- Διαφήμιση -

Συμφωνία με την Robe di Kappa ο Παναθηναϊκός

Συνεργασία μετά από 24 χρόνια

Σε συμ­φω­νία με την εται­ρία Robe di Kappa για την ένδυ­ση της ομά­δας για τα επό­με­να δύο χρό­νια έφτα­σε ο Παναθηναϊκός.

Με την εν λόγω εται­ρία οι πρά­σι­νοι είχαν συνερ­γα­στεί την διε­τία 1993–1995.

Η σχε­τι­κή ανακοίνωση:

Ανα­λυ­τι­κά: “Η ΠΑΕ Πανα­θη­ναϊ­κός βρί­σκε­ται στην ευχά­ρι­στη θέση να ανα­κοι­νώ­σει την έναρ­ξη της χορη­γι­κής συνερ­γα­σί­ας με την εται­ρία αθλη­τι­κού ιμα­τι­σμού «Kappa», η οποία τίθε­ται σε ισχύ από την 1η Ιου­λί­ου 2019 και έχει διε­τή διάρ­κεια. Η «Kappa» θα ανα­λά­βει τον αθλη­τι­κό ιμα­τι­σμό της ομά­δας μας, με μια σει­ρά προ­ϊ­ό­ντων σχε­δια­σμέ­να κατ’ απο­κλει­στι­κό­τη­τα για τους ποδο­σφαι­ρι­στές και τους φιλά­θλους του Πανα­θη­ναϊ­κού. Επί­σης, ανα­λαμ­βά­νει την ανά­πτυ­ξη και διά­θε­ση των προ­ϊ­ό­ντων του Πανα­θη­ναϊ­κού μέσω των μπου­τίκ και των e‑shops”.

 

Πηγή matrix24.gr

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων