Αντιδρούν οι νοσοκομειακοί γιατροί στην ακύρωση προσλήψεων επιμελητών

Προγραμματίζουν κινητοποιήσεις απαιτώντας να προσληφθούν άμεσα οι 208 συνάδελφοί τους

Την έντο­νη αντί­δρα­ση των νοσο­κο­μεια­κών για­τρών έχει προ­κα­λέ­σει η εντο­λή ακύ­ρω­σης των κρί­σε­ων για 208 θέσεις επι­με­λη­τών Β’ και Α’ στα Τμή­μα­τα Επει­γό­ντων Περι­στα­τι­κών (ΤΕΠ) των νοσο­κο­μεί­ων της 1ης — 2ης Υγειο­νο­μι­κής Περι­φέ­ρειας (ΥΠΕ) και επα­νά­λη­ψής τους.

Σε πρό­σφα­τη συνά­ντη­ση που είχε η Ομο­σπον­δία Ενώ­σε­ων Νοσο­κο­μεια­κών Για­τρών Ελλά­δας (ΟΕΝΓΕ) με τον υφυ­πουρ­γό Υγεί­ας, Βασί­λη Κοντο­ζα­μά­νη, ενη­με­ρώ­θη­κε ότι «το πρα­κτι­κό των ΤΕΠ θα ανα­πεμ­φθεί, για­τί εντο­πί­στη­καν σωρεία παρα­τυ­πιών». Ωστό­σο, σύμ­φω­να με την ΟΕΝΓΕ «όταν του ζητή­θη­κε να δώσει συγκε­κρι­μέ­να στοι­χεία, ανέ­φε­ρε μία και μονα­δι­κή περί­πτω­ση».

Από την πλευ­ρά της ΟΕΝΓΕ επι­ση­μάν­θη­κε, ότι «σε καμία περί­πτω­ση δεν μπο­ρεί να απο­τε­λέ­σουν δικαιο­λο­γία τυχόν παρα­τυ­πί­ες, για να ακυ­ρω­θεί όλη η δια­δι­κα­σία της κρί­σης και το σύνο­λο των διο­ρι­σμών». Η Ομο­σπον­δία ανα­φέ­ρει, ότι «υπάρ­χουν για­τροί, που είχαν παραι­τη­θεί από μόνι­μες θέσεις, για να λάβουν μέρος στην προ­κή­ρυ­ξη και άλλοι οι οποί­οι έχουν επι­τύ­χει σε αντί­στοι­χες δια­δι­κα­σί­ες κρί­σης για άλλες θέσεις και παραι­τή­θη­καν, επει­δή τους είχε ζητη­θεί από τα αρμό­δια όργα­να, ώστε να διο­ρι­στούν σε θέση των ΤΕΠ και κιν­δυ­νεύ­ουν να μεί­νουν άνερ­γοι. Και αυτό τη στιγ­μή που τα ΤΕΠ στε­νά­ζουν από ελλεί­ψεις».

Η ΟΕΝΓΕ χαρα­κτη­ρί­ζει «απα­ρά­δε­κτη» την ενέρ­γεια της πολι­τι­κής ηγε­σί­ας του υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας να προ­χω­ρή­σει ουσια­στι­κά στην ακύ­ρω­ση των διο­ρι­σμών των 208 ειδι­κευ­μέ­νων για­τρών, τρεις ολό­κλη­ρους μήνες μετά την ολο­κλή­ρω­ση της δια­δι­κα­σί­ας των κρί­σε­ων και έκδο­σης των τελι­κών απο­τε­λε­σμά­των και προ­γραμ­μα­τί­ζει κινη­το­ποι­ή­σεις, απαι­τώ­ντας να διο­ρι­στούν άμε­σα οι 208 για­τροί. Ειδι­κό­τε­ρα, αύριο Πέμ­πτη 10 Οκτω­βρί­ου θα προ­χω­ρή­σει σε παρά­στα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας στο υπουρ­γείο Υγεί­ας στις 13:00 και την Δευ­τέ­ρα 14 Οκτω­βρί­ου προ­γραμ­μα­τί­ζει κινη­το­ποί­η­ση στο ΤΕΠ του νοσο­κο­μεί­ου Ευαγ­γε­λι­σμός.

Παρέμβαση ΙΣΑ

Επι­στο­λή απέ­στει­λε ο ΙΣΑ στον υπουρ­γό Υγεί­ας, Βασί­λη Κικί­λια, με την οποία ζητά να επι­τα­χυν­θούν οι δια­δι­κα­σί­ες πλή­ρω­σης των θέσε­ων ΤΕΠ στην 1η και 2η ΥΠΕ. Στην επι­στο­λή επι­ση­μαί­νε­ται, ότι τις τελευ­ταί­ες ημέ­ρες πολ­λοί για­τροί απευ­θύν­θη­καν στον ΙΣΑ «με έκδη­λη αβε­βαιό­τη­τα και αγω­νία, για­τί ενώ συμ­με­τεί­χαν στη δια­δι­κα­σία πλή­ρω­σης θέσε­ων ιατρών κλά­δου ΕΣΥ σε ΤΕΠ της 1ης ή 2ης ΥΠΕ, παρα­τη­ρεί­ται μία χρο­νο­τρι­βή και υπάρ­χει ασά­φεια ως προς το διο­ρι­σμό τους».

Ο ΙΣΑ κατα­λή­γει επι­ση­μαί­νο­ντας, ότι «η νομι­μό­τη­τα των δια­δι­κα­σιών είναι και πρέ­πει να είναι το πρώ­τι­στο μέλη­μα όλων», ωστό­σο ζητά την άμε­ση παρέμ­βα­σή του υπουρ­γού Υγεί­ας, ώστε «οι δια­δι­κα­σί­ες να ολο­κλη­ρω­θούν άμε­σα».

 

Πηγή www.news.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων