Στήθηκε «γέφυρα ζωής» μεταξύ Αθήνας και Θεσσαλονίκης για να σωθούν έξι άνθρωποι

Μια από τις μεγαλύτερες στα ελληνικά χρονικά

Μια από τις μεγα­λύ­τε­ρες στα ελλη­νι­κά χρο­νι­κά «γέφυ­ρες ζωής» μετα­ξύ Αθή­νας και Θεσ­σα­λο­νί­κης για έξι συναν­θρώ­πους μας στή­θη­κε από τις πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες με αφε­τη­ρία τη Μονά­δα Εντα­τι­κής Θερα­πεί­ας(ΜΕΘ) του Ερρί­κος Ντυ­νάν και τη δωρεά οργά­νων από 50χρονo ασθε­νή που έχα­σε τη δική του μάχη, ύστε­ρα από ατύ­χη­μα.

Κατό­πιν των απαι­τού­με­νων κλι­νι­κών εξε­τά­σε­ων με τις οποί­ες δια­πι­στώ­θη­κε ο θάνα­τος του εγκε­φα­λι­κού στε­λέ­χους του άτυ­χου ασθε­νούς, η οικο­γέ­νειά του απο­φά­σι­σε να δωρί­σει ζωτι­κά όργα­νά του, προ­κει­μέ­νου να κερ­δί­σουν τη δική τους μάχη άλλοι πάσχο­ντες.

Ακο­λού­θη­σε μια μαρα­θώ­νια επι­χεί­ρη­ση για τη λήψη οργά­νων, που κινη­το­ποί­η­σε το ιατρι­κό και νοση­λευ­τι­κό προ­σω­πι­κό του νοσο­κο­μεί­ου υπό τη γενι­κή επο­πτεία του Εθνι­κού Οργα­νι­σμού Μετα­μο­σχεύ­σε­ων (ΕΟΜ), ο οποί­ος καθό­ρι­σε και την επι­λο­γή των ληπτών.

Ειδι­κό­τε­ρα, βρέ­θη­καν συμ­βα­τοί ασθε­νείς για λήψη οργά­νων και δόθη­καν η καρ­διά, το ήπαρ, οι νεφροί, δέρ­μα και οι κερα­τοει­δείς του άτυ­χου δότη. Σε πλή­ρη συνερ­γα­σία με τον ΕΟΜ, όλα τα όργα­να μετα­φέρ­θη­καν σε δημό­σια νοσο­κο­μεία της Αθή­νας και της Θεσ­σα­λο­νί­κης. Η καρ­διά μετα­μο­σχεύ­θη­κε σε ασθε­νή του Ωνα­σεί­ου Καρ­διο­χει­ρουρ­γι­κού Κέντρου, το ήπαρ σε ασθε­νή που νοση­λεύ­ε­ται στο Ιππο­κρά­τειο Θεσ­σα­λο­νί­κης, οι κερα­τοει­δείς σε ασθε­νή στο Αττι­κό, το δέρ­μα σε ασθε­νή στο ΓΝΑ «Γιώρ­γος Γεν­νη­μα­τάς» και οι νεφροί σε δύο συμ­βα­τούς νεφρο­πα­θείς που νοση­λεύ­ο­νται στον Ευαγ­γε­λι­σμό και στο Λαϊ­κό Νοσο­κο­μείο, αντί­στοι­χα.

Τον συντο­νι­σμό της «γέφυ­ρας ζωής» και την άμε­ση επι­κοι­νω­νία με τον ΕΟΜ σε κάθε στά­διο της επι­χεί­ρη­σης, είχε η ανα­πλη­ρώ­τρια διευ­θύ­ντρια της ΜΕΘ του Ερρι­κός Ντυ­νάν, Σιμό­να Βιρ­τζί­λι η οποία δήλω­σε με την ολο­κλή­ρω­ση της πολύ­ω­ρης επι­χεί­ρη­σης όπως ανα­με­τα­δί­δει το Αθη­ναϊ­κό Πρα­κτο­ρείο Ειδή­σε­ων: «Όταν ο θάνα­τος στην Εντα­τι­κή είναι πλέ­ον γεγο­νός και ακο­λου­θού­νται όσα επι­τρέ­πει η επι­στή­μη και το νομι­κό πλαί­σιο, είναι ηθι­κή υπο­χρέ­ω­σή μας να απευ­θυν­θού­με στην οικο­γέ­νεια του εκλι­πό­ντος και να προ­τεί­νου­με τη δυνα­τό­τη­τα της δωρε­άς οργά­νων».

 

Πηγή www.news.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων