Συνάντηση γνωριμίας στον Παναθηναϊκό

Παλιοί και νέοι παίκτες του Παναθηναϊκού είχαν συνάντηση γνωριμίας στα αποδυτήρια του ΟΑΚΑ

Παί­κτες και προ­πο­νη­τές είχαν την ευκαι­ρία χθες να γνω­ρι­στούν στον Πανα­θη­ναϊ­κό.

Λίγο πριν ανα­χω­ρή­σουν για την Κίνα οι διε­θνείς Καλά­θης, Παπα­πέ­τρου, Παπα­νι­κο­λά­ου και Παπα­γιάν­νης, παλιοί και νέοι συνα­ντή­θη­καν από­ψε μετά το τέλος της προ­πό­νη­σης της εθνι­κής ομά­δας στα απο­δυ­τή­ρια του ΟΑΚΑ.

Εκεί ήταν και οι νέοι παί­κτες που βρί­σκο­νταν εκεί για τις εργο­με­τρι­κές εξε­τά­σεις, αλλά και για να τακτο­ποι­ή­σουν τα πράγ­μα­τά τους.

Οι πρά­σι­νοι μίλη­σαν με τον Αργύ­ρη Πεδου­λά­κη και τους συνερ­γά­τες του, όπως και με τους υπαλ­λή­λους της ομά­δας με τους νεο­φερ­μέ­νους βέβαια να είναι στο επί­κε­ντρο.

Από εκεί και πέρα στον Πανα­θη­ναϊ­κό θα συνε­χί­σουν τις αιμα­το­λο­γι­κές και εργο­με­τρι­κές εξε­τά­σεις το επό­με­νο διή­με­ρο και την Παρα­σκευή θα… ανε­βά­σουν ρυθ­μούς.

Όσο για τον αντι­κα­τα­στά­τη του άτυ­χου Γιάν­νη Αθη­ναί­ου, ο Αργύ­ρης Πεδου­λά­κης δεν βιά­ζε­ται να απο­φα­σί­σει για το τι θα κάνει. Αν δηλα­δή θα κινη­θεί για την από­κτη­ση ενός Έλλη­να γκαρντ ή αν θα συμπλη­ρώ­σει το ρόστερ με τον νεα­ρό Μάνο Κοντού­δη, που θα πάρει… προ­α­γω­γή από τα τμή­μα­τα υπο­δο­μής.

Ο Γιώρ­γος Καλαϊ­τζά­κης πάντως θα δοθεί δανει­κός για να συνε­χί­σει να παί­ζει και να παίρ­νει παρα­στά­σεις.

 

Πηγή www.in.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων