- Διαφήμιση -

Νοσοκομείο “Παίδων Αγία Σοφία”: Τεράστιες αναμονές για χειρουργείο — Εκατοντάδες παιδιά να περιμένουν να χειρουργηθούν

Την τρα­γι­κή κατά­στα­ση που επι­κρα­τεί στο παι­δια­τρι­κό νοσο­κο­μείο απο­κα­λύ­πτει η Αγγε­λι­κή Κρι­κρή, επι­με­λή­τρια Α΄, παι­δο­χει­ρουρ­γός στο Νοσο­κο­μείο Παί­δων «Αγία Σοφία» σε συνέ­ντευ­ξη της στην εφη­με­ρί­δα Καθημερινή.

Όπως λέει, οι μεγά­λες ελλεί­ψεις στο ιατρι­κό προ­σω­πι­κό έφε­ραν τη δρα­μα­τι­κή μεί­ω­ση των χει­ρουρ­γι­κών αιθου­σών του νοσο­κο­μεί­ου και κατά συνέ­πεια την τερά­στια λίστα αναμονής.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων