- Διαφήμιση -

Παιδιά με καρκίνο από την Ουκρανία θα φιλοξενηθούν στην Ογκολογική Μονάδα Παίδων “ΕΛΠΙΔΑ

Θα φιλοξενηθούν τριάντα παιδιά

Με προ­σω­πι­κή παρέμ­βα­ση της Προ­έ­δρου του Σωμα­τεί­ου “ΕΛΠΙ­ΔΑ-Σύλ­λο­γος Φίλων παι­διών με καρ­κί­νο” κυρί­ας Μαριάν­νας Β. Βαρ­δι­νο­γιάν­νη, έχει ήδη ξεκι­νή­σει μια σει­ρά επα­φών με τον Πρέ­σβη της Ουκρα­νί­ας στην Ελλά­δα Σερ­γκέι Σου­τέν­κο, και εκπρο­σώ­πους του Υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών και Υγεί­ας της Ουκρα­νί­ας, προ­κει­μέ­νου οι 30 μικροί ασθε­νείς από Ογκο­λο­γι­κά Νοσο­κο­μεία της Ουκρα­νί­ας να μετα­φερ­θούν με ασφά­λεια στην Ελλά­δα και στην Ογκο­λο­γι­κή Μονά­δα Παί­δων και να μπο­ρέ­σουν να συνε­χί­σουν με τις θερα­πεί­ες τους, ενώ οι γονείς των παι­διών θα φιλο­ξε­νη­θούν στον “Ξενώ­να της ΕΛΠΙΔΑΣ”.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων