ΠΟΕΔΗΝ : Όχι σε δομή φιλοξενίας προσφύγων στο Αμαλία Φλέμινγκ

Η ΠΟΕΔΗΝ δηλώνει αντίθεη με τη δημιουργία δομής φιλοξενίας προσφύγων στο νοσοκομείο Αμαλία Φλέμινγκ και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο κινητοποιήσεων

Την έντο­νη δια­φω­νία της με τη δημιουρ­γία χώρου φιλο­ξε­νί­ας προ­σφύ­γων και μετα­να­στών στο νοσο­κο­μείο «Αμα­λία Φλέ­μινγκ», εκφρά­ζει η Πανελ­λή­νια Ομο­σπον­δία Εργα­ζο­μέ­νων στα Δημό­σια Νοσο­κο­μεία.

Η ΠΟΕΔΗΝ τονί­ζει «η κυβέρ­νη­ση μπρο­στά στην επι­βε­βλη­μέ­νη από­φα­ση απο­συμ­φό­ρη­σης των νησιών από πρό­σφυ­γες και μετα­νά­στες πήρε τη λάθος από­φα­ση. Δημιουρ­γεί εντός νοσο­κο­μεια­κού χώρου κέντρο φιλο­ξε­νί­ας προ­σφύ­γων και μετα­να­στών, τη στιγ­μή που στις εφη­με­ρί­ες γεμί­ζουν ράν­τζα τα νοσο­κο­μεία στην Αττι­κή και είναι επι­βε­βλη­μέ­νη η ανά­πτυ­ξη νέων κλι­νι­κών».

«Τα νοσοκομεία δεν προσφέρονται για τέτοιες δομές»

Η ΠΟΕΔΗΝ θέτει και θέμα ασφα­λούς λει­τουρ­γί­ας του νοσο­κο­μεί­ου «όταν δίπλα του θα έχει κέντρο φιλο­ξε­νί­ας», υπο­γραμ­μί­ζο­ντας ότι «τα νοσο­κο­μεία δεν προ­σφέ­ρο­νται για τέτοιες δομές».

Η Ομο­σπον­δία ζητά από την πολι­τι­κή ηγε­σία του υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας να απο­τρέ­ψει αυτή την εξέ­λι­ξη και αφή­νει ανοι­χτό το ενδε­χό­με­νο κινη­το­ποι­ή­σε­ων.

 

Πηγή www.in.gr

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων