- Διαφήμιση -

Στην Αθήνα από 6 — 10 Οκτωβρίου οι Παγκόσμιοι Αγώνες Εργασιακού Αθλητισμού

Στην Αθήνα οι «3οι Παγκόσμιοι Αγώνες Εργασιακού Αθλητισμού»

Από τις 6 έως τις 10 Οκτω­βρί­ου θα διε­ξα­χθούν στην Αθή­να οι «3οι Παγκό­σμιοι Αγώ­νες Εργα­σια­κού Αθλη­τι­σμού», η τρί­τη μεγα­λύ­τε­ρη διορ­γά­νω­ση πολ­λα­πλών αθλη­μά­των που φιλο­ξέ­νη­σε η Ελλά­δα στη σύγ­χρο­νη ιστο­ρία της, μετά τους Ολυ­μπια­κούς Αγώ­νες του 2004 και τα Special Olympics του 2011.

Πρό­κει­ται για το κορυ­φαίο γεγο­νός του εργα­σια­κού αθλη­τι­σμού σε παγκό­σμιο επί­πε­δο, στο οποίο ανα­μέ­νε­ται να πάρουν μέρος περισ­σό­τε­ροι από 4.000 αθλη­τές και αθλού­με­νοι από 35 χώρες. Οι Αγώ­νες θα διε­ξα­χθούν με ειδι­κά σχε­δια­σμέ­νο υγειο­νο­μι­κό πρωτόκολλο.

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων