- Διαφήμιση -

e‑ΕΦΚΑ: Ηλεκτρονικά η χορήγηση ειδικής άδειας σε εργαζόμενους που νοσούν από covid

Η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ επεξεργάζεται την χορήγηση ηλεκτρονικά της ειδικής άδειας σε εργαζόμενους που νοσούν από Covid

Όπως ανα­φέ­ρει χαρα­κτη­ρι­στι­κά σε ανα­κοί­νω­σή της, η Διοί­κη­ση του e‑ΕΦΚΑ επε­ξερ­γά­ζε­ται την προ­σαρ­μο­γή της ηλε­κτρο­νι­κής αίτη­σης επι­δό­μα­τος ασθε­νεί­ας για να χορη­γεί­ται ηλε­κτρο­νι­κά η ειδι­κή άδεια σε εργα­ζό­με­νους που νοσούν από Covid-19.

Ανα­λυ­τι­κά στην ανα­κοί­νω­ση ανα­φέ­ρο­νται τα ακόλουθα:

«Η Διοί­κη­ση του e‑ΕΦΚΑ ανα­κοι­νώ­νει ότι, επε­ξερ­γά­ζε­ται την ανα­γκαία παραμετροποίηση/προσαρμογή της ηλε­κτρο­νι­κής αίτη­σης επι­δό­μα­τος ασθε­νεί­ας, προ­κει­μέ­νου το προ­σε­χές χρο­νι­κό διά­στη­μα να μπο­ρεί να χορη­γεί­ται ηλε­κτρο­νι­κά η ειδι­κή άδεια λόγω covid- 19, των εργα­ζο­μέ­νων του ιδιω­τι­κού τομέα…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων