- Διαφήμιση -

Ανάκληση παρτίδας αντικαταθλιπτικών από τον ΕΟΦ

Δείτε τι αναφέρει ο Οργανισμός

Την ανά­κλη­ση παρ­τί­δας αντι­κα­τα­θλι­πτι­κού φαρ­μά­κου απο­φά­σι­σε ο Εθνι­κός Οργα­νι­σμός Φαρ­μά­κων (ΕΟΦ) καθώς μετά από ανα­λύ­σεις που πραγ­μα­το­ποί­η­σε, βρέ­θη­κε ότι το προ­ϊ­όν δεν συμ­φω­νού­σε με τις προδιαγραφές.

«Ο ΕΟΦ ανα­κα­λεί την παρ­τί­δα 1902250 του φαρ­μα­κευ­τι­κού προ­ϊ­ό­ντος ENIDAP CAPS 100MG/CAP BTx30 CAPS, “επει­δή τα απο­τε­λέ­σμα­τα των ελέγ­χων δεν συμ­φω­νούν με τις προ­δια­γρα­φές του προ­ϊ­ό­ντος ως προς τον έλεγ­χο της ομοιο­μορ­φί­ας μάζας», όπως ανα­φέ­ρε­ται σε σχε­τι­κή επί­ση­μη ανακοίνωση.

Πρό­κει­ται για εκλε­κτι­κό ανα­στο­λέα επα­να­πρό­σλη­ψης σερο­το­νί­νης, δηλα­δή αντι­κα­τα­θλι­πτι­κό φάρ­μα­κο, που χρη­σι­μο­ποιεί­ται για την αντι­με­τώ­πι­ση παθή­σε­ων του νευ­ρι­κού συστή­μα­τος (πχ. κατά­θλι­ψη, άγχος κ.α.)

Όπως ανα­φέ­ρει ο ΕΟΦ «Ο ΚΑΚ του προ­ϊ­ό­ντος καλεί­ται να υλο­ποι­ή­σει την ανά­κλη­ση, να επι­κοι­νω­νή­σει άμε­σα με τους πελά­τες του, προ­κει­μέ­νου να το απο­σύ­ρουν από την αγο­ρά, ενη­με­ρώ­νο­ντας σχε­τι­κά τον ΕΟΦ σε εύλο­γο χρο­νι­κό διά­στη­μα. Τα παρα­στα­τι­κά της ανά­κλη­σης πρέ­πει να τηρού­νται για διά­στη­μα του­λά­χι­στον πέντε (5) ετών και να τίθε­νται υπό­ψη του ΕΟΦ, εφό­σον ζητηθούν».

 

Πηγή www.news.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων