- Διαφήμιση -

Σε καλό δρόμο οι συζητήσεις Παναθηναϊκού και Δήμου Αθηναίων

Σε καλό δρό­μο οι συζη­τή­σεις Πανα­θη­ναϊ­κού και Δήμου Αθη­ναί­ων για την υλο­ποί­η­ση της διπλής ανά­πλα­σης. Και οι δύο πλευ­ρές σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες βρί­σκο­νται κοντά σε τελι­κή συμ­φω­νία. Μερι­κές λεπτο­μέ­ρειες απο­μέ­νουν ακό­μα για να προ­λά­βει το έργο να δημο­πρα­τη­θεί πριν το τέλος του 2021. Εαν αυτό συμ­βεί σημαί­νει πως η επί­λυ­ση του γηπε­δι­κού ζητή­μα­τος βρί­σκε­ται στη τελι­κή ευθεία για επί­λυ­ση μιας και έχει επι­τευ­χθεί συμ­φω­νία ΠΑΕ και Ερα­σι­τέ­χνη για τους μετα­ξύ τους όρους συνερ­γα­σί­ας όσον αφο­ρά τη διπλή ανάπλαση
Χ.Σ
Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:
Ο Αθλη­τι­σμός σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων