Νοσοκομείο «Άγιος Σάββας»: Καμπάνια για την εθελοντική αιμοδοσία

Στην καμπάνια για την εθελοντική αιμοδοσία, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη στις 14 Ιουνίου, συμμετέχει το Γενικό Αντικαρκινικό - Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Άγιος Σάββας».

Η διοί­κη­ση και το προ­σω­πι­κό του νοσο­κο­μεί­ου συμ­βάλ­λουν στη διά­δο­ση του μηνύ­μα­τος «το αίμα δεν αντι­κα­θί­στα­ται, δεν αγο­ρά­ζε­ται, μόνο χαρί­ζε­ται».

Παράλ­λη­λα, σε μια εκδή­λω­ση αλλη­λεγ­γύ­ης, παρα­δό­θη­καν την Τρί­τη (11/06/2019) στο νοσο­κο­μείο 125 άνε­τα, ενι­σχυ­μέ­να καθί­σμα­τα για τις ανά­γκες των θαλά­μων των ασθε­νών.

Τα καθί­σμα­τα είναι χορη­γία των: Σορο­πτι­μι­στι­κός όμι­λος «Κηφι­σιά — Εκά­λη», Inter medica Εμμα­νου­ήλ Τζα­νι­δά­κης, Ελλη­νι­κή Ζυθο­ποι­ία Ατα­λά­ντης, Travel Group ΑΚΤΙΝΑ.

Η διοί­κη­ση του Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάβ­βας» εκφρά­ζει τις ευχα­ρι­στί­ες της στους φορείς για τη χορη­γία, τονί­ζο­ντας ότι πρό­κει­ται για «σημα­ντι­κή προ­σπά­θεια με άμε­σο αντί­κρι­σμα στην καθη­με­ρι­νό­τη­τα ασθε­νών και συνο­δών. Σας ευχα­ρι­στού­με από καρ­διάς. Η προ­σπά­θεια συνε­χί­ζε­ται».

Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάβ­βας»

 

Στο γρα­φείο του Διοι­κη­τή Γιώρ­γου Δεν­δρα­μή
Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάβ­βας»

 

Πηγή www.newsbomb.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων