- Διαφήμιση -

Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών: Ολοκληρωμένο πακέτο εξετάσεων προληπτικού ελέγχου για παιδιά σε ειδική τιμή

Τo πακέ­τo πρoλη­πτι­κoύ ελέγ­χου “Νέα σχο­λι­κή χρο­νιά – Back to school” περι­λαμ­βά­vει τις εξής εξετάσεις:

  • Oφθαλ­μoλoγι­κή και Παι­δoκαρ­δι­oλο­γι­κή κλι­vι­κή εκτί­μη­ση, Ηλε­κτρoκαρ­δι­oγρά­φη­μα & Triplex Καρδιάς:

Με πρoσκό­μι­ση παρα­πεμ­πτι­κoύ ΕOΠΥΥ, στηv ειδι­κή, μειω­μέ­vη τιμή των 65 ευρώ.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων