- Διαφήμιση -

Αντιμέτωπος με τον κίνδυνο απέλασης μετανάστης που πυροβολήθηκε από τον εργοδότη του

Ένας από τους μετανάστες που δέχθηκαν επίθεση με καραμπίνα από τον εργοδότη τους στον Μαραθώνα επειδή ζήτησαν τα δεδουλευμένα τους φέρεται να είναι αντιμέτωπος με απέλαση, καθώς δεν έχει τα νόμιμα χαρτιά παραμονής. Για «σύγχρονους σκλάβους και 'τσιφλικάδες' εργοδότες που δεν διστάζουν να αδειάσουν τα όπλα τους σε μετανάστες» μιλά το Εργατικό Κέντρο Λαυρίου.

Χωρίς να έχει περά­σει ακό­μη το σοκ από το νέο περι­στα­τι­κό «εργα­σια­κής μανω­λά­δας» στο Μαρα­θώ­να, όπου εργο­δό­της πυρο­βό­λη­σε κατά των μετα­να­στών εργα­τών γης για­τί του ζήτη­σαν τα δεδου­λευ­μέ­να τους, η πλη­ρο­φο­ρία ότι ο μετα­νά­στης που νοση­λεύ­ε­ται απει­λεί­ται και με απέ­λα­ση, έρχε­ται να ξεχει­λί­σει την οργή.

Την ίδια ώρα, η ανα­κοί­νω­ση του Εργα­τι­κού Κέντρου Λαυ­ρί­ου – Ανα­το­λι­κής Αττι­κής που τονί­ζει ότι «δεν πρό­κει­ται για μεμο­νω­μέ­νο συμ­βάν» και μιλά για «χιλιά­δες εργά­τες γης, οι οποί­οι εργά­ζο­νται σαν σύγ­χρο­νοι σκλά­βοι, δέχο­νται βρι­σιές, εξευ­τε­λι­σμούς από τους σύγ­χρο­νους ‘‘τσι­φλι­κά­δες’’ εργο­δό­τες, οι οποί­οι δεν διστά­ζουν να αδειά­σουν και τα όπλα τους στους μετα­νά­στες εργά­τες εάν αυτοί ζητή­σουν τα αυτο­νό­η­τα» θέτει τους πάντες προ των ευθυ­νών τους.

Κυβέρ­νη­ση, αρμό­διοι φορείς, συν­δι­κά­τα, κάθε πολί­της οφεί­λουν στο μέτρο που τους ανα­λο­γεί να λάβουν δρά­ση. Για­τί όποιος μένει αμέ­το­χος και απα­θής μπρο­στά στα εγκλή­μα­τα αυτά γίνε­ται τελι­κά… συνένοχος.

Παρέμβαση από το ΚΚΕ

Να παρ­θούν όλα τα ανα­γκαία μέτρα προ­κει­μέ­νου να μη διω­χθεί ο μετα­νά­στης που δέχθη­κε επί­θε­ση από τον εργο­δό­τη του, αλλά αντί­θε­τα να του δοθεί άδεια παρα­μο­νής στη χώρα ζήτη­σε στον υφυ­πουρ­γό Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη Λευ­τέ­ρη Οικο­νό­μου, με παρέμ­βα­σή του στη Βου­λή ο βου­λευ­τής και μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ, Θανά­σης Παφίλης.

Όπως επι­ση­μάν­θη­κε, αστυ­νο­μι­κοί φρου­ρούν τον μετα­νά­στη, ο οποί­ος είναι ένας εκ των τριών εργα­τών γης που δέχθη­καν επί­θε­ση – σύμ­φω­να με όσα καταγ­γέλ­λουν- από τον εργο­δό­της τους, καθώς νοση­λεύ­ε­ται στον Ερυ­θρό Σταυρό.

Μάλι­στα, σύμ­φω­να με το 902.gr, οι αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις μπή­καν σήμε­ρα Τετάρ­τη στο θάλα­μο νοση­λεί­ας και πήραν απο­τυ­πώ­μα­τα από τον νοση­λευό­με­νο τραυ­μα­τία, ενώ ανα­μέ­νουν το εξι­τή­ριο του για να τον συλ­λά­βουν και να προ­χω­ρή­σει η διοι­κη­τι­κή κρά­τη­ση, επει­δή δεν έχει τα νόμι­μα χαρ­τιά παρα­μο­νής στη χώρα.

Κυβέρ­νη­ση, αρμό­διοι φορείς, συν­δι­κά­τα, κάθε πολί­της οφεί­λουν στο μέτρο που τους ανα­λο­γεί να λάβουν δρά­ση. Για­τί όποιος μένει αμέ­το­χος και απα­θής μπρο­στά στα εγκλή­μα­τα αυτά γίνε­ται τελι­κά… συνένοχος.

«Σύγχρονοι σκλάβοι»

Σε ανα­κοί­νω­ση του σχε­τι­κά με περι­στα­τι­κό, το Εργα­τι­κό Κέντρο Λαυ­ρί­ου – Ανα­το­λι­κής Αττι­κής ανα­φέ­ρει πως δεν πρό­κει­ται για μεμο­νω­μέ­νο συμ­βάν, καθώς «στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή της Αν. Αττι­κής χιλιά­δες εργά­τες γης, οι οποί­οι εργά­ζο­νται σαν σύγ­χρο­νοι σκλά­βοι, δέχο­νται βρι­σιές, εξευ­τε­λι­σμούς από τους σύγ­χρο­νους ‘‘τσι­φλι­κά­δες’’ εργο­δό­τες, οι οποί­οι δεν διστά­ζουν να αδειά­σουν και τα όπλα τους στους μετα­νά­στες εργά­τες εάν αυτοί ζητή­σουν τα αυτονόητα.»

» Και όλα αυτά, ενώ δια­μέ­νουν σε άθλιες συν­θή­κες, σε παρα­πήγ­μα­τα και χωρά­φια, χωρίς θέρ­μαν­ση, με νερό από γεω­τρή­σεις και αυτό όχι πάντα, σε απάν­θρω­πες δηλα­δή συν­θή­κες και όλα αυτά κάτω από την ανο­χή και τις δια­χρο­νι­κές ευθύ­νες και της σημε­ρι­νής κυβέρ­νη­σης, αλλά και της περασμένης».

Κώδωνα κινδύνου για τις «εργασιακές μανωλάδες» κρούει η ΓΣΕΕ

Για τρα­γι­κή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα εργα­ζο­μέ­νων μίλη­σε και η ΓΣΕΕ στην χθε­σι­νή ανα­κοί­νω­σή της για το περιστατικό.

«Το χθε­σι­νό περι­στα­τι­κό στο Μαρα­θώ­να με τη δολο­φο­νι­κή από­πει­ρα εργο­δό­τη που πυρο­βό­λη­σε με καρα­μπί­να εργα­ζό­με­νο, όπως και όσα άλλα δεν γίνο­νται γνω­στά, έρχο­νται να επι­βε­βαιώ­σουν μία τρα­γι­κή εικό­να της πραγ­μα­τι­κό­τη­τας των εργα­ζο­μέ­νων, ελλή­νων και αλλο­δα­πών, που δια­χρο­νι­κά επι­χει­ρεί­ται να παρα­μέ­νει αθέ­α­τη για να μην απο­κα­λύ­ψει τη «ζού­γκλα» στην αγο­ρά εργα­σί­ας και την ανε­νό­χλη­τη εμπέ­δω­ση της εργο­δο­τι­κής αυθαι­ρε­σί­ας» επι­ση­μαί­νει η ΓΣΕΕ στην ανα­κοί­νω­σή της και προσθέτει:

«Αν μάλι­στα και στην περί­πτω­ση αυτή επι­βε­βαιω­θεί ότι η επί­θε­ση υπο­κι­νή­θη­κε από το γεγο­νός ότι ο δρά­στης χρω­στού­σε δεδου­λευ­μέ­να στον εργα­ζό­με­νο, τότε επα­νέρ­χο­νται στην επι­φά­νεια περι­στα­τι­κά τύπου «Μανω­λά­δας» όπου εργο­δό­τες όχι μόνο δεν πλη­ρώ­νουν και απα­σχο­λούν ανε­νό­χλη­τοι σε συν­θή­κες δου­λεί­ας αδή­λω­τους ή μη εργα­ζό­με­νους, αλλά πολ­λές φορές απει­λούν και τη σωμα­τι­κή ακε­ραιό­τη­τα όσων διεκ­δι­κούν τα δεδου­λευ­μέ­να τους, εάν όχι και νερό και τροφή.»

Η ΓΣΕΕ «έχει κρού­σει κατ΄ επα­νά­λη­ψη τον κώδω­να του κιν­δύ­νου για τις «εργα­σια­κές μανω­λά­δες» που εξα­κο­λου­θούν να κυριαρ­χούν σε όλη την επι­κρά­τεια, απαι­τώ­ντας αυστη­ρούς ελέγ­χους συν­θη­κών εργα­σί­ας και αμοι­βής, αλλά και πιθα­νού ρατσι­στι­κού κινή­τρου στα περι­στα­τι­κά που προ­σβάλ­λουν τον πυρή­να ανθρώ­πι­νης ύπαρ­ξης και αξιοπρέπειας.»

» Καλού­με τις υπη­ρε­σί­ες του Υπουρ­γεί­ου Εργα­σί­ας να διε­ρευ­νή­σουν το περι­στα­τι­κό αυτό και να εξα­ντλή­σουν κάθε δυνα­τό­τη­τα επι­βο­λής κυρώ­σε­ων, ειδι­κά σε υπο­θέ­σεις που άπτο­νται του πυρή­να των Δικαιω­μά­των του Ανθρώ­που, καθώς και την άμε­ση επα­να­λει­τουρ­γία του αρμό­διου συλ­λο­γι­κού οργά­νου του Υπουρ­γεί­ου Εργα­σί­ας για την αδή­λω­τη εργασία.»

 

Πηγή www.in.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων