- Διαφήμιση -

Διαγνωστικά κέντρα: Αναζητείται λύση μέχρι την Παρασκευή (7/6) – Τι θα γίνει με την αποχή

Συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας για το κρίσιμο θέμα της επ’ αόριστον αποχής από 10/6 που έχουν αποφασίσει εργαστηριακοί γιατροί και διαγνωστικά κέντρα, είχαν ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης και το Συντονιστικό όργανο των ιδιωτικών Ενώσεων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, παρουσία της διοίκησης του ΕΟΠΥΥ, την Τρίτη (04/06/2019).

Στη συνά­ντη­ση συμ­με­τεί­χαν ο πρό­ε­δρος του ΕΟΠΥΥ, Βασί­λης Πλα­γιαν­νά­κος, ο αντι­πρό­ε­δρος του ΕΟΠΥΥ, Τάκης Γεωρ­γα­κό­που­λος, ο προ­ε­δρεύ­ων του Πανελ­λη­νί­ου Ιατρι­κού Συλ­λό­γου (ΠΙΣ), Ανα­στά­σιος Βασιά­δης, ο πρό­ε­δρος του Ιατρι­κού Συλ­λό­γου Αθή­νας (ΙΣΑ), Γιώρ­γος Πατού­λης, ο πρό­ε­δρος της Ένω­σης Ελευ­θε­ρο­ε­παγ­γελ­μα­τιών Καρ­διο­λό­γων Ελλά­δος, Φώτης Πατσου­ρά­κος, ο πρό­ε­δρος της Πανελ­λή­νιας Ομο­σπον­δί­ας Σωμα­τεί­ων Ιδ. Πρω­το­βάθ­μιας Υγεί­ας (ΠΟΣΙΠΥ), Θεό­δω­ρος Χατζη­πα­να­γιώ­του, ο πρό­ε­δρος του Πανελ­λη­νί­ου Συν­δέ­σμου Ιατρι­κών Δια­γνω­στι­κών Κέντρων (ΠΑΣΙΔΙΚ), Γεώρ­γιος Βου­γιού­κας και ο πρό­ε­δρος της Πανελ­λή­νιας Ένω­σης Ιδιω­τι­κών Πολυ­ϊ­α­τρεί­ων (ΠΑΝΙΔΙ), Δημή­τριος Φατσί­τας.

Η πρό­τα­ση του υπουρ­γού Υγεί­ας, Ανδρέα Ξαν­θού για σύστα­ση ομά­δας εργα­σί­ας με σκο­πό την άμε­ση διε­ρεύ­νη­ση (μέχρι Παρα­σκευή 7/6) ενός δικαιό­τε­ρου τρό­που κατα­νο­μής του clawback με απευ­θεί­ας συζη­τή­σεις της Διοί­κη­σης του ΕΟΠΥΥ και της Συντο­νι­στι­κής Επι­τρο­πής των Δια­γνω­στι­κών Εργα­στη­ρί­ων, έγι­νε απο­δε­κτή από τον Πανελ­λή­νιο Ιατρι­κό Σύλ­λο­γο (ΠΙΣ), τον Ιατρι­κό Σύλ­λο­γο Αθη­νών (ΙΣΑ), και εκπρο­σώ­πους του κλάδου.

Ο υπουρ­γός ανέ­φε­ρε ότι πράγ­μα­τι μέσω του rebate και του clawbackυπήρ­ξε μια σοβα­ρή οικο­νο­μι­κή επι­βά­ρυν­ση στους παρό­χους η οποία πυρο­δό­τη­σε το τελευ­ταίο διά­στη­μα αντι­δρά­σεις και κινη­το­ποι­ή­σεις με συνέ­πεια την ταλαι­πω­ρία των πολι­τών. Τόνι­σε ότι το σημε­ρι­νό στρε­βλό σύστη­μα και οι δημο­σιο­νο­μι­κοί περιο­ρι­σμοί δεν δίνουν τη δυνα­τό­τη­τα εξεύ­ρε­σης ιδα­νι­κής λύσης, ωστό­σο υπάρ­χει το περι­θώ­ριο να γίνουν διορ­θω­τι­κές κινή­σεις με στό­χο τη δημιουρ­γία ενός κλί­μα­τος εμπι­στο­σύ­νης μετα­ξύ του υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας, του ΕΟΠΥΥ και των συμ­βε­βλη­μέ­νων παρό­χων και την εφαρ­μο­γή ενός νέου βιώ­σι­μου πλαισίου.

Ο ανα­πλη­ρω­τής υπουρ­γός, Παύ­λος Πολά­κης ανα­φέρ­θη­κε στις παρεμ­βά­σεις που υλο­ποί­η­σε τα τελευ­ταία 4 χρό­νια το υπουρ­γείο Υγεί­ας προς αυτή την κατεύ­θυν­ση (δημιουρ­γία ξεχω­ρι­στών κωδι­κών, αύξη­ση ορί­ου δαπα­νών σε συγκε­κρι­μέ­νες εξε­τά­σεις κ.α) και παρου­σί­α­σε την τελι­κή δια­μόρ­φω­ση του φετι­νού προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού του ΕΟΠΥΥ που προ­βλέ­πει την ενί­σχυ­ση κατά 9 εκατ. ευρώ του ορί­ου δαπα­νών για τις δια­γνω­στι­κές εξε­τά­σεις. Από την πλευ­ρά του, ο πρό­ε­δρος του ΙΣΑ, Γιώρ­γος Πατού­λης επε­σή­μα­νε την ανά­γκη εξορ­θο­λο­γι­σμού για να μην κιν­δυ­νεύ­σουν να κλεί­σουν τα μικρά δια­γνω­στι­κά κέντρα και ζήτη­σε την αύξη­ση του προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού για το 2018. Ο κ. Πατού­λης τόνι­σε ότι «κόκ­κι­νη γραμ­μή» για τον κλά­δο απο­τε­λεί να μη χρε­ω­θεί το clawback του δεύ­τε­ρου εξα­μή­νου 2018, για­τί σε αντί­θε­τη περί­πτω­ση τα εργα­στή­ρια οδη­γού­νται με μαθη­μα­τι­κή ακρί­βεια στο «λου­κέ­το».

Ως προς το τελευ­ταίο, ο υπουρ­γός απά­ντη­σε ότι δεν υπάρ­χει δυνα­τό­τη­τα αύξη­σης του προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού για το 2018, συμ­φω­νή­θη­κε ωστό­σο ότι η τελι­κή πρό­τα­ση για τον επι­με­ρι­σμό του clawback θα έχει εφαρ­μο­γή από το β’ εξά­μη­νο του 2018.

Ο κ. Ξαν­θός επί­σης δεσμεύ­θη­κε να επι­τα­χυν­θεί η ενσω­μά­τω­ση των δια­γνω­στι­κών πρω­το­κόλ­λων που έχουν εκπο­νη­θεί στο σύστη­μα της ΗΔΙΚΑ για τον επι­στη­μο­νι­κά τεκ­μη­ριω­μέ­νο έλεγ­χο της ζήτη­σης εξε­τά­σε­ων, να «παγώ­σει» η δια­δι­κα­σία που προ­βλέ­πει ότι τα δια­γνω­στι­κά κέντρα υπο­χρε­ού­νται να δηλώ­σουν στον ΕΟΠΥΥ τα όργα­να που δια­θέ­τουν στα εργα­στή­ριά τους καθώς και ότι θα ανα­ζη­τη­θεί μέσω του ΕΦΚΑ η απο­πλη­ρω­μή των ληξι­πρό­θε­σμων οφει­λών των πρώ­ην ασφα­λι­στι­κών ταμεί­ων προς τα δια­γνω­στι­κά κέντρα (πρό­κει­ται για οφει­λές που χρο­νο­λο­γού­νται πριν το 2012).

Σήμε­ρα πραγ­μα­το­ποιεί­ται νέα συνά­ντη­ση της διοί­κη­σης του ΕΟΠΥΥ με τη Συντο­νι­στι­κή Επι­τρο­πή, προ­κει­μέ­νου να διε­ρευ­νη­θούν οι δυνα­τό­τη­τες να ανα­προ­σαρ­μο­στούν τα κον­δύ­λια του ΕΟΠΥΥ και να βρε­θεί ένας τρό­πος δικαιό­τε­ρης κατα­νο­μής τους clawback. Σημειώ­νε­ται ότι τόσο ο κ. Πλα­για­νά­κος όσο και ο κ. Γεωρ­γα­κό­που­λοςσυμ­με­τέ­χουν στην ομά­δα εργα­σί­ας που συστά­θη­κε με πρω­το­βου­λία του κ. Ξανθού.

Η έκβα­ση των συζη­τή­σε­ων θα κρί­νει και την πραγ­μα­το­ποί­η­ση ή όχι της απο­χής διαρ­κεί­ας, η οποία θα στε­ρή­σει από τους ασφα­λι­σμέ­νους του ΕΟΠΥΥ τη διε­ξα­γω­γή δια­γνω­στι­κών εξε­τά­σε­ων στα ιδιω­τι­κά κέντρα και εργα­στή­ρια και πρό­κει­ται να ξεκι­νή­σει τη Δευ­τέ­ρα 10 Ιου­νί­ου 2019.

 

Πηγή www.newsbomb.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων