- Διαφήμιση -

Rootsmania!

του Χαρά­λα­μπου Στέρτσου

Πάνω από 2 εκα­τομ­μύ­ρια! σελί­δες, πλη­θώ­ρα εφαρ­μο­γών και πάνω από 130 εκα­τομ­μύ­ρια γενε­α­λο­γι­κά δέν­δρα (μέσω ανα­λύ­σε­ων DNA) έχουν συγκε­ντρω­θεί σε γενε­α­λο­γι­κούς ιστό­το­πους. Οι ιστό­το­ποι  Ancesty.com, MyHeritage, Geni ( περιέ­χει πάνω από 13 εκα­τομ­μύ­ρια γενε­α­λο­γι­κά δέν­δρα), Science Alert,  κ.ά  είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κοί αυτής της τάσης που του­λά­χι­στον στη Βόρεια Αμε­ρι­κή (ΗΠΑ, Κανα­δάς) απο­τε­λεί μόδα.

Για περισ­σό­τε­ρα εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων