πρώ­τη θερα­πευ­τι­κή προ­σέγ­γι­ση, με την καθο­δή­γη­ση του θερά­πο­ντος ιατρού. Ακο­λού­θως η αντι­με­τώ­πι­ση τυχών επι­πλο­κών είναι σημα­ντι­κή.

Πως να προφυλαχθείτε από τη νόσο – Πρόγνωση

Η πρό­γνω­ση εξαρ­τά­ται από την εντό­πι­ση του μικρό­βιου, τη λοι­μο­γό­νο δύνα­μή του και την έγκαι­ρη διά­γνω­ση και θερα­πεία της νόσου. Προ­σο­χή χρειά­ζε­ται κατά το χρό­νο επώ­α­σης και στους υγιείς μικρο­βιο­φο­ρείς.

 

 

Πηγή www.newsit.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων