Το «αντίο» της Ομόνοιας στον Κολοβό

Η Ομόνοια ανακοίνωσε την αποχώρηση του Δημήτρη Κολοβού, που θα συνεχίσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό

Μόνο τα τυπι­κά απο­μέ­νουν προ­κει­μέ­νου ο Δημή­τρης Κολο­βός να γίνει και επί­ση­μα παί­κτης του Πανα­θη­ναϊ­κού.

Πριν από λίγη ώρα, η Ομό­νοια ανα­κοί­νω­σε την απο­χώ­ρη­ση του διε­θνή Έλλη­να επι­θε­τι­κού, ευχα­ρι­στώ­ντας τον για την προ­σφο­ρά του στον σύλ­λο­γο.

Ανα­λυ­τι­κά η ανα­κοί­νω­ση της κυπρια­κής ομά­δας

«Έχει επέλ­θει συμ­φω­νία με τον Δημή­τρη Κολο­βό για λύση της μετα­ξύ μας συνερ­γα­σί­ας.

Ο ποδο­σφαι­ρι­στής μας ενη­μέ­ρω­σε πως λόγω σοβα­ρού προ­σω­πι­κού ζητή­μα­τος επι­θυ­μού­σε να συνε­χί­σει την καριέ­ρα του στην Ελλά­δα, κάτι που έχου­με σεβα­στεί.

Έχουν ικα­νο­ποι­η­θεί οι άμε­σες και μελ­λο­ντι­κές οικο­νο­μι­κές μας απαι­τή­σεις.

Ευχα­ρι­στού­με τον Δημή­τρη Κολο­βό για τη συνερ­γα­σία και του ευχό­μα­στε κάθε επι­τυ­χία στη συνέ­χεια».

 

Πηγή www.in.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων