- Διαφήμιση -

Αθήνα — Νέα Υόρκη

Μια εικαστική γέφυρα

Μια πολι­τι­στι­κή γέφυ­ρα που θα ενώ­νει την Αθή­να με τη Νέα Υόρ­κη θα απο­τε­λέ­σει η έκθε­ση με τίτλο «Πρό­σω­πα του Ήρωα» που θα διορ­γα­νω­θεί τον Ιού­λιο από το Κέντρο Πολι­τι­σμού Ίδρυ­μα Σταύ­ρος Νιάρ­χος (ΚΠΙΣΝ) και το Lincoln Center for the Performing Arts. Με την έκεθ­ση αυτή θα εγκαι­νια­στεί η φιλό­δο­ξη πρω­το­βου­λία συνερ­γα­σί­ας των δύο παγκο­σμί­ου φήμης οργανισμών.
Για περισ­σό­τε­ρα εδώ
Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:
Η Νέα Υόρ­κη σήμε­ρα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων