- Διαφήμιση -

Ανακαλούνται παρτίδες του Ponstan σε σιρόπι

Στην προληπτική απόσυρση του αναλγητικού/αντιπυρετικού φαρμάκου Ponstan σε σιρόπι, προχωρά η φαρμακευτική εταιρεία Pfizer

Στην προ­λη­πτι­κή από­συρ­ση του αναλγητικού/αντιπυρετικού φαρ­μά­κου Ponstan σε σιρό­πι, προ­χω­ρά η φαρ­μα­κευ­τι­κή εται­ρεία Pfizer.

Έπει­τα από από­φα­ση της εται­ρεί­ας ανα­κα­λού­νται όλες τις παρ­τί­δες του πόσι­μου εναιω­ρή­μα­τος PONSTAN 50mg/5ml.

Στην από­φα­ση αυτή προ­χώ­ρη­σε για προ­λη­πτι­κούς λόγους. Και αυτό, διό­τι υπάρ­χει ενδε­χό­με­νο το σιρό­πι να υπερ­βαί­νει τα νέα επι­τρε­πτά όρια ημε­ρή­σιας έκθε­σης σε στοι­χεια­κές προ­σμί­ξεις μολύ­βδου. Τα όρια αυτά άλλα­ξαν σχε­τι­κά πρό­σφα­τα και η εται­ρεία εναρ­μο­νί­ζε­ται με τα νέα.

Η από­συρ­ση δεν αφο­ρά τις υπό­λοι­πες μορ­φές του προ­ϊ­ό­ντος (π.χ. χάπια), καθώς δεν περιέ­χουν τις συγκε­κρι­μέ­νες προσμίξεις.

 

Πηγή www.in.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων