Σύγχυση με τα αίτια θανάτου του 8χρονου – Είχε κάνει όλα τα εμβόλια ή όχι;

Ανατροπή στην υπόθεση. Στην αρχή όλοι ανέφεραν πως το παιδί ήταν ανεμβολίαστο.

Σύγ­χυ­ση  επι­κρα­τεί σχε­τι­κά με αίτια του θανά­του του οκτά­χρο­νου παι­διού, ο οποί­ος έχα­σε τη ζωή του έχο­ντας –σύμ­φω­να με τις πρώ­τες εξε­τά­σεις– στον οργα­νι­σμό του το μικρό­βιο της διφθε­ρί­τι­δας.

Σύγχυση για το αν το παιδί είχε εμβολιαστεί ή όχι

Συγκε­κρι­μέ­να, το παι­δί είχε μεγα­λώ­σει σε δημό­σιο ίδρυ­μα μέχρι τα πέντε του έτη, ενώ τα τελευ­ταία τρία χρό­νια μεγά­λω­νε σε ανά­δο­χη οικο­γέ­νεια.

Σύμ­φω­να, πάντα με πλη­ρο­φο­ρί­ες, η ανά­δο­χη οικο­γέ­νεια δεν είχε το βιβλιά­ριο εμβο­λια­σμού του παι­διού, ώστε να επι­βε­βαιω­θεί από την πρώ­τη στιγ­μή το ιατρι­κό ιστο­ρι­κό του.

Αρχι­κά δημο­σιεύ­μα­τα ανέ­φε­ραν πως, το παι­δί είχε λάβει μόνο τις δύο από τις πέντε δόσεις του συν­δυα­σμέ­νου εμβο­λί­ου DTaP που προ­στα­τεύ­ει από τον τέτα­νο, την διφθε­ρί­τι­δα και τον κοκ­κύ­τη, ενώ δεν είχε εμβο­λια­στεί για κανέ­να άλλο μολυ­σμα­τι­κό νόση­μα.

Από την πλευ­ρά του, ο  Εθνι­κός Οργα­νι­σμός Δημό­σιας Υγεί­ας, (πρώ­ην ΚΕΕΛΠΝΟ) ανα­φέ­ρει πως το παι­δί ήταν μερι­κώς εμβο­λια­σμέ­νο. Σχε­τι­κά με την αιτία θανά­του του παι­διού κάνει λόγο για «υπο­ψία διφθε­ρί­τι­δας». Δείγ­μα­τα θα στα­λούν σε εξει­δι­κευ­μέ­νο εργα­στή­ριο στο εξω­τε­ρι­κό για να πιστο­ποι­η­θεί η αιτία θανά­του.

Ο πρό­ε­δρος του ΠΟΕΔΗΝ σε δηλώ­σεις του συμ­φώ­νη­σε με τα παρα­πά­νω, αλλά προ­χώ­ρη­σε σε περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες.

Τόνι­σε δηλα­δή πως το παι­δί είχε πλημ­με­λή εμβο­λια­σμό και πως στο βιβλιά­ριο υγεί­ας του έγρα­φε πως ο 8χρονος είχε κάνει εμβό­λια μέχρι το πρώ­το έτος της ηλι­κί­ας του.

Όπως τόνι­σε ο πρό­ε­δρος της ΠΟΕΔΗΝ,  κ. Γιαν­νά­κος, το εμβό­λιο για τη διφθε­ρί­τι­δα γίνε­ται στα τρία έτη και στην προ­κει­μέ­νη περί­πτω­ση δεν είχε πραγ­μα­το­ποι­η­θεί. Το παι­δί, το οποίο σύμ­φω­να με τον πρό­ε­δρο της ΠΟΕΔΗΝ είχε γεν­νη­θεί με σύν­δρο­μο down, ζού­σε σε ίδρυ­μα από την ηλι­κία των δύο ετών έως τα πέντε του που υιο­θε­τή­θη­κε από οικο­γέ­νεια.

Ανατροπή

Ωστό­σο, όπως ανα­φέ­ρει το κεντρι­κό δελ­τίο του Open και του Alpha, η καρ­τέ­λα με το ιατρι­κό ιστο­ρι­κό του 8χρονου έδει­ξε πως ο ίδιος είχε λάβει κανο­νι­κά και τις πέντε δόσεις του εμβο­λί­ου.

Οι πλη­ρο­φο­ρί­ες ανα­φέ­ρουν ότι το παι­δί, το οποίο είχε βεβα­ρη­μέ­νο ιατρι­κό, φιλο­ξε­νή­θη­κε το 2011 στο Κέντρο Βρε­φών «Μητέ­ρα», ενώ το 2013 μετα­φέρ­θη­κε στο ΠΙΚΠΑ Βού­λας, όπου έμει­νε μέχρι να υιο­θε­τη­θεί.

Το Υπουρ­γείο Υγεί­ας, ήδη, έχει ξεκι­νή­σει ελέγ­χους προ­κει­μέ­νου να δια­πι­στώ­σει το τι ακρι­βώς γίνε­ται στα δημό­σια ιδρύ­μα­τα και αν ακο­λου­θεί­ται, όπως θα έπρε­πε, το εθνι­κό πρό­γραμ­μα εμβο­λια­σμού.

Τι αναφέρει το νοσοκομείο για τον οκτάχρονο

Πιθα­νή αιτία θανά­του του 8χρονου ανα­φέ­ρε­ται η οξεία λοί­μω­ξη του ανα­πνευ­στι­κού, πνευ­μο­νι­κή υπέρ­τα­ση και πνευ­μο­νι­κό οίδη­μα. Σύμ­φω­να με ανα­κοί­νω­ση της διοί­κη­σης του Νοσο­κο­μεί­ου Παί­δων «Αγλα­ΐα Κυρια­κού», η σορός του 8χρονου εστά­λη για νεκρο­το­μή.

Το παι­δί προ­σήλ­θε στο νοσο­κο­μείο στις 22 Νοεμ­βρί­ου με εικό­να οξεί­ας λαρυγ­γί­τι­δας και βαριάς ανα­πνευ­στι­κής δυσχέ­ρειας. Κρί­θη­κε απα­ραί­τη­τη η εισα­γω­γή του στη ΜΕΘ όπου δια­σω­λη­νώ­θη­κε και τέθη­κε σε μηχα­νι­κό αερι­σμό. Κατέ­λη­ξε στις 26 Νοεμ­βρί­ου.

Μία μέρα μετά, στις 27 Νοεμ­βρί­ου, από την καλ­λιέρ­γεια εισα­γω­γής του βρογ­χι­κού εκκρί­μα­τος απο­μο­νώ­θη­κε κορυ­νο­βα­κτη­ρί­διο της διφθε­ρί­τι­δας (Corinebacterium dipheriae).

Tι είναι η διφθερίτιδα

Η διφθε­ρί­τι­δα προ­κα­λεί­ται από το βακτή­ριο Corynebacterium diphtheriae και μετα­δί­δε­ται με τα στα­γο­νί­δια της ανα­πνο­ής από ασθε­νείς, από φορείς και σπα­νιό­τε­ρα με μολυ­σμέ­να τρό­φι­μα ή αντι­κεί­με­να.

Η νόσος που προ­κα­λεί χαρα­κτη­ρί­ζε­ται από πονό­λαι­μο, χαμη­λό πυρε­τό, και μια προ­σκολ­λη­μέ­νη μεμ­βρά­νη (μια ψευ­δο­μεμ­βρά­νη) στις αμυ­γδα­λές, στο φάρυγ­γα και / ή στη ρινι­κή κοι­λό­τη­τα.

Μια ηπιό­τε­ρη μορ­φή της διφθε­ρί­τι­δας μπο­ρεί να περιο­ρί­ζε­ται στο δέρ­μα. Οι λιγό­τε­ρο κοι­νές συνέ­πειες περι­λαμ­βά­νουν μυο­καρ­δί­τι­δα (περί­που 20% των περι­πτώ­σε­ων) και περι­φε­ρι­κή νευ­ρο­πά­θεια (περί­που 10% των περι­πτώ­σε­ων).

Η διφθε­ρί­τι­δα είναι μια μετα­δο­τι­κή ασθέ­νεια που μετα­δί­δε­ται από την άμε­ση φυσι­κή επα­φή ή με τα εκκρί­μα­τα του ρινο­φά­ρυγ­γα ασθε­νών και υγιών μικρο­βιο­φο­ρέ­ων. Ο χρό­νος επώ­α­σης της νόσου έχει εύρος 2–6 ημέ­ρες και αφο­ρά συνή­θως παι­διά ηλι­κί­ας μεγα­λύ­τε­ρης του ενός έτους, ενώ στα μικρό­τε­ρα και κυρί­ως τα κάτω των 6 μηνών, τα μητρι­κά αντι­σώ­μα­τα είναι η ασπί­δα προ­στα­σί­ας τους.

Tο βακτη­ρί­διο της διφθε­ρί­τι­δας προ­κα­λεί την παρα­γω­γή μίας τοξί­νης, η οποία επι­δρά στο κεντρι­κό νευ­ρι­κό σύστη­μα και προ­κα­λεί παρα­λύ­σεις σε διά­φο­ρα όργα­να του σώμα­τος. Ωστό­σο, είναι ασθέ­νεια που θερα­πεύ­ε­ται μετά από 3 εβδο­μά­δες περί­που, χωρίς να αφή­νει κανέ­να πρό­βλη­μα.

Ο εμβο­λια­σμός κατά της διφθε­ρί­τι­δας γίνε­ται με το τρι­πλό εμβό­λιο DTaP ή DTP (τέτα­νος-διφθε­ρί­τι­δα-κοκ­κύ­της) και το διπλό εμβό­λιο Td (τέτα­νος-διφθε­ρί­τι­δα).

 

Πηγή www.in.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων