- Διαφήμιση -

ΠΟΕΔΗΝ: Στάση εργασίας και συγκέντρωση στο υπ. Εργασίας το πρωί της Τρίτης

Ζητούν την ένταξη των υγειονομικών υπαλλήλων στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα

Πεντά­ω­ρη στά­ση εργα­σί­ας (10πμ ‑3 μμ) και συγκέ­ντρω­ση στις 11 πμ στο υπουρ­γείο Εργα­σί­ας, πραγ­μα­το­ποιεί σήμε­ρα η Πανελ­λή­νια Ομο­σπον­δία Εργα­ζο­μέ­νων στα Δημό­σια Νοσο­κο­μεία, (ΠΟΕΔΗΝ), ζητώ­ντας την έντα­ξη των υγειο­νο­μι­κών υπαλ­λή­λων στα Βαρέα και Ανθυ­γιει­νά Επαγγέλματα.

«Η κυβέρ­νη­ση προ­ω­θεί για ψήφι­ση νέο ασφα­λι­στι­κό νομο­σχέ­διο. Πλην ορια­κών αυξή­σε­ων στην αντα­πο­δο­τι­κή σύντα­ξη στους υπαλ­λή­λους για το πάνω από τα 30 έτη καμία άλλη μετα­βο­λή δεν επέρ­χε­ται. Νομι­μο­ποιού­νται όλες οι αντια­σφα­λι­στι­κές μνη­μο­νια­κές δια­τά­ξεις», ανα­φέ­ρει η Ομο­σπον­δία. Προ­σθέ­τει ότι οι εργα­ζό­με­νοι αντι­με­τω­πί­ζο­νται με δύο ταχύ­τη­τες, αφού «υγειο­νο­μι­κοί υπάλ­λη­λοι που προ­έρ­χο­νται από το ΙΚΑ είναι ενταγ­μέ­νοι στα ΒΑΕ και όσοι προ­έρ­χο­νται από το Δημό­σιο δεν είναι ενταγ­μέ­νοι στα ΒΑΕ» και ζητά­ει να συμπε­ρι­λη­φθεί διά­τα­ξη στο νομο­σχέ­διο με την έντα­ξη στα ΒΑΕ ανα­δρο­μι­κά χωρίς καμία οικο­νο­μι­κή επιβάρυνση.

 

Πηγή www.newsbeast.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων